Zul­len we nu min­der vlees eten?

De Standaard - - Binnenland - (poj)

Zul­len we nu, na op­nieuw gru­we­lij­ke beel­den uit een slacht­huis, on­ze eet­ge­woon­ten aan­pas­sen? ‘Zon­der al­ter­na­tie­ven is het ef­fect van kor­te duur.’

Run­de­ren die spar­te­lend, bloe­dend, on­ver­doofd en zicht­baar lij­dend de keel over­ge­sne­den wor­den: de beel­den die die­ren­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Ani­mal Rights ver­spreid­de uit het slacht­huis in Ize­gem, la­ten wei­nig aan de ver­beel­ding over. Maar kun­nen ze ook vlees­eters tot ve­ge­ta­ri­ërs trans­for­me­ren?

Dat is al­les­zins wat Ani­mal Rights wil be­rei­ken. ‘De in­du­strie zui­ve­ren van mis­han­de­ling van die­ren? Dat is ij­de­le hoop’, zegt voor­zit­ster Na­di­ne Lu­cas. ‘Wij wil­len dat con­su­men­ten zich be­wust wor­den van het leed dat ge­paard gaat met het stuk vlees op hun bord. We wil­len men­sen via een schok­ef­fect aan het den­ken zet­ten. Daar­na kun­nen ze goed ge­ïn­for­meerd be­slis­sen of ze zo’n in­du­strie nog wil­len steu­nen.’

Dat die aan­pak niet vruch­te­loos blijft, toont Ma­thi­as De Ruy­ck (32). ‘Ik was al een tijd op zoek naar een ma­nier om be­wus­ter om te gaan met het eten van vlees’, zegt hij. ‘Als va­der van drie kin­de­ren, met wei­nig tijd, bleek dat niet een­vou­dig. Het is vlot ko­ken met vlees: wat groen­ten en aard­ap­pe­len er­bij en je kunt aan ta­fel. Om zon­der schuld­ge­voe­lens te blij­ven, sloot ik me af voor film­pjes die me con­fron­te­ren met de keer­zij­de van mijn eet­ge­woon­tes.’

‘Tot die beel­den uit het slacht­huis van Tielt bo­ven­kwa­men. Ik dwong me­zelf om er­naar te kij­ken, om be­wust het schok­ef­fect op te zoe­ken. Dat was hard. Ik ben er een paar da­gen niet goed van ge­weest. Aan­van­ke­lijk was het al­leen de be­doe­ling om wat min­der vlees te eten, maar die beel­den maak­ten me op slag ve­ge­ta­ri­ër. Dat ben ik al zes maan­den en aan stop­pen denk ik nog lang niet. Ik voel me be­ter nu.’

Schok­ken­de film­pjes uit slacht­hui­zen kun­nen ze­ker een rol spe­len in een we­reld waar­in we de con­sump­tie van vlees wil­len te­rug­drin­gen, zegt To­bi­as Lee­naert, op­rich­ter van Ethisch Ve­ge­ta­risch Al­ter­na­tief (EVA) en au­teur van How to Cre­a­te a

Ve­gan World. ‘Dat zij in­vloed heb­ben op on­ze col­lec­tie­ve eet­ge­woon­tes, to­nen stu­dies uit de Ver­e­nig­de Sta­ten, waar film­pjes als dit uit Ize­gem al lan­ger de ron­de doen.’

‘Het kun­nen ka­ta­ly­sa­to­ren zijn’, zegt ook Yves Drieg­he, op­rich­ter van The

Ve­gan Net­work. ‘Ze kun­nen wie al lan­ger twij­felt om ve­ge­ta­ri­ër te wor­den, over de streep trek­ken.’ Ver­drin­ging

Ve­ge­ta­ri­ër wor­den is een ding, het blij­ven iets an­ders. ‘Vaak zien we hoe na en­ke­le maan­den een cog­ni­tie­ve dis­ so­nan­tie op­treedt’, zegt Lee­naert. ‘Men­sen heb­ben de gru­wel­beel­den ge­zien, zijn er­door ge­raakt, maar ver­drin­gen ze daar­na uit hun ge­dach­ten, om toch maar voor zich­zelf te kun­nen ver­de­di­gen waar­om ze vlees blij­ven eten. Ik heb daar be­grip voor. Het is niet een­vou­dig om een eet­ge­woon­te af te zwe­ren. Zelf had ik tien jaar no­dig om de switch te ma­ken. Ik was ver­knocht, zeg maar ver­slaafd aan vlees.’

‘Ik ben hoop­vol over al­ter­na­tie­ven voor dier­lij­ke pro­duc­ten, die van­daag ont­wik­keld wor­den door la­bo­ra­to­ria in on­der meer Si­li­con Val­ley. In te­gen­stel­ling tot veel ver­vang­pro­duc­ten van­daag moe­ten zij er uit­zien en sma­ken als echt vlees. Zo­dra die in de su­per­markt ver­schij­nen en be­taal­baar zijn, zul­len er al­maar min­der re­de­nen over­blij­ven om vlees te eten.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.