Ад ме­ханi­за­та­ра да апе­ра­та­ра ЭВМ

24 аграк­ла­сы ад­кры­лі­ся ў Ві­цеб­скай воб­лас­ці. Два з іх сфар­мiра­ва­ны ў Шу­мілін­скім ра­ёне — у гім­на­зіі і Кар­дон­скай шко­ле. На­мес­нік ды­р­эк­та­ра гім­на­зіі На­тал­ля Саў­чан­ка рас­ка­за­ла, што ў аграк­ла­се вучыц­ца 9 ча­ла­век

Vitbichi - - NEWS - На­тал­ля ЧАРНІЧЭНКА.

Ве­ды па мат­э­ма­ты­цы, фізі­цы, хі­міі і бія­ло­гіі хлоп­цы і дзяў­ча­ты аграк­ла­са ат­рым­лі­ва­ю­ць на па­вы­ша­ным уз­роўні.

Больш поў­нае ўяў­ленне пра сель­ска­га­спа­дар­чыя спе­цы­яль­на­сці стар­ша­клас­нікі ат­рым­лі­ва­ю­ць на фа­куль­та­ты­ў­ных за­нят­ках «Увод­зi­ны ў аг­рар­ныя пра­фесіі». — Па­між на­шай гім­на­зіяй і Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным аг­рар­ным тэхніч­ным універ­сіт­этам за­клю­ча­ны да­га­вор аб су­пра­цоўніц­тве, які пра­ду­г­ле­дж­вае су­мес­ную ра­бо­ту па пра­фа­ры­ен­та­цыі вуч­няў, па­пу­ляры­за­цыі спе­цы­яль­на­сцяў сель­ска­га­спа­дар­ча­га і тэхніч­на­га про­фі­ляў,— га­во­ры­ць На­тал­ля Пятроў­на.— Нас ча­ка­ю­ць дні ад­чы­не­ных дзвяр­эй, су­стр­эчы з ба­ць­ка­мі, на­ву­чаль­ныя се­мі­на­ры для пе­да­го­гаў і мно­гае ін­шае. Так­са­ма да­га­во­рам пра­ду­г­ле­джа­на мат­э­ры­яль­на-тэхніч­ная пад­т­рым­ка пра­ц­э­су на­ву­чан­ня ў аграк­ла­се. Яш­чэ ад­но сур’ёзнае но­ваў­вяд­зенне ў сіст­эме аду­ка­цыі гэ­та­га го­да — пра­фесій­нае на­ву­чанне стар­ша­клас­нікаў, якое буд­зе пра­ход­зі­ць у тым ліку ў рам­ках шо­ста­га школь­на­га дня. — Пра­цоў­нае на­ву­чанне буд­зе ажыц­цяў­ляц­ца на ба­за­вым уз­роўні, — пат­лу­ма­чы­ла на­чаль­нік аддзе­ла па аду­ка­цыі рай­вы­кан­ка­ма Ва­лян­ці­на Мянь­ко­ва.— Дзя­цей, якiя ат­рым­лі­ва­ю­ць про­філь­нае на­ву­чанне, гэта но­ваў­вяд­зенне не за­кране. Пад пра­цоў­нае на­ву­чанне выд­зе­ле­на 6 гад­зін на тыд­зень. Сяр­эд­нія шко­лы №№ 1 і 2, Обаль­ская і Мікі­ціхін­ская ма­ю­ць дастат­ко­вую мат­э­ры­яль­на-тэхніч­ную ба­зу для та­го, каб ажыц­цяў­ля­ць та­кую ра­бо­ту, за­пэўні­ла га­лоў­ны спе­цы­я­ліст аддзе­ла Ак­са­на Тал­стая. На ба­зе СШ № 1 дзе­ці з абед­звюх шу­мілін­скіх школ бу­ду­ць вучыц­ца на шва­чак і апе­ра­та­раў ЭВМ. Та­кія ж пра­фесіі пра­па­на­валі і мікі­ціхін­скім вуч­ням. А ў Обаль­скай шко­ле апроч пра­фесіі швач­кі дзе­ці мо­гу­ць вучыц­ца на са­да­во­да. — Уся­го пра­фесій­ным на­ву­чан­нем на ба­зе сяр­эд­ніх школ ахопле­на амаль 30 вуч­няў,— па­ве­да­мi­ла А. Тал­стая.— Пас­ля за­кан­ч­эн­ня ву­чо­бы дзе­ці зда­ду­ць квалі­фіка­цый­ны эк­за­мен з пры­сва­ен­нем раз­ра­ду.

Пе­да­гог Обаль­скай шко­лы Ла­ры­са За­ха­ра­ва на­ву­чае 10-клас­нiц азам шыц­ця.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.