Mo­ve over Le­na Dun­ham, hier is Is­sa Rae

De Standaard - - Front Page - VA­LE­RIE DROEVEN

Cover­girl, het Ame­ri­kaan­se su­per­markt­ma­ke­up­merk, stel­de gis­te­ren zijn nieu­we am­bas­sa­dri­ce voor: ze is 32 en heet Is­sa Rae. Van­af nu past ze in het rij­tje van men­sen als Drew Bar­ry­mo­re, Ri­han­na, Tay­lor Swift en Ka­ty Per­ry. Ook al reikt Is­sa Raes roem nog niet tot bij ons, in de VS is ze een naam met faam. En een in­te­res­san­te, jon­ge, zwar­te stem.

Van­waar kunt u haar ken­nen? Op de Ame­ri­kaan­se be­taal­zen­der HBO – en dus ook op Play Mo­re van Te­le­net – is net het twee­de sei­zoen van haar sit­com In­se­cu­re vol­le­dig uit­ge­zon­den. Daar­in speelt Rae Is­sa, een per­so­na­ge dat los­jes ge­ba­seerd is op haar­zelf. Ze schreef ook mee aan de se­rie, die even­eens los­jes ge­ba­seerd is op haar le­ven. Het on­der­werp? Het le­ven van twee vrou­wen van eind de 20, be­gin 30 in Los An­ge­les. Kort door de bocht: In­se­cu­re is de zwar­te Girls.

HBO pro­gram­meer­de In­se­cu­re de voor­bije we­ken op zon­dag­avond, net na goud­haan­tje Ga­me of thro­nes. Dat zegt iets over de po­pu­la­ri­teit er­van en het ge­loof dat de be­taal­zen­der, be­kend om zijn baan­bre­ken­de pres­ti­ge­fic­tie, in In­se­cu­re stel­de. In het twee­de sei­zoen pro­beert Is­sa de breuk met haar ex La­wren­ce te ver­wer­ken. Het ge­volg is dat Twit­ter zich in de VS op zon­dag­avond stee­vast op­deel­de in #teamIs­sa en #teamLa­wren­ce. Het zegt veel over de be­trok­ken­heid van het kij­kers­pu­bliek.

In­se­cu­re is het best te om­schrij­ven als een se­rie die het le­ven van zwar­te vrou­wen uit­beeldt, maar niet uit­légt. Rae ver­woord­de het de­ze zo­mer in de Brit­se krant The Gu­ar­di­an zo: ‘In­se­cu­re is geen ver­haal over de strijd of de last van het zwart zijn. Ik wil­de ge­woon een se­rie ma­ken die het le­ven van mij en mijn vrien­den weer­spie­gelt.’

Rae had op­ge­merkt dat de bes­te sit­coms en co­me­dy in de VS een over­we­gend blan­ke aan­ge­le­gen­heid wa­ren. Met In­se­cu­re wil­de ze daar iets te­gen­over zet­ten: een reeks met zwar­te ac­teurs en schrij­vers, die voor een keer­tje niet en­kel over hun huids­kleur of hun strijd gaat. Het gaat over hun lé­ven: ze wor­ste­len op hun werk, met hun vriend­schap­pen en ze heb­ben trou­bles met hun lief. The­ma’s waar ook Friends, Sex and the ci­ty of Girls al op dre­ven, maar dit keer ver­teld van­uit een zwart per­spec­tief. Het re­sul­taat is zo­wel ver­fris­send als in­zich­te­lijk. Rae tac­kelt niet het Gro­te Ra­cis­me, ze fi­leert het al­le­daag­se klei­ne ra­cis­me.

Dakar

Is­sa Rae heet ei­gen­lijk Jo­Is­sa Rae Diop. Ze werd in 1985 ge­bo­ren als der­de kind in een ge­zin van vijf. Tot haar vijf­de woon­de ze in Loui­si­a­na. Om­dat straat­ben­des en hun ge­weld de stad over­spoel­den, be­slo­ten haar ou­ders naar Dakar te ver­hui­zen. Raes va­der is een Se­ne­ga­le­se dok­ter. Hij wil­de in Dakar graag een zie­ken­huis ope­nen. Toen dat mis­luk­te, ver­huis­de het ge­zin drie jaar la­ter al­weer te­rug naar de VS. Van Ma­ry­land ver­huis­den de Raes nog één keer: naar Los An­ge­les. In Ma­ry­land was Rae naar een hoofd­za­ke­

