Met Lu­kaku op re­cord­jacht

De Ro­de Dui­vels slui­ten van­daag hun suc­ces­vol­le WK­voor­ron­de af met een thuis­match – ho­pe­lijk een ga­la­match – te­gen voet­bal­dwerg Cy­prus.

De Standaard - - Sport - LUDO VANDEWALLE

VOETBAL Voor­ron­de WK 2018

BRUSSEL I Waar gaat het van­daag nog om? Als de Dui­vels niet ver­lie­zen, ge­nie­ten ze straks op 1 de­cem­ber op de lo­ting voor het WK een be­scherm­de sta­tus als reeks­hoofd. Bij winst slui­ten ze in een wel­is­waar zeer ma­ti­ge groep de voor­ron­de af met ne­gen ze­ges en slechts één ge­lijk­spel. Dat is be­ter dan ooit.

De fans, met wie de re­la­tie in de­ze cam­pag­ne door de ver­min­der­de hand­te­ke­ning­ses­sies en ge­krom­pen har­te­lijk­heid wat ver­troe­bel­de, ver­die­nen ook een goe­de wed­strijd met een over­win­ning. On­danks de on­aan­trek­ke­lij­ke te­gen­stan­der en de ge­rin­ge in­zet ko­men ze van­avond toch weer met bij­na 40.000 naar het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on af­ge­zakt. Als je weet dat En­ge­land vo­ri­ge week in een be­slis­sen­de wed­strijd Wem­bley niet uit­ver­kocht kreeg, mo­gen de Dui­vels voor die trouw­heid wel iets te­rug­doen.

Dat zegt ook bonds­coach Roberto Martinez: ‘Het wordt een feest. We zijn dan al wel een maand ge­kwa­li­fi­ceerd maar dit moet feest wor­den tus­sen spe­lers en fans. We wil­len hen iets te­rug­ge­ven.’

De bonds­coach sleu­telt aan zijn elf­tal. Fel­lai­ni (ge­bles­seerd) en Car­ras­co (ge­schorst) zijn al te­rug­ge­keerd naar hun res­pec­tie­ve­lij­ke club Man­ches­ter Uni­ted en At­lé­ti­co Madrid. Ook voor Ver­mae­len is geen plaats meer. De ver­de­di­ger zon­der speel­mi­nu­ten bij FC Bar­cel­o­na wil heel graag mee­doen, maar Martinez houdt zich aan zijn woord van vo­ri­ge week: geen twee wed­strij­den in vier da­gen voor de bles­su­re­ge­voe­li­ge ver­de­di­ger die dit sei­zoen al­leen maar bij de na­ti­o­na­le ploeg speel­de.

‘We moe­ten on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men en het is niet goed voor hem om in kor­te tijd twee wed­strij­den te spe­len’, al­dus de bonds­coach. ‘Ze­ker om­dat het veld in Bosnië zo zwaar lag.’ Bats­hu­ayi vliegt ook weer naar de bank, want Ro­me­lu Lu­kaku, met tien goals in de­ze voor­ron­de nu al Bel­gisch re­cord­hou­der van aan­tal goals in één kwa­li­fi­ca­tie, is na zijn en­kel­bles­su­re fit ge­noeg be­von­den.

Vier spe­lers er­uit, dan wil­len de ge­plo­gen­he­den dat er vier spe­lers bij ko­men. Naast Ro­me­lu Lu­kaku zijn dat Wit­sel (te­rug uit schor­sing en voor Fel­lai­ni), Chad­li (voor Car­ras­co) en wel­licht Ci­man (of Dendon­c­ker) als cen­tra­le ver­de­di­ ger in plaats van Ver­mae­len.

Het is so­wie­so uit­kij­ken naar Jan Ver­tong­hen: hij neemt van­avond het re­cord van Jan Ceu­le­mans over. Met 97 in­ter­lands wordt de 30­ja­ri­ge ver­de­di­ger de spe­ler met de mees­te wed­strij­den voor de Ro­de Dui­vels. De voet­bal­bond en zijn me­de­spe­lers zet­ten hem van­avond in de bloe­me­tjes. Met een ze­ge én een feest­je. Eden Hazard en ook de voet­bal­bond kon­dig­den gis­te­ren aan dat ze de re­cord­in­ter­na­ti­o­nal op een spe­ci­a­le ma­nier in de bloe­me­tjes wil­len zet­ten. Maar hoe is een ver­ras­sing.

Kers op de taart

Kun­nen de Bel­gen daar­naast nog een kers op de taart zet­ten met een paar re­cords? De Ro­de Dui­vels won­nen drie jaar ge­le­den met 5­0 van Cy­prus. Als ze dat van­avond her­ha­len, schrij­ven ze ge­schie­de­nis. Dan maak­ten de Bel­gen 44 goals in de voor­ron­de en wor­den ze het Eu­ro­pe­se land dat de mees­te doel­pun­ten ooit scoor­de in een WK­ of EK­voor­ ron­de. Het re­cord staat sinds zon­dag­avond op naam van Duits­land, met 43 goals in tien wed­strij­den. De Dui­vels staan na ne­gen wed­strij­den op 39 ge­scoor­de goals, in­druk­wek­kend, maar dus nog niet ge­noeg voor een re­cord. Na Duits­land prijkt op dit mo­ment Span­je (42 goals in voor­ron­de EK 2000) als twee­de op de lijst. Om het re­cord van het doel­sal­do te bre­ken, moe­ten de Dui­vels met ze­ven goals ver­schil win­nen.

Roberto Martinez gaat toch op de rem staan. ‘In voetbal is het niet goed om te gaan voor een re­cord’, al­dus de bonds­coach. ‘De pres­ta­tie moet goed zijn, daar gaat het om. We moe­ten res­pect op­bren­gen voor Cy­prus. Ze won­nen van Bosnië en ver­dien­den za­ter­dag te­gen Grie­ken­land meer dan het 1­2­ver­lies. Ze wa­ren be­ter, had­den 60 pro­cent bal­be­zit. Het zou dom zijn van ons om te den­ken dat we zo­maar vijf goals zul­len ma­ken. Het doel van de­ze wed­strijd is ge­woon reeks­hoofd te zijn op de WK­lo­ting.’

© Jim­my Bol­ci­na/photo news

Jan Ver­tong­hen, hier vo­ri­ge za­ter­dag te­gen Bosnië, staat van­avond in de kij­ker: hij speelt zijn 97ste in­ter­land, een re­cord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.