Lucht­ver­vui­ling treft voor­al au­to­be­stuur­ders

De Standaard - - Binnenland - (my­de)

Niet voet­gan­gers of fiet­sers, maar wel au­to­mo­bi­lis­ten wor­den in on­ze hoofd­stad het meest bloot­ge­steld aan lucht­ver­vui­ling. Een con­cen­tra­tie­kaart moet in­wo­ners ge­zon­de­re, al­ter­na­tie­ve rou­tes aan­bie­den.

BRUSSEL I Het lucht­ver­vui­lings­ni­veau in een wa­gen ligt on­ge­veer vijf keer ho­ger dan het ge­mid­del­de in een ge­bouw, voor voet­gan­gers lig­gen de waar­den twee tot drie keer ho­ger (zie gra

fiek). Dat blijkt uit Ex­pAir, een stu­die van Leef­mi­li­eu Brussel en de bur­ger­be­we­ging Bral.

276 vrij­wil­li­gers heb­ben de af­ge­lo­pen drie jaar tij­dens hun ver­plaat­sin­gen het black car­bon­ge­hal­te, be­ter ge­kend als roet, ge­me­ten met een draag­baar ap­pa­raat. Sa­men wa­ren die goed voor 766.000 meet­mo­men­ten. Het doel van die me­tin­gen was de meest ver­vuil­de ver­keers­as­sen in kaart te bren­gen. De re­sul­ta­ten zijn nu ge­bun­deld op een con­cen­tra­tie­kaart, die ie­der­een on­li­ne kan raad­ple­gen. Dat kan weg­ge­brui­kers er­toe aan­zet­ten een al­ter­na­tie­ve, ge­zon­de­re rou­te te kie­zen.

Kan­ker­ver­wek­kend

Black car­bon komt vrij na on­vol­le­di­ge ver­bran­ding van fos­sie­le brand­stof­fen, hout of bi­o­mas­sa. Vol­gens ver­schil­len­de we­ten­schap­pe­lij­ke stu­dies is het nog scha­de­lij­ker dan fijn stof, om­dat het ook an­de­re gif­ti­ge stof­fen draagt. De We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie plaatste het daar­om al op de lijst van kan­ker­ver­wek­ken­de stof­fen. De vui­le lucht die we in­a­de­men, kost ie­der­een al ge­mid­deld ne­gen maan­den van zijn le­ven (DS 18 fe­bru­a­ri).

‘Het is lo­gisch dat de ni­veaus in een wa­gen het hoogst zijn’, zegt pro­fes­sor mi­li­eu­epi­de­mi­o­lo­gie Tim Na­wrot (UHas­selt). ‘Uit­laat­gas­sen wor­den im­mers via de ven­ti­la­tie in een af­ge­slo­ten ruim­te ge­zo­gen. Wan­de­laars of fiet­sers heb­ben in de open ruim­te een be­te­re cir­cu­la­tie van de lucht. De roet­ni­veaus in stra­ten met hui­zen of hoog­bouw lig­gen ook ho­ger dan in die zon­der ge­bou­wen, om­dat de ver­vui­ling ook daar niet weg kan.’

‘Uit de stu­die blijkt dat wij in een van de Brus­sel­se re­gio’s met de hoog­ste lucht­ver­vui­ling wo­nen’, zegt vrij­wil­li­ger Jan Ducheyne uit Mo­len­beek. Hij mat de lucht­kwa­li­teit tij­dens fiets­tocht­jes naar La­ken, wan­neer hij zijn zo­nen naar school bracht. ‘We voe­len de lucht pro­per­der wor­den eens we de school­poort na­de­ren. Op de plan­nen kun­nen we nu ook een al­ter­na­tie­ve rou­te met min­der roet in de lucht kie­zen. De tijd van woor­den is voorbij. Nu moet de re­ge­ring over­gaan tot da­den.’

Lage emis­sie­zo­ne

De eer­ste con­cre­te stap is al ge­zet. Van­af 1 ja­nu­a­ri 2018 is ook het he­le Brus­sel­se Hoofd­ste­de­lij­ke Ge­west een lage emis­sie­zo­ne (LEZ), be­hal­ve de Brus­sel­se ring. Dat is een zo­ne waar au­to’s van de EU­RO 1­norm of die­sel­voer­tui­gen zon­der EU­RO­norm niet meer in mo­gen.

‘Waar de LEZ is in­ge­voerd, zal de lucht­ver­vui­ling af­ne­men’, zegt Na­wrot. ‘Dat blijkt uit de meet­re­sul­ta­ten in Ant­wer­pen waar de LEZ al is in­ge­voerd. Maar er zijn nog an­de­re maat­re­ge­len no­dig.’

‘De lucht­kwa­li­teit ver­be­te­ren is be­lang­rijk voor de ge­zond­heid van de Brus­se­laars’, re­a­geert Brus­sels mi­nis­ter van Leef­mi­li­eu Cé­li­ne Fre­mault (CDH). ‘Naast de struc­tu­re­le maat­re­ge­len om de lucht­kwa­li­teit te ver­be­te­ren, is het ook es­sen­ti­eel om het pu­bliek te in­for­me­ren. De con­cen­tra­tie­kaart is daar­bij een be­lang­rijk hulp­mid­del.’

‘De tijd van woor­den is voorbij. Nu moet de re­ge­ring over­gaan tot da­den’ JAN DUCHEYNE Vrij­wil­li­ger Ex­pAir

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.