lijk blan­ke pri­vé­school ge­gaan. In LA kwam ze op een school met bij­na uit­slui­tend zwar­ten en la­ti­no’s te­recht. In The Gu­ar­di­an om­schreef ze dat als een on­ge­loof­lij­ke cul­tuur­schok. Het ge­voel niet zwart ge­noeg te zijn voor de zwar­te ge­meen­schap en niet blank ge­noeg voor de blan­ke ge­meen­schap waar In­se­cu­re he­le­maal van door­dron­gen is, heeft ze al vroeg in haar ei­gen le­ven op­ge­pikt.

Aan Stan­ford Uni­ver­si­ty stu­deer­de Rae Afri­kaan­se en Afri­kaans­Ame­ri­kaan­se stu­dies. Tij­dens haar stu­den­ten­ja­ren maak­te ze al een eer­ste hu­mo­ris­tisch nepre­a­li­ty­pro­gram­ma met en­kel zwar­te ac­teurs. Het is nog te zien op Youtu­be. Het is werk van ama­teurs, maar geeft wel een unie­ke in­kijk in de op­komst van een cre­a­tief ver­tel­ta­lent.

Goe­de be­lich­ting

Dat Rae in­tel­li­gent is, valt niet te ont­ken­nen. Haar boek uit 2015, The mis­ad­ven­tu­res of aw­kard

black girl, werd een best­sel­ler. En ze heeft een pro­duc­tie­huis waar­mee ze ta­lent uit min­der­heids­groe­pen een duw­tje in de rug geeft door er Youtu­be­pro­duc­ties mee in el­kaar te boksen.

Voor elk as­pect van In­se­cu­re wist ze zich met de juis­te men­sen te om­rin­gen. Maan­dag nog werd er in de VS een film­pje ge­deeld dat ge­maakt was door de mu­ziek­web­si­te Mic. Daar­in legt hoofd­ca­me­ra­vrouw Ava Ber­kofs­ky uit hoe ze de ma­ke­up en de be­lich­ting liet aan­pas­sen om de zwar­te ac­teurs juist en mooi te be­lich­ten. Een don­ke­re huids­kleur fout be­lich­ten of on­der­be­lich­ten, blijkt een oud zeer in Hol­ly­wood. Ca­me­ra’s en len­zen zijn er ge­woon nooit voor ont­wik­keld, stelt Mic. Het is zo’n voor­beeld van ver­bor­gen ra­cis­me dat In­se­cu­re voor het eerst def­tig de we­reld uit pro­beert te hel­pen.

Frank Ocean

Ook de mu­ziek ver­telt een be­lang­rijk deel van het ver­haal in

In­se­cu­re. De fic­tie­ve Is­sa rapt voor de spie­gel, het is een mid­del om haar on­ze­ker­heid te lijf te gaan. Rae heeft el­ke rhy­me zelf ge­schre­ven. Bo­ven­dien wist ze on­der meer So­lan­ge Know­les te strik­ken als een van de mu­ziek­con­sul­tants voor de se­rie. Het toont hoe groot de am­bi­ties zijn op mu­zi­kaal vlak en hoe hoog de lat ligt. De voort­du­ren­de mu­zi­ka­le knip­oog­jes zijn uniek in In­se­cu­re. Een groep Red­dit­ge­brui­kers wist bloot te leg­gen dat in el­ke af­le­ve­ring min­stens één ver­wij­zing naar Frank Ocean ver­stopt zit. Soms zit de ver­wij­zing ver­vat in ac­ces­soi­res in het de­cor, soms zelfs in de dia­lo­gen. In het eer­ste sei­zoen deed Rae al iets ge­lijk­aar­digs met Dra­ke.

Nu al wordt er druk ge­spe­cu­leerd over wel­ke ar­tiest ze door het der­de sei­zoen zal we­ven. De twee sei­zoe­nen van In­se­cu­re zijn nog te zien via Play Mo­re van Te­le­net. Rae heeft ook een You­tu­be­ka­naal.

Rae tac­kelt niet het Gro­te Ra­cis­me, ze fi­leert het al­le­daag­se klei­ne ra­cis­me Is­sa Rae wordt het ge­zicht van ma­ke­up­merk Cover­girl. © Wi­reI­ma­ge

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.