У КРАІНЕ У СВЕЦЕ

Majak Prydniaprowja - - News - ПА ІНФАРМАЦЫІ СМІ.

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка ад­зна­чае знач­ныя пер­спек­ты­вы кан­струк­ты­ў­на­га двух­ба­ко­ва­га парт­нёр­ства Бе­ла­русі і Ку­бы.

На дзяр­жаў­ную служ­бу тр­э­ба пры­ця­г­ва­ць са­мых леп­шых і во­пыт­ных кіраўнікоў. Аб гэтым за­явіў Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка на на­рад­зе па пы­тан­нях са­цы­яль­на-пра­ва­вых га­ран­тый дзяр­жаў­ных слу­жа­чых і па­вы­ш­эн­ня пр­э­с­ты­жу дзярж­служ­бы.

Стаўкі пат­эн­та­вых по­шлін за пра­вер­ку ка­рыс­най ма­д­элі ўста­ноў­ле­ны ў Бе­ла­русі.

Бязвіз для ба­лельш­чы­каў II Еўра­пей­скіх гуль­няў буд­зе дзей­ні­ча­ць з 10 чэрве­ня па 10 лі­пе­ня 2019 го­да.

Бе­ла­русь пры­ме ўд­зел у Су­свет­ным ін­ве­сты­цый­ным фо­ру­ме Кан­фер­эн­цыі ААН па ганд­лі і развіц­ці ў Жэне­ве.

Пр­эм' ер- міністр Бе­ла­русі Ан­др­эй Ка­бя­коў аб­мер­ка­ваў з расій­скім ка­ле­гам Дз­міт­ры­ем Мяд­звед­зе­вым пы­тан­ні ганд­лё­ва-эка­на­міч­на­га су­пра­цоўніцтва.

Стаўкі ак­цы­заў на аўта­ма­біль­нае палі­ва ў Бе­ла­русі пра­па­ну­ец­ца знізі­ць на 25 пра­ц­эн­таў у 2019 год­зе.

Ін­фля­цыя ў краіне ў I паў­годдзі зна­ход­зіла­ся ў рам­ках пра­г­ноз­ных зна­ч­эн­няў, па вы­ні­ках 2018 го­да ча­ка­ец­ца ні­ж­эй­шая за мэта­вы па­ра­метр (не больш як 6 пра­ц­эн­таў).

У Бе­ла­русі пла­ну­ец­ца змяні­ць па­ра­дак за­ку­пак ар­гані­за­цый за ко­шт улас­ных срод­каў.

Мініст­эр­ства фі­нан­саў краі­ны за­клю­чы­ць да­га­во­ры з ча­тыр­ма бан­ка­мі для раз­мяш­ч­эн­ня аб­лі­га­цый на расій­скім рын­ку.

Бе­ла­ру­с­банк на­кіра­ваў у I паў­годдзі Br565 млн на кр­эды­та­ванне ма­ло­га і сяр­эд­ня­га біз­не­су.

Сяр­эд­няя за­ра­бот­ная пла­та ра­бот­нікаў Бе­ла­русі ў чэрвені скла­ла Br953,7.

Та­вар­ныя бір­жы Бе­ла­русі і Уз­бекіста­на пла­ну­ю­ць су­пра­цоўні­ча­ць у сфе­ры ІКТ і кі­бер­бяс­пе­кі.

Да­па­мо­гу ва ўбор­цы ўра­джаю сель­га­сар­гані­за­цы­ям краі­ны ака­жу­ць больш за 100 ва­ен­на­слу­жа­чых бе­ла­рус­кай ар­міі.

Больш за 100 дзя­цей з ра­ё­наў, што па­цяр­пе­лі ў вы­ніку ава­рыі на АЭС "Фу­ку­сі­ма-1" і раз­бу­раль­на­га цу­на­мі ў Японіі, прой­ду­ць аз­да­раў­ленне ў жніўні ў Бе­ла­русі.

Мінск і Шан­хай пра­пра­цу­ю­ць пы­танне ар­гані­за­цыі пра­мо­га рэй­са па­між га­ра­да­мі.

Код­экс або ста­тут дзяр­жаў­на­га слу­жа­ча­га хо­чу­ць рас­пра­ца­ва­ць у Бе­ла­русі.

АРІП змя­няе др­э­ва пас­луг: пла­ці­ць за ка­му­нал­ку тр­э­ба па но­вай схе­ме.

Бе­ла­русь раз­ліч­вае на­рас­ці­ць экс­парт мед­пас­луг дзя­ку­ю­чы па­веліч­эн­ню бязві­зу на 20 пра­ц­эн­таў.

Рэс­пуб­лі­кан­ская пра­гра­ма ме­ра­пры­ем­стваў па пра­вяд­зен­ні ў Бе­ла­русі 2018- 2020 га­доў пад зна­кам Го­да ма­лой рад­зі­мы за­цвер­джа­на Са­ве­там Міністраў.

На II Еўра­пей­скіх гуль­нях бу­ду­ць пра­ца­ва­ць 8 тыс. ва­лан­цё­раў.

Мінск ува­х­од­зі­ць у топ-3 са­мых па­пу­ляр­ных га­ра­доў СНД для лет­ніх па­да­рож­жаў расіян.

Польш­ча на­стро­е­на на вы­бу­доў­ванне паліты­кі до­бра­су­сед­ства з Бе­ла­рус­сю.

Пр­эзід­энт ЗША До­нальд Трамп пра­па­на­ваў ула­дам Еўра­са­ю­за ад­на­ча­со­ва са Злу­ча­ны­мі Шта­та­мі ад­мо­віц­ца ад мыт­ных по­шлін, ганд­лё­вых бар'ераў і суб­сі­дый.

У Расіі па­вы­сілі па­д­а­так на даб­аў­ле­ную вар­тас­ць да 20 пра­ц­эн­таў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.