Belg ver­knocht aan fles­sen­wa­ter

Fles­sen­wa­ter zit nog in de lift, met voor­al de wa­ters met een smaak­je die ter­rein win­nen.

De Standaard - - Mens & Economie - (gdc)

BRUSSEL I Het is meer dan hon­derd keer duur­der dan lei­ding­wa­ter, ge­ne­reert plas­tic af­val en u moet het van de su­per­markt naar huis zeu­len. Toch blijft de Belg voor fles­sen­wa­ter kie­zen. Hij ver­bruikt bij­na 130 li­ter per per­soon per jaar en Bel­gië staat zelfs op de der­de plaats in Eu­ro­pa als het op ver­bruik van fles­sen­wa­ter aan­komt, blijkt uit cij­fers van sec­tor­ver­e­ni­ging VIWF in Le Soir.

‘De Belg heeft zijn ge­woon­tes’, zegt se­cre­ta­ris­ge­ne­raal Da­vid Mar­que­nie. ‘We heb­ben een aan­tal zeer ge­ken­de wa­ter­bron­nen en in­ge­bur­ger­de mer­ken. Je weet wel­ke smaak je krijgt als je voor een be­paald merk kiest, wat bij lei­ding­wa­ter, hoe­wel even vei­lig, toch min­der het ge­val is.’

Li­fe­styl­e­trends

Vol­gens hem spe­len ook li­fe­styl­e­trends een rol. ‘Er is een ster­ke drang naar al­les wat na­tuur­lijk is, en bron­wa­ter roept dat beeld op.’

Toch is mi­ne­raal­wa­ter niet de groot­ste groei­post. Het zijn voor­al de ge­a­ro­ma­ti­seer­de drank­jes, de wa­ters met een smaak­je, die steeds po­pu­lair­der wor­den. Vol­gens markt­on­der­zoeks­in­sti­tuut GfK groei­de dat seg­ment in ons land in vijf jaar tijd met tien pro­cent. Bij fris­dran­ken en mi­ne­raal­wa­ter bleef het ver­bruik sta­tus quo.

‘De pro­du­cen­ten pro­mo­ten die drank­jes heel sterk’, zegt Gil­ les Van­dor­pe, di­rec­teur van de fe­de­ra­tie van dran­ken­han­de­laars. ‘En ze spe­len sterk in op het ge­zond­heids­as­pect, nu fris­drank on­der druk komt te staan. De con­su­ment wil iets ge­zon­der, maar niet al­tijd mi­ne­raal­wa­ter.’

De mar­ges op ge­a­ro­ma­ti­seer­de dran­ken zijn voor de pro­du­cent ook niet te ver­sma­den. Vol­gens GfK kost een fles mi­ne­raal­wa­ter ge­mid­deld 35 cent, te­gen­over 1,26 eu­ro voor een­zelf­de hoe­veel­heid wa­ter met een smaak­je.

Belg ver­bruikt bij­na 130 li­ter fles­sen­wa­ter per per­soon per jaar

© alis­tair­cot­ton

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.