SLACH­TEN IN VLAAN­DE­REN

272 mil­joen die­ren per jaar 20 in­spec­teurs Angst en frus­tra­tie bij die­ren­art­sen

De Standaard - - Front Page - VAN ON­ZE RE­DAC­TRI­CE VEERLE BEEL

Nog voor de pers­con­fe­ren­tie op de hoofd­ze­tel van de Broe­ders van Lief­de in Gent van start was ge­gaan, uit­te ge­ne­raal­over­ste Re­né Stock­man zijn te­leur­stel­ling al. Hij be­treurt dat de Bel­gi­sche tak van de con­ge­gra­tie niet be­reid is om als­nog over hun nieu­we vi­sie­tekst in­za­ke eu­tha­na­sie te on­der­han­de­len.

De Broe­ders van Lief­de ko­men in­der­daad niet op hun in­ten­ties te­rug. De raad van be­stuur heeft zich maan­dag­avond op­nieuw ach­ter de vi­sie­tekst in­za­ke eu­tha­na­sie ge­schaard, zo­als die in maart werd goed­ge­keurd. Eu­tha­na­sie bij men­sen die psy­chi­a­trisch lij­den en geen le­vens­per­spec­tief meer heb­ben, on­danks po­gin­gen van art­sen en the­ra­peu­ten om hen dat te bie­den, zal dus mo­ge­lijk wor­den in de twaalf psy­chi­a­tri­sche voor­zie­nin­gen van dit land die tot de groep Broe­ders van Lief­de be­ho­ren.

In ant­woord op de kri­tiek uit Ro­me zijn de zorg­vul­dig­heids­voor­waar­den wel­is­waar nog wat stren­ger ge­maakt (zie in­zet). Ze zijn nu zo zorg­vul­dig dat ‘pa­ti­ën­ten die naar eu­tha­na­sie zul­len vra­gen mis­schien wel zul­len zeg­gen dat we het hen heel moei­lijk ma­ken’, zegt Axel Lié­geois, staf­me­de­wer­ker ethiek van de Broe­ders van Lief­de.

‘Wij blij­ven ten vol­le gaan voor het le­ven en voor goe­de psy­chi­a­tri­sche zorg’, voegt voor­zit­ter Raf De Ry­c­ke er­aan toe. ‘Elk straal­tje hoop op le­ven wil­len we ten vol­le be­nut­ten. Daar­om star­ten we een twee­tra­jec­ten­be­ge­lei­ding op. Als de vraag naar eu­tha­na­sie wordt ge­steld, zul­len we daar ge­hoor aan ge­ven. Te­ge­lijk zul­len we een tra­ject op­star­ten waar­bij we sa­men met de pa­ti­ënt zoe­ken naar mo­ge­lijk­he­den van her­stel en ze­ker ook van zin­be­le­ving. We ge­lo­ven dat we het le­ven zo op de bes­te mo­ge­lij­ke ma­nier be­scher­men, en wer­pen hier­mee ook een dam op te­gen een mo­ge­lijk hel­lend vlak. We ma­ken ons sterk dat eu­tha­na­sie bij ons echt maar hoogst uit­zon­der­lijk zal wor­den toe­ge­past.’

Het wa­ter is te diep

Als het dan toch om uit­zon­de­rin­gen gaat, waar­om blijft het spa­gaat met Stock­man, de over­ste in Ro­me, dan zo groot? Vol­gens het pers­be­richt van de ge­ne­raal­over­ste kon zelfs Rik Torfs, pro­fes­sor in kerk­recht aan de KU Leu­ven, niet meer be­mid­de­len tus­sen bei­de par­tij­en om­dat hij ‘geen ver­trou­wen meer kon stel­len in de or­ga­ni­sa­tie Broe­ders van Lief­de in Bel­gië’.

Dat gaat vol­gens Torfs zelf wat te ver: ‘Ik heb vast­ge­steld dat het wa­ter tus­sen bei­de par­tij­en te diep is. De ge­meen­schap­pe­lij­ke ba­sis om tot een in­hou­de­lijk ge­sprek te ko­men, ont­breekt.’

