Gomelskaya Pravda

Абу­так з аўта­ма­та

- ДОБРУШ НОВОСТИ Люд­мі­ла НАЗАРАВА Nova

Аўта­ма­ты па про­да­жы ад­на­ра­зо­вых чах­лоў для абут­ку з’явілі­ся ў ста­цы­я­на­ры цэн­траль­най ра­ён­най баль­ні­цы і палікліні­цы.

Яны ўста­ноў­ле­ны па да­моў­ле­на­сці з фір­май-аран­да­та­рам, уда­клад­нілі ў ад­міністра­цыі ўста­но­вы ахо­вы зда­роўя. Но­вая пас­лу­га – зруч­на­сць для на­сель­ніцтва. Бахі­лы няр­эд­ка вы­кон­ва­ю­ць ро­лю сво­е­а­саб­лі­ва­га про­пус­ка ў па­мяш­канне ме­ды­цын­с­кай уста­но­вы. На­прыклад, без ахоў­на­га «абут­ку» не абыс­ці­ся пры на­вед­ван­ні ка­бі­не­та ўль­тра­гу­ка­во­га дасле­да­ван­ня, ста­ма­та­ла­гіч­на­га, аку­ш­эр­ска-гі­не­ка­ла­гіч­на­га аддзя­лен­няў. А ў пе­ры­яд рас­паў­сюдж­ван­ня вірус­ных ін­фек­цый чы­с­ці­ня мае вя­лі­кае зна­ч­энне.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus