Noord-Korea be­dreigt VS met ‘grootst mo­ge­lij­ke leed’

De Standaard - - Buitenland -

De VN­Vei­lig­heids­raad heeft de sanc­ties voor Noord­Korea ver­scherpt. Toch blijft de vraag of ze Py­on­gyang echt pijn zul­len doen.

Py­on­gyang heeft de Ver­e­nig­de Sta­ten ge­waar­schuwd voor het ‘groot­ste leed’ dat het land ooit zou heb­ben er­va­ren. Dat zei de am­bas­sa­deur van Noord­Korea Han Tae­song, naar aan­lei­ding van de nieu­we sanc­ties die de VN­Vei­lig­heids­raad Noor­dKo­rea op­leg­de.

De sanc­ties hou­den on­der an­de­re een ver­bod in op de im­port van aard­gas, maar het be­vat geen ver­bod op de im­port van olie of een be­vrie­zing van bui­ten­land­se te­goe­den van de Noord­Ko­re­aan­se lei­der Kim Jong­un. De re­ge­ringTrump had een veel stren­ge­re aan­pak voor­ge­steld, maar Rus­land en Chi­na wa­ren te­gen. Chi­na is bang voor de ge­vol­gen van een in­sta­biel buur­land. Dat had­den de VS graag ge­wild.

De im­port van ru­we olie wordt wel vast­ge­zet op het ni­veau van de laat­ste twaalf maan­den, en de im­port van be­werk­te olie op twee mil­joen va­ten per jaar. Ook be­te­ke­nen de sanc­ties een ver­bod op de ex­port van tex­tiel, Noord­Korea’s op een na groot­ste ex­port­pro­duct. Ver­der ver­bie­den de sanc­ties an­de­re lan­den het ge­ven van werk­ver­gun­nin­gen aan Noord­Ko­re­aan­se ar­bei­ders.

De laat­ste maat­re­ge­len wer­den door am­bas­sa­deur Tae­song scherp ver­oor­deeld. De sanc­ties zou­den ‘il­le­gaal’ en ‘on­wet­tig’ zijn. Ook zei Tae­song dat Noord­Korea klaar is om ‘ul­tie­me mid­de­len’ in te zet­ten. Hij spe­ci­fi­ceer­de niet wat hij hier­mee be­doel­de. Kim Jong­un had voor­af­gaand aan de stem­ming al ge­waar­schuwd dat de ‘Ame­ri­kaan­se gang­sters’ een ‘ge­pas­te prijs’ zou­den be­ta­len voor het pro­pa­ge­ren van nieu­we sanc­ties. Eco­no­mi­sche oor­log

Ook de VS re­a­geer­den op de sanc­ties. De Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën, Ste­ve Mnuchin, be­na­druk­te dat de VS door zul­len gaan met de maat­re­ge­len, tot­dat Noord­Korea stopt met zijn kern­pro­gram­ma. ‘Eco­no­mi­sche oor­logs­voe­ring’, zo­als de mi­nis­ter het om­schreef, zou Py­on­gyang uit­ein­de­lijk aan de on­der­han­de­lings­ta­fel kun­nen dwin­gen.

Te­ge­lij­ker­tijd waar­schuw­de Mnuchin Pe­king dat het zich moet hou­den aan de af­ge­spro­ken VNsanc­ties. Chi­na is de be­lang­rijk­ste han­dels­part­ner en bond­ge­noot van Noord­Korea. Eco­no­mi­sche druk van­uit Chi­na is daar­om cru­ci­aal om het re­gime in Py­on­gyang te la­ten luis­te­ren.

De Ame­ri­kaan­se ver­te­gen­woor­di­ger bin­nen de ont­wa­pe­nings­con­fe­ren­tie, Ro­bert Woods, zei dat de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap aan Py­on­gyang had la­ten zien dat het land moet stop­pen met zijn pro­vo­ca­ties: ‘Ik hoop dat het re­gime de bood­schap luid en dui­de­lijk heeft ge­hoord en dat het een an­der pad zal kie­zen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.