Hij be­treurt dat en hoopt dat het niet tot een fa­ta­le clash komt: ‘Te­meer om­dat het hier twee par­tij­en be­treft die het al­le­bei zo goed me­nen. Het ri­si­co voor de Broe­ders is niet klein: er zijn al­ler­lei kerk­rech­te­lij­ke pro­ce­du­res mo­ge­lijk die het ka­tho­lie­ke ka­rak­ter van hun or­ga­ni­sa­tie be­la­gen.’

‘Het gaat niet meer over die paar eu­tha­na­sie­ge­val­len per jaar. Het gaat over de waar­de die wordt toe­ge­kend aan de be­scherm­waar­dig­heid van het le­ven’ RIK TORFS Pro­beer­de te­ver­geefs te be­mid­de­len ‘We ge­lo­ven dat we het le­ven zo op de bes­te mo­ge­lij­ke ma­nier be­scher­men. Eu­tha­na­sie zal bij ons echt maar hoogst uit­zon­der­lijk wor­den toe­ge­past’ RAF DE RY­C­KE Voor­zit­ter Bel­gi­sche af­de­ling Broe­ders van Lief­de

Waar­om is dat niet zo voor de KU Leu­ven, die ook psy­chi­a­tri­sche voor­zie­nin­gen be­heert waar eu­tha­na­sie bij uit­zicht­loos psy­chi­a­trisch lij­den wordt toe­ge­past? Vol­gens Torfs is het bij de Broe­ders tot een prin­ciep­s­kwes­tie uit­ge­groeid. ‘Het gaat niet meer over die paar eu­tha­na­sie­ge­val­len per jaar. Het gaat over hun tekst zelf, die een be­lang­rijk fi­lo­so­fisch luik be­vat. Het gaat meer be­paald over de waar­de die wordt toe­ge­kend aan de be­scherm­waar­dig­heid van het le­ven.’

Voor Ro­me en de ge­ne­raal­over­ste van de Broe­ders is die waar­de ab­so­luut. Voor de Bel­gi­sche Broe­ders is die fun­da­men­teel en dus erg be­lang­rijk, maar ze kan on­der voor­waar­den wor­den af­ge­wo­gen te­gen twee an­de­re waar­den: de au­to­no­mie van de pa­ti­ënt en de goe­de zorgre­la­tie.

Ka­tho­liek of niet?

‘Als je iets ver­biedt, heb je maar één zin no­dig. Dan stopt el­ke ethi­sche af­we­ging en elk ge­sprek’, zegt Raf De Ry­c­ke. ‘Wij wil­len net in dia­loog tre­den met de lij­den­de mens. Dat is vol­gens ons een evan­ge­lisch ge­ïn­spi­reer­de vi­sie. Je­zus Chris­tus leg­de ook de sab­bat en an­de­re re­gels naast zich neer, om de lij­den­de mens na­bij te zijn. Er zijn meer­de­re chris­te­lijk ge­ïn­spi­reer­de vi­sies mo­ge­lijk.’

‘Wij we­ten dat niet ie­der­een bin­nen on­ze or­ga­ni­sa­tie het daar­mee eens is, maar we heb­ben ook veel po­si­tie­ve re­ac­ties ge­kre­gen, van bin­nen en bui­ten on­ze mu­ren. We la­ten ruim­te voor werk­ne­mers die hier niet aan wil­len mee­wer­ken. We ho­pen op een mo­dus vi­ven­di, waar­in bei­de vi­sies naast el­kaar kun­nen be­staan.’

In zijn pers­be­richt laat de ge­ne­raal­over­ste daar geen twij­fel over be­staan: een ‘mo­dus vi­ven­di’ is voor hem niet aan de or­de: ‘De dia­loog moet gaan over het al dan niet toe­pas­sen van eu­tha­na­sie bin­nen de mu­ren van de Broe­ders van Lief­de.’

Of zo­als Torfs in een tweet con­clu­deert: ‘Soms is er geen oplos­sing. En is dat de oplos­sing waar ie­der­een weer mee ver­der kan.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.