Га­на­ро­вай гра­ма­тай Ві­цеб­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта ўз­на­га­род­жа­ны:

Vitbichi - - NEWS -

за шмат­га­до­вую до­бра­сум­лен­ную ра­бо­ту ў ор­га­нах дзяр­жаў­на­га кіра­ван­ня, знач­ны аса­бі­сты ўклад у са­цы­яль­на-эка­на­міч­нае развіц­цё го­ра­да Ві­цеб­ска Зі­наі­да Аляк­сандраў­на КАРАЛЁВА — на­мес­нік стар­шы­ні Ві­цеб­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта; за шмат­га­до­вую до­бра­сум­лен­ную ра­бо­ту, знач­ны аса­бі­сты ўклад у за­бес­пяч­энне патра­ба­ван­няў на­сель­ніцтва і прад­пры­ем­стваў у пе­ра­воз­ках па­са­жы­раў аўто­бу­са­мі, па­вы­ш­энне якас­ці ра­бо­ты гра­мад­ска­га транс­пар­ту на­ступ­ныя ра­бот­нікі філія­ла «Аўто­бус­ны парк №1 го­ра­да Ві­цеб­ска» ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Ві­цеб­ска­б­лаўта­транс»: Лю­боў Эду­ар­даў­на АЛЯКСЕЕВА — кан­дук­тар 3 раз­ра­ду, Іры­на Іосі­фаў­на АНІКЕЕВА — стар­шы дыспет­чар аўта­ма­біль­на­га транс­пар­ту, Міка­лай Паўлавіч САФОНЧЫК — вад­зі­цель аўта­ма­бі­ля 1 кла­са; за плён­ную ра­бо­ту ў галіне куль­ту­ры, вы­со­кі ўз­ро­вень вы­ка­наль­ніц­ка­га май­ст­эр­ства, пра­па­ган­ду на­цы­я­наль­на­га тэатраль­на­га ма­стацтва Ва­ле­рый Аляк­се­евіч ЗІМНІЦКІ — ар­тыст тэат­ра ля­лек вы­ш­эй­шай катэ­го­рыі тэатраль­на-ві­до­вішч­най уста­но­вы «Бе­ла­рус­кі тэатр «Ляль­ка»; за шмат­га­до­вую ра­бо­ту, вы­со­кі пра­фесія­налізм, вя­лікі ўклад у пас­пя­хо­вае функ­цы­я­на­ванне тэатраль­на­га ка­лек­ты­ву Ак­са­на Васі­льеў­на ЯЎСЕЕВА — га­лоў­ны бух­гал­тар тэатраль­на-ві­до­вішч­най уста­но­вы «Бе­ла­рус­кі тэатр «Ляль­ка»; за плён­ную ра­бо­ту, вы­со­кі пра­фесія­налізм, вя­лікі ўклад у пас­пя­хо­вае функ­цы­я­на­ванне тэатраль­на­га ка­лек­ты­ву Ва­ле­рый Пятро­віч БАБІЧ — ма­стак-кан­струк­тар тэатраль­на-ві­до­вішч­най уста­но­вы «Бе­ла­рус­кі тэатр «Ляль­ка».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.