Gomelskaya Pravda

Ма­ла­ды за­пал і муд­рас­ць

- Ма­ры­на ШАВЫРОВА, на­стаўні­ца бе­ла­рус­кай мо­вы і літа­ра­ту­ры Aaliyah · Kuala Lumpur · Belarus · FC Dinamo Minsk · Homel' · FC Gomel

45 га­доў та­му, 1 ве­рас­ня 1975-га, гас­цін­на расчы­ні­ла дзве­ры на­ша род­ная шко­ла.

Пер­шы ды­р­эк­тар, пер­шыя вуч­ні, пер­шыя кро­кі да вяр­шы­ні ве­даў. І за­ў­сё­ды бы­лі, ёс­ць і бу­ду­ць дзве ча­цвёр­кі, быц­цам кры­лы за плячы­ма. І, ма­бы­ць, невы­пад­ко­ва пер­шым ды­р­эк­та­рам стаў Міка­лай Апа­на­савіч Ле­бед­зеў, бы­лы фран­тавік, раз­вед­чык, поў­ны ка­ва­лер ор­д­эна Сла­вы, га­на­ро­вы гра­мад­зянін Го­ме­ля. Настаўнік з вя­лі­кай літа­ры, ён быў прыкла­дам гар­маніч­на­га спа­луч­эн­ня даб­ра­ты і стро­гас­ці, чу­лас­ці і патра­ба­валь­на­сці, незвы­чай­най ча­ла­веч­на­сці, пры­стой­на­сці і для вуч­няў, і для на­стаўнікаў. Дзя­ку­ю­чы Міка­лаю Апа­на­саві­чу мно­гія вы­пуск­нікі вы­бралі пе­да­га­гіч­ны шлях і вяр­нулі­ся ў род­ную шко­лу.

Тра­ды­цыі, за­клад­зе­ныя пер­шым ды­р­эк­та­рам, у свой час пра­цяг­нуў Сяр­гей Дз­міт­ры­евіч Бяр­гун­кер, а по­тым эс­та­фе­ту пры­ня­ла Але­на Ле­ані­даў­на Лян­ко­ва, дар­эчы, вы­пуск­ні­ца Міка­лая Ле­бед­зе­ва.

Мы – ле­бед­зеў­цы! І нам ёс­ць чым га­на­рыц­ца: леп­шая шко­ла Го­ме­ля, пе­ра­мож­ца Між­на­род­най кан­фер­эн­цыі ма­ла­дых ву­чо­ных у Ку­а­ла-Лум­пу­ры, рэс­пуб­лі­кан­с­кай алім­пія­ды па кітай­с­кай мо­ве, кон­кур­су наву­ко­ва-тэхніч­най твор­час­ці на­вуч­эн­цаў Са­юзнай дзяр­жа­вы «Та­лен­ты XXI ста­годдзя», алім­пія­ды школь­нікаў «Расія і Бе­ла­русь: гіста­рыч­ная і ду­хоў­ная су­поль­на­сць», а так­са­ма рэс­пуб­лі­кан­ска­га кон­кур­су «Энер­га­ма­ра­фон». Наш школь­ны му­зей ба­явой і пра­цоў­най сла­вы – ад­зін з леп­шых у Бе­ла­русі.

Акра­мя та­го, што­год лад­зім на­ва­год­нія раніш­нікі з па­да­рун­ка­мі вы­ха­ван­цам Жу­равіц­ка­га дзі­ця­ча­га до­ма. Пры­ма­ем ак­ты­ў­ны ўд­зел у ак­цыі «Вет­эран жы­ве по­бач», кла­по­цім­ся пра бра­тоў на­шых мен­шых.

45 га­доў – не мно­га і не ма­ла. 45 – гэта ма­ла­ды за­пал і муд­рас­ць, зд­зяйс­нен­ні і над­зеі, но­выя та­ле­навітыя вуч­ні і за­ла­тая гвар­дыя пе­да­го­гаў.

З днём на­ра­дж­эн­ня, лю­бі­мая 44-я!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus