‘How kom, bluuvd ie­re’

De Standaard - - Mens & Economie - (tlb)

‘Je moet dat begrijpen, me­neer. Zo’n ech­te West­Vlaam­se wroe­ter, dat is een ras apart. El­ke werk­ge­ver wil dat.’ Me­de­zaak­voer­der Ben­ja­min Van­dor­pe van het keu­ken­be­drijf La­fos­se uit het West­Vlaam­ se We­vel­gem kan er­over mee­spre­ken. Hij zocht in 2015 vijf nieu­we ar­beids­krach­ten. Twee jaar lang le­ver­de dat niets op. ‘Uit­ein­de­lijk heb­ben we uit pu­re wan­hoop 3.000 eu­ro uit­ge­loofd per gou­den tip die ons naar een nieu­we werk­ne­mer kon lei­den’, zegt Van­dor­pe. ‘En dat was god­zij­dank wél een suc­ces. Maar dat was een een­ma­li­ge stunt na­tuur­lijk.’

La­fos­se is niet al­leen. Bij­na al­le WestVlaam­se be­drij­ven heb­ben de groot­ste moei­te om werk­volk te vin­den, ze­ker nu de eco­no­mie weer aan­trekt. De werk­loos­heid ligt op 6 pro­cent in West­Vlaan­de­ren, an­der­hal­ve pro­cent la­ger dan in de rest van Vlaan­de­ren (7,5 pro­cent). Maar er zijn stre­ken waar zo­wat ie­der­een werkt.

Dui­zen­den jon­ge krach­ten ver­trek­ken dan nog eens elk jaar naar Gent, Brussel of an­de­re ste­den en ke­ren nooit meer te­rug. Die uit­tocht moet stop­pen, vin­den Uni­zo en de VDAB, en daar­om heb­ben ze in Kort­rijk ac­tie ge­voerd om de West­Vla­ming in ei­gen pro­vin­cie te hou­den.

‘In de groot­ste­den vin­den jon­ge­ren jobs bij gro­te­re be­drij­ven, zegt Ke­vin De­fieuw van Uni­zo West­Vlaan­de­ren. ‘In West­Vlaan­de­ren heb­ben we voor­al klei­ne, fa­mi­li­a­le kmo’s.’ In West­Vlaan­de­ren ver­dien je ge­mid­deld 3.075 eu­ro bru­to per maand, in Brussel liefst 900 eu­ro bru­to meer. ‘Maar hier blij­ven wer­ken heeft ook tal van voor­de­len’ zegt De­fieuw. ‘Wei­nig fi­le, een baas die je goed kent, veel door­groei­mo­ge­lijk­he­den bin­nen zo’n klein be­drijf’, zegt De­fieuw. ‘En om­ringd door al­le­maal West­Vla­min­gen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.