Al­tijd die­ren­arts op slacht­vloer, am­per die­ren­wel­zijn

Angst en frus­tra­tie bij de die­ren­art­sen en een klu­wen van Vlaam­se en fe­dera­le be­voegd­he­den ver­lam­men de con­tro­le in de slacht­hui­zen.

De Standaard - - Binnenland - VAN ON­ZE REDACTRICES MAXIE ECKERT MYRTE DE DECKER

Werk­ne­mers die met een stok in de aars van run­de­ren po­ken om ze door de drijf­gang te lei­den. Een zwaar me­ta­len tus­sen­schot dat op de rug van die­ren knalt. Koei­en die loei­en van de pijn bij de ver­do­ving. De film­op­na­mes die de die­ren­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Ani­mal Rights un­der­co­ver heeft ge­maakt in een slacht­huis zijn gru­we­lijk. Ze ko­men uit slacht­huis Ver­bist in het WestVlaam­se Ize­gem.

Het is al de der­de keer in zes maan­den tijd dat Ani­mal Rights beel­den ver­spreidt van wan­toe­stan­den in Vlaam­se slacht­hui­zen. Eer­der stuur­de de or­ga­ni­sa­tie vi­deo­beel­den van die­ren­mis­han­de­ling de we­reld in van het var­kens­slacht­huis De­bra Group (DS 23 maart) en een kui­ken­broe­de­rij (DS 15 ju­ni), bei­de in Tielt. Vlaams mi­nis­ter van Die­ren­wel­zijn Ben Weyts (N­VA) heeft gis­te­ren be­slist om het slacht­huis in Ize­gem te slui­ten.

Net als des­tijds in Tielt wa­ren ook nu weer weer­zin­wek­ken­de beel­den van een die­ren­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie no­dig, voor de mi­nis­ter de har­de maat­re­gel nam. Noch­tans zijn in al­le slacht­hui­zen die­ren­art­sen aan­we­zig die door de over­heid wor­den be­taald en die mis­han­de­lin­gen ho­ren te mel­den. Van fe­de­raal naar Vlaams

Waar loopt het fout bij het toe­zicht? Het ant­woord blijkt een mix van angst en frus­tra­tie bij de die­ren­art­sen te zijn én een in­ge­wik­keld klu­wen van be­voegd­he­den tus­sen het Vlaam­se en het fe­dera­le ni­veau. Zelfs de be­voeg­de dien­sten – het ka­bi­netWeyts en het Fe­de­raal Voed­sel­agent­schap (FAVV) – wij­zen el­kaar op de ver­de­ling van de be­voegd­he­den. De voor­bije ja­ren is op dat vlak veel ver­an­derd. In 2015 is Die­ren­wel­zijn

over­ge­he­veld­naar vloer we­ten­rond Voor het heeft die­ren­wel­zijn­niet de Vlaam­se­of die­ren­art­sen­dat het van veel­zin het ni­veau.heeft­te ver­an­derd.fe­dera­le rap­por­te­ren’,op pro­ble­men­de slacht­ FAVV‘We ge­tuigt­met di­ge op­dracht’die een op zo­ge­noem­deeen ano­niem, slacht­vloereen ‘die­ren­arts zelf­s­tan­ werkt. ‘On­ze­het FAVV hoofd­taak­de voed­sel­vei­lig­hei­dis in op­dracht te van be­wa­ken (dat nog steeds een fe­dera­le be

voegd­heid is, red.). Daar­naast moe­ten we ook check­lists in­vul­len voor Die­ren­wel­zijn. Maar als we iets mel­den, heb­ben we geen idee wat er met de klach­ten ge­beurt en of er wel ge­volg aan wordt ge­ge­ven. Om­dat we geen feed­back krij­gen, heb­ben we de in­druk dat er niets ge­beurt.’ De die­ren­arts heeft weet van col­le­ga’s die daar­om niet meer ge­mo­ti­veerd zijn om die­ren­mis­han­de­ling te mel­den.

