ЧЫМ БАГАТЫ, ТЫМ I РАДЫ

Гос­ці эка­ла­гіч­на­га свя­та «Жу­раўлі і жу­раві­ны Міёр­ска­га краю», што пра­ход­зі­ць з 8 па 17 ве­рас­ня, па­ба­чы­лі мно­ства дзіво­саў на па­двор­ках мяс­цо­вых сель­скіх Cа­ве­таў

Vitbichi - - СУББОТА - Фо­та з ар­хі­ва рэ­дак­цыі га­зе­ты «Міёр­скія на­ві­ны». Ка­цяры­на РЫНКЕВІЧ, Міё­ры.

У рам­ках свя­та ад­бы­лі­ся су­стр­эчы дзе­ла­вых іні­цы­я­тыў з мо­ладдзю і прад­стаўні­ка­мі ма­ло­га і сяр­эд­ня­га біз­не­су, ці­ка­выя эка­ла­гіч­ныя экс­кур­сіі, прай­шоў кон­курс на леп­ша­га збіраль­ніка жу­равін і ін­шыя ме­ра­пры­ем­ст­вы.

Са­ма­быт­на­сці і вяс­ко­ва­га ка­ла­ры­ту жу­раві­на­ва­му ма­ра­фо­ну да­далі сель­скія па­двор­кі. На кож­ным гас­цін­на, ве­се­ла, ці­ка­ва. «Жу­раўлі­ны кір­маш-2017» быў ба­га­тым, шчод­рым і з сюр­пры­за­мі.

Фіш­кай Уз­мён­ска­га па­двор­ка лічыц­ца мёд. Ка­рыс­ны на­тур­пра­дукт што­год пры­во­зя­ць на свя­та. Гас­па­дар мя­до­ва­га ку­точ­ка — Ан­др­эй Сце­пу­лё­нак. Да­гля­дае пчаль­нікі ў ААТ «Уз­мён­скі край» і мае сваіх пчол.

— Да ба­ло­та ад Уз­мён да­ле­ка­ва­та, та­му прад­стаў­ля­ем мёд. Ад­нак жу­раві­ны так­са­ма ёс­ць, у склад­зе фе­сты­валь­ных страў,— рас­каз­вае стар­шы­ня сель­са­ве­та Тац­ця­на Смуль­ко.— Рых­та­вац­ца па­чы­налі за ме­сяц. Усё, што гос­ці ўба­чы­лі, па­чулі і пас­пра­ба­валі на па­двор­ку, — кло­пат ра­бот­нікаў куль­ту­ры, шко­лы, сель­скіх стар­эй­шын і ак­ты­вістаў. Кіраўнікі гас­па­да­рак «Уз­мён­скі край» (Ігар Брын­кевіч) і «Гвард­зей­скі» (Мі­хаіл Іва­ноў) нас пад­т­рым­лі­ва­ю­ць мат­э­ры­яль­на. Дух­мя­нае да­паў­ненне да мё­ду — вы­печ­ка. Пячэ піра­гі стар­эй­шы­на вё­скі Даў­гі­на­ва Та­ма­ра Шчар­ба­ко­ва. Пяч­энне-пя­лёст­кі — дэ­серт ад Але­ны Крась­ко са Сла­ба­ды, ру­лет з жу­раві­на­мі — ад по­ва­ра з Уз­мён­скай шко­лы Тац­ця­ны Про­тас. Стар­эй­шы­на Ля­вон­па­ля Ма­рыя Шук пры­га­та­ва­ла сыр з ма­ла­ка ад сваіх ко­за­чак.

Ге­не­раль­ную рэпе­ты­цыю да свя­та ў За­вуц­цеўскім сель­са­ве­це пра­вя­лі 11 ве­рас­ня, а рых­та­вац­ца да па­езд­кі на паўво­страў па­чалі яш­чэ ў па­чат­ку жніў­ня.

