WIT­TE WOLFSSPIN

De Standaard - - Wetenschap - (pvd)

In de tv­se­rie Ga­me of thro­nes zwerft er een reus­ach­ti­ge wit­te wolf rond. En op Ma­dag­as­kar een ver­hou­dings­ge­wijs al even reus­ach­ti­ge wit­te wolfsspin, zo ont­dek­ten Bel­gi­sche bi­o­lo­gen.

Spin­nen­spe­ci­a­list Ru­dy Joc­qué van ons Ko­nink­lijk Mu­se­um voor Mid­den­Afri­ka ont­dek­te met vijf col­le­ga’s van de ver­e­ni­ging voor bi­o­di­ver­si­teit Bin­co in het noord­wes­ten van het ei­land Ma­dag­as­kar een hand­gro­te wolfsspin die nieuw was voor de we­ten­schap. Dat gaf recht op een ar­ti­kel in het Eu­ro­pean Jour­nal of Taxo­no­my en de keu­ze van een we­ten­schap­pe­lij­ke naam: Ocy­a­le ghost.

Die naam ver­wijst naar haar hel­wit­te kleur, naar de wit­te wolf uit Ga­me of thro­nes en naar de le­vens­kracht van het En­gels, dat zelfs in staat is om een do­de taal te be­smet­ten. De spin is het eer­ste le­ven­de exem­plaar van de twaalf soor­ten in het ge­slacht Ocy­a­le dat ooit werd ge­fo­to­gra­feerd.

Het dier is voor­lo­pig en­kel ge­von­den op de zan­di­ge oe­vers van klei­ne bin­nen­meer­tjes. Of spe­ci­fie­ker: en­kel op wit­te zan­di­ge oe­vers. Die be­perk­te ver­sprei­ding maakt de soort erg kwets­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.