In de na­sleep van de pro­ble­men in het var­kens­slacht­huis in Tielt wees de be­roeps­ver­e­ni­ging van die­ren­art­sen in de voed­sel­ke­ten er ook op dat de die­ren­art­sen het niet al­tijd aan­dur­ven pro­ble­men in ‘hun’ slacht­huis te mel­den uit vrees voor fy­sie­ke en ver­ba­le agres­sie (DS 7 april). Toen zei de se­cre­ta­ris van de be­roeps­ver­e­ni­ging, Lu­do Muls, dat wie te lang op een blij­vend pijn­punt wees, over­ge­plaatst zou wor­den of geen op­drach­ten meer zou krij­gen. Dat laat­ste heeft het FAVV steeds ont­kend.

De mel­ding van de ‘die­ren­art­sen met op­dracht’ bij de Vlaam­se over­heid zijn cru­ci­aal om die­ren­mis­han­de­ling op te mer­ken. Daar­op kun­nen in­spec­teurs van de Vlaam­se over­heid uit­ge­stuurd wor­den. Vlaams mi­nis­ter van Die­ren­wel­zijn Ben Weyts (N­VA) haal­de gis­te­ren hard uit naar het voed­sel­agent­schap. ‘Het loopt dui­de­lijk er­gens fout’, klinkt het op zijn ka­bi­net. ‘Als die wan­toe­stan­den niet wor­den op­ge­merkt of door­ge­ge­ven, moe­ten we het he­le sys­teem door­lich­ten.’

Het FAVV beet met­een van zich af en her­in­ner­de de mi­nis­ter er­aan dat die­ren­wel­zijn Weyts’ be­voegd­heid is. ‘Wij stel­len de die­ren­art­sen met op­dracht ter be­schik­king aan de dienst Die­ren­wel­zijn’, zegt woord­voer­ster Ka­trien Beul­lens. ‘De dienst moet zelf de no­di­ge richt­lij­nen op­stel­len, zo­dat dui­de­lijk is wat van de die­ren­art­sen wordt ver­wacht tij­dens de con­tro­les. De in­for­ma­tie over vast­ge­stel­de in­breu­ken op het die­ren­wel­zijn moe­ten dus recht­streeks aan de dienst Die­ren­wel­zijn wor­den ge­com­mu­ni­ceerd.’ Min­der dui­de­lijk

Vol­gens de die­ren­arts die te­gen­over De Stan­daard ge­tuigt, is de op­dracht sinds de over­he­ve­ling naar het Vlaams ni­veau een pak min­der dui­de­lijk. Dat het sys­teem wél goed leek te wer­ken toen de die­ren­art­sen al­leen aan het FAVV moesten rap­por­te­ren, moet ook blij­ken uit een au­dit van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie uit 2014. Daar­bij werd het die­ren­wel­zijn bij slach­tin­gen on­der de loep ge­no­men. De in­spec­teurs con­clu­deer­den dat het sys­teem met de be­voeg­de in­stan­ties FAVV en fe­dera­le over­heids­dienst Volks­ge­zond­heid op een ‘doel­tref­fen­de ma­nier’ maak­te dat be­drij­ven bij de slach­ting de voor­schrif­ten na­le­ven. Spe­ci­fie­ke pro­ble­men en niet­na­le­ving zou­den ge­ï­den­ti­fi­ceerd en op­ge­volgd wor­den.

Mi­nis­ter Weyts dreig­de er gis­te­ren mee de he­le con­tro­le naar zich toe te trek­ken, maar zei ook dat hij met het FAVV wil­de over­leg­gen hoe de con­tro­les be­ter kun­nen ver­lo­pen.

Van­daag be­gint ove­ri­gens op zijn vraag een gro­te­re door­lich­ting van de Vlaam­se slacht­hui­zen on­der lei­ding van Jos Van Thie­len, on­der­zoe­ker van de werk­groep Dier&Wel­zijn aan de Tho­mas Mo­re Ho­ge­school.

Bo­ven: de in­gang van het slacht­huis in Ize­gem. On­der: beel­den uit de vi­deo van Ani­mal Rights. © bel­ga, rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.