‘Wer­ken met wijk­bud­get is de toe­komst’

De Standaard - - Politiek -

In veel ste­den wordt al duch­tig ge­ëx­pe­ri­men­teerd met bur­ger­par­ti­ci­pa­tie. In Gent en Ant­wer­pen lo­pen pro­jec­ten met res­pec­tie­ve­lijk een ‘bur­ger­bud­get’ en een ‘bur­ger­be­gro­ting’. Daar­bij kun­nen in­wo­ners zelf voor­stel­len doen en daar­over stem­men.

De stad Kort­rijk haal­de in­spi­ra­tie in de Ver­e­nig­de Sta­ten om ‘bud­get ga­mes’ te hou­den. ‘Daar­bij re­ser­ve­ren we een deel van het bud­get om de men­sen zelf te la­ten be­slis­sen over mo­ge­lij­ke in­ves­te­rin­gen’, zegt bur­ge­mees­ter Vin­cent Van Quic­ken­bor­ne (Open VLD). Hij ziet een gro­te toe­komst in het sys­teem van wijk­bud­get­ten. Ook in het WestVlaam­se Ize­gem ex­pe­ri­men­te­ren ze daar­mee. ‘Voor be­leids­vor­ming is dat in­te­res­san­ter dan ad­vies­ra­den’, zegt N­VA­bur­ge­mees­ter Bert Maertens. ‘We da­ gen de Ize­gem­naars uit om in het hoofd van een po­li­ti­cus te krui­pen en pri­o­ri­tei­ten te stel­len. Het ver­hoogt de be­trok­ken­heid en het draag­vlak voor de be­slis­sin­gen.’

Eni­ge kant­te­ke­ning: ‘Al­leen op wijk­ni­veau of op het ni­veau van een klei­ne deel­ge­meen­te is dat haal­baar’, zegt Van Quic­ken­bor­ne. ‘Voor gro­te­re pro­jec­ten, zo­als de aan­pak van een sta­ti­ons­om­ge­ving, moet de de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing toch bij het stads­be­stuur lig­gen.’

SP.A­bur­ge­mees­ter Johan Vande La­not­te pro­beert in Oos­ten­de een of­fi­ci­ë­le ad­vies­raad van hon­derd Oos­ten­de­naars op po­ten te zet­ten. ‘De vraag is voor mij niet hoe­ver de in­spraak moet gaan, maar hoe goed je het moet or­ga­ni­se­ren? Het is es­sen­ti­eel dat ie­der­een goed ge­do­cu­men­teerd wordt, zo­dat er op het ein­de van de rit een ge­mo­ti­veerd ad­vies klaar­ligt.’

‘Dit ver­hoogt de be­trok­ken­heid en het draag­vlak voor be­slis­sin­gen’ BERT MAERTENS Bur­ge­mees­ter Ize­gem (N­VA)

Sis­sel Steyaert Reinout De­wulf (met baard) en Va­len­tijn Van Bae­len gin­gen in Gent idee­ën sprok­ke­len bij wijk­be­wo­ners.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.