Che­mie­reu­zen hiel­den pen vast voor ad­vies gly­fo­saat

De Standaard - - Front Page - KAREL VERHOEVEN

Een van de meest ge­koes­ter­de ei­gen­schap­pen van in­stel­lin­gen die over on­ze ge­zond­heid, pu­blie­ke fi­nan­ci­ën of vei­lig­heid wa­ken is dat ze ‘on­af­han­ke­lijk’ zijn. On­af­han­ke­lijk van po­li­tie­ke druk ener­zijds en van de be­lan­gen van de marktspe­lers an­der­zijds. Zo be­li­cha­men die in­stel­lin­gen het pu­blie­ke be­lang. Hun on­af­han­ke­lijk­heid stelt hen bo­ven al­le ver­den­king. Ver­trou­wen in de over­heid staat of valt er­mee.

Kijk van­uit die op­tiek naar de sa­ga over gly­fo­saat, voor­al be­kend van on­kruid­ver­del­ger Roun­dup van Monsan­to, en dui­de­lijk wordt waar­om dit zo fu­nest is. Is gly­fo­saat nu wel of niet kan­ker­ver­wek­kend? Wij bur­gers moe­ten ver­trou­wen op de in­schat­ting van ex­perts. Dat lukt moei­lijk. Over­he­den spre­ken el­kaar te­gen. In Eu­ro­pa maant het par­le­ment tot voor­zich­tig­heid aan, maar wil de Com­mis­sie een bre­de ver­gun­ning ge­ven. De mees­te lid­sta­ten zijn voor, en­ke­le te­gen, en een hand­vol ont­hou­den zich. In Vlaan­de­ren is er een ver­bod voor par­ti­cu­lie­ren maar mag de land­bouw zijn gang gaan. Po­li­tiek en emo­tie ver­troe­be­len de in­schat­tin­gen. De in­du­strie speelt hoog spel. Monsan­to heeft on­der­zoek ge­ma­ni­pu­leerd om mo­ge­lij­ke ge­zond­heids­ri­si­co’s van gly­fo­saat te ver­doe­ze­len. Het oor­deel van het Eu­ro­pe­se Voed­sel­agent­schap is daar­om cru­ci­aal.

He­laas blij­ken nu cru­ci­a­le pas­sa­ges in hun be­slis­sen­de rap­port door de in­du­strie ge­schre­ven te zijn. De in­du­strie zelf oor­deel­de wel­ke van de ve­le we­ten­schap­pe­lij­ke stu­dies die over gly­fo­saat ge­maakt zijn, als be­trouw­baar gel­den. Hun se­lec­tie is be­twist­baar. We wis­ten al dat de in­du­strie daar­naast zelf ei­gen stu­dies op ta­fel leg­de die ge­heim blij­ven we­gens de con­cur­ren­tie. Het agent­schap dat het voor­be­rei­den­de werk deed, was niet in staat om zelf die gro­te li­te­ra­tuur­stu­dies uit te voe­ren. De we­ten­schap­pe­lij­ke in­schat­ting komt dus gro­ten­deels van de in­du­strie.

Gly­fo­saat il­lu­streert het on­e­ven­wicht in arm­slag dat nu zelfs in Eu­ro­pa be­staat tus­sen over­heid en mul­ti­na­ti­o­nals. Die­sel­ga­te toon­de dat eer­der al. Test­cen­tra re­den voor de au­to­in­du­strie met wie ze nau­we ban­den had­den. In som­mi­ge sec­to­ren is ‘lob­by’ een ach­ter­haald con­cept. De be­ïn­vloe­ding zit ver­an­kerd in de pro­ce­du­res.

Dat knaagt aan de au­to­ri­teit van de over­heid. De bur­ger wordt een zwak­ke par­tij. Dat cre­ëert cy­nis­me en ach­ter­docht en voedt spe­cu­la­tie. Voor­al om­dat er ge­noeg goeie voor­beel­den be­staan waar, zo­als in het Eu­ro­pe­se Ge­nees­mid­de­le­na­gent­schap, de in­du­strie be­trok­ken wordt en be­taalt voor het on­der­zoek, maar on­af­han­ke­lij­ken het ge­voe­li­ge werk doen. Waar­om heb­ben Voed­sel­agent­schap­pen het zo las­tig om zich op cru­ci­a­le mo­men­ten ge­loof­waar­dig te to­nen?

In som­mi­ge sec­to­ren is ‘lob­by’ een ach­ter­haald con­cept

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.