— На на­шай тэ­ры­то­рыі зна­ход­зіц­ца ба­ло­та Жа­да — за­каз­нік рэс­пуб­лі­кан­ска­га зна­ч­эн­ня. Та­му ў дэко­ры па­двор­ка і на ста­ле зра­білі ак­ц­энт на жу­ра­вах, жу­раві­нах, да­рах пры­ро­ды,— га­во­ры­ць стар­шы­ня сель­са­ве­та Яў­геній Ба­ран. — Часту­ем жу­раві­на­вым мор­сам і вы­печ­кай, яб­лы­ка­мі, гру­ша­мі і ін­шы­мі на­ту­раль­ны­мі пра­дук­та­мі з ле­су, са­ду і ага­ро­да. У ку­точ­ку пры­ро­ды па­ся­ліў­ся жу­ра­вель з ча­ро­ту.

Візіт­ку пра­ду­малі ў Пап­шу­лёўскім клу­бе і Цве­цін­скім СДК на ча­ле з кіраўні­ка­мі На­тал­ляй Баслак і Зі­наі­дай Ка­душ­ка. Руч­нікі і ін­шыя ру­катвор­ныя рэчы для ўпры­гож­ван­ня па­двор­ка збіралі біб­ліят­эка­ры Яў­генія Фурс з За­вуц­ця, Воль­га Хрол з Пап­шу­лёў, Ксенія Крась­ко з Цве­ці­на. Пра фе­сты­валь­ны стол па­кла­па­цілі­ся стар­эй­шы­ны Ія Ялен­ская і Вік­тар Філі­по­віч.

— Кож­ны год гас­цям фе­сты­ва­лю хо­чац­ца ба­чы­ць на сель­скіх па­двор­ках штось­ці но­вае і ці­ка­вае. Мы рых­та­валі­ся за ме­сяц і, спад­зяём­ся, апраў­далі ча­кан­ні,— за­ў­ва­жае стар­шы­ня Міёр­ска­га сель­са­ве­та Галі­на Шын­кевіч.— Прад­стаў­ля­ем вы­ра­бы на­шых умель­цаў, эка­ла­гіч­ныя экс­пазі­цыі. Тра­ды­цый­ныя па­ча­стун­кі — жу­раві­на­выя кі­сель і морс, жу­раві­ны ў цукро­вай пуд­ры. Сё­ле­та гас­па­да­ры па­двор­ка пры­га­та­валі вы­печ­ку па но­вых рэц­эп­тах. Пра­па­ну­ю­ць чай, за­ва­ра­ны на лу­га­вых тра­вах. Кулі­нар­ную гас­цёў­ню прад­ставiлi юныя па­вар­чукі з Двор­на­сель­скай шко­лы. Вуч­ні і на­стаўнікі зра­білі ба­лот­ную экс­пазі­цыю і пас­пра­ба­валі ся­бе ў карвін­гу (разь­бе па ага­род­ніне і са­давіне).

У Пе­раб­роддзі да­лучы­лі­ся да фе­сты­ва­лю стар­эй­шы­ны ўсіх вё­сак. Кож­ны на­се­ле­ны пункт прад­стаў­ляе свой свя­точ­ны ка­ра­вай. Гас­цей часта­валі пры­га­та­ва­най на ка­ст­ры поліў­кай.

— Пе­раб­род­скі край ра­ней прад­стаў­ля­лі як ту­ры­стыч­ны. Сё­ле­та за­мест пту­шы­ных пуд­зіл і скур жы­вё­лы — хлеб. Гэта сім­вал даб­ра­бы­ту і гас­цін­на­сці на­шых люд­зей,— рас­каз­вае стар­шы­ня сель­са­ве­та Вік­тар Дзе­ра­вян­чык.— Да фе­сты­ва­лю рых­ту­ем­ся за ме­сяц. Ід­эй­ны цэнтр — сель­са­вет і сель­скія клу­бы, мяс­цо­вы ак­тыў. На па­двор­ку прад­стаў­ле­на экс­пазі­цыя дзі­цячых вы­ра­баў. Усе ра­зам робім па­дво­рак гас­цін­ным, ці­ка­вым і кож­ны раз но­вым.

