Еўра­пей­скі ма­штаб Тан­ка

Vitbichi - - NEWS - Па­д­рых­та­ваў Ан­др­эй ШЧАРБІЦКІ. Фо­та Воль­гі ЛУЗГІНОЙ.

У чы­таль­най за­ле біб­ліят­экі га­лоў­на­га кор­пу­са ВДУ імя П.М.Ма­ш­эра­ва ад­бы­ла­ся літа­ра­тур­ная ім­пр­э­за «Прай­с­ці праз вер­на­сць» да 105-годдзя з дня на­ра­дж­эн­ня на­род­на­га па­эта Бе­ла­русі Мак­сі­ма Тан­ка. Геніяль­ны твор­ца з’явіў­ся на свет 17 ве­рас­ня 1912 го­да.

Літа­ра­тур­ная су­стр­э­ча аб’яд­на­ла ама­та­раў бе­ла­рус­ка­га ма­стац­ка­га сло­ва. У вы­ка­нан­ні вы­клад­чы­каў і студ­эн­таў філа­ла­гіч­на­га фа­культ­эта пра­гу­чалі вер­шы і пес­ні на сло­вы па­эта. Га­на­ро­вым гос­цем ім­пр­э­зы стаў пля­мен­нік М. Тан­ка Іван Скур­ко. Ён пад­зя­ліў­ся ці­ка­вы­мі фак­та­мі і гісто­ры­я­мі з жыц­ця класіка.

— Я вель­мі га­на­ру­ся, што ў на­шым ро­дзе ёс­ць та­кі ча­ла­век. Зда­ра­ец­ца, біб­ліят­экар ба­чы­ць маё про­звіш­ча, зд­зіў­ля­ец­ца, за­дае пы­тан­ні: больш за ўсё люд­зям па­даб­а­юц­ца гісто­рыі, якіх не знойдзеш у пад­руч­ні­ках, — пад­кр­эс­ліў Іван Фё­да­равіч.— Бе­з­умоў­на, калі б, бу­дучы ма­лым хлоп­цам, я ве­даў, якая по­бач са мной зна­ход­зіц­ца асо­ба, то больш ува­гі на­да­ваў бы кож­най дро­бязі ў раз­мо­ве з дзяд­зь­кам.

Пр­э­зен­та­цыя жыц­цё­ва­га шля­ха па­эта, вы­ста­ва яго кніг даз­волілі пры­сут­ным пранік­нуц­ца мі­ну­лым літа­ра­та­ра. Стар­шы вы­клад­чык ка­фед­ры літа­ра­ту­ры, за­гад­чык на­род­на­га літа­ра­тур­на­га му­зея ўнівер­сіт­эта Іры­на Са­ма­той рас­ка­за­ла аб пры­ця­галь­на­сці па­эзіі твор­цы, еўра­пей­с­кай знач­на­сці яго ліры­кі.

— Спад­чы­на Мак­сі­ма Тан­ка — гэта скарб­ні­ца бе­ла­рус­ка­га ма­стац­ка­га сло­ва, ме­навіта ў яго па­эзіі ўва­собіў­ся ха­рак­тар, мен­таліт­эт бе­ла­ру­са, яго гіста­рыч­ныя шляхі, вы­со­кі пат­эн­цы­ял бе­ла­рус­кай куль­ту­ры, на­шай мо­вы,— ад­зна­чы­ла Іры­на Вац­ла­ваў­на.— Літа­ра­тур­ная спад­чы­на класіка ўраж­вае раз­на­стай­на­сцю тэм, во­бра­заў, форм, твор­чым за­сва­ен­нем на­цы­я­наль­най тра­ды­цыі і на­ва­тар­скі­мі по­шу­ка­мі. Па­эт пе­ра­ка­наў­ча да­ка­заў пра­ва бе­ла­рус­ка­га на­ро­да на сваё мес­ца ў су­свет­най ма­стац­кай куль­ту­ры.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.