Шы­ро­кім асар­ты­мен­там па­ча­стун­каў зд­зівіў Па­вяц­кі сель­са­вет. Стар­эй­шы­на Па­вяц­ця Ма­рыя Юра­ш­эк і культ­ра­бот­нік Эд­зіта Філі­па­ва пры­га­та­валі стра­вы па но­вых рэц­эп­тах. Жу­раві­ны вы­ка­ры­сталі і як ін­гр­э­ды­ент, і ў якас­ці дэко­ру. За­гад­чык Па­таш­нян­ска­га клу­ба Ва­ле­рый Бла­ж­э­віч на­сма­жыў шаш­лы­коў. Ве­ся­лілі гас­цей Аляк­сандр Гайдзель і Ан­тон Асту­кевіч у ролі сва­тоў.

— Наш сель­са­вет у кон­кур­се сель­скіх па­двор­каў пас­та­ян­на ў трой­цы лі­да­раў,— за­ў­ва­жае стар­шы­ня Лу­цыя Гард­зель.— Вы­со­кую план­ку тры­ма­ем дзя­ку­ю­чы ста­ран­ням уста­ноў куль­ту­ры, шко­лы і мяс­цо­вых гас­па­да­рак. Зда­ва­ць пазі­цыі — не ў на­шых пла­нах.

На Яз­нен­скім па­двор­ку мож­на бы­ло сфа­та­гра­фа­вац­ца з кры­ніч­кай Свя­то­га Яна і та­лер­ка­вым ка­ме­нем.

— Ід­эі, як прад­ставі­ць Яз­нен­шчы­ну на фе­сты­валі

«Жу­раўлі і жу­раві­ны», раз­гля­да­ем на пра­ця­гу го­да. Да рэалі­за­цыі пры­сту­па­ем за некаль­кі тыд­няў. На­шы над­зей­ныя па­моч­нікі — уста­но­вы куль­ту­ры, яз­нен­скае ляс­ніцтва, якім кіруе Ан­др­эй Шчар­біц­кі, дзі­цячы са­док на ча­ле з Іры­най Ба­лай, шко­ла, прад­пры­ем­ст­вы «Юбілей­ны» і «Яз­на», — га­во­ры­ць стар­шы­ня сель­са­ве­та Ва­лян­ці­на Фяд­зь­ко­віч.— Сё­ле­та па­каз­ва­ем сем цу­даў Яз­нен­ска­га краю. Гэта не толь­кі пры­род­ныя дзіво­сы. На­прыклад, ка­лек­тыў «Язын­ка», яко­му споўніла­ся трыц­ца­ць год, фе­сты­валь «Яз­нен­скі бла­га­вест». Тэ­ры­то­рыю па­двор­ка яз­нен­цы ага­рад­зілі драў­ля­ным пло­там, які зра­біў прад­п­ры­маль­нік Аляк­сандр Ка­ва­лен­ка. Так­са­ма яго рук спра­ва — пад­стаўка для вы­ста­вы сель­гас­пра­дук­цыі.

На па­двор­ку Но­ва­па­госц­ка­га сель­са­ве­та — рос­сып жу­равін і ру­кад­зель­ных вы­ра­баў. Ра­бо­ты на­род­ных умель­цаў прад­стаў­ля­ю­ць Наў­га­род­скі і Ча­пу­коўскі сель­скія да­мы куль­ту­ры. Сувені­ры пра­па­ну­ю­ць май­ст­рыхi Тэр­э­за Кор­сак і Але­на Дулін­ская з Ча­пу­коў. Школь­нікі пад­рых­та­валі вы­ста­ву «Да­ры во­сені».

Ра­бо­ты вы­ха­ван­цаў Сі­ць­коўс­кай шко­лы раз­мяс­цiлi­ся на па­двор­ку Міка­ла­ёўска­га сель­са­ве­та. Яго аз­добiлi са­ма­тка­ныя ды­ван­кі, кулі­нар­ныя зна­ход­кі і ўпры­го­жа­ны мас­ці­кай торт ад на­стаўні­цы Яў­геніі Ма­зянь­ко­вай. Яе ка­ле­га Ма­рыя Ар­ці­мё­нак з ды­р­эк­та­рам Міка­ла­ёўска­га клу­ба Іга­рам Мят­лой ад­каз­ныя за куль­тур­ную пра­гра­му.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.