De Block mag niet be­spa­ren in kin­der­psy­chi­a­trie

Een nieuw ad­vies roept Open VLD­mi­nis­ter Mag­gie De Block op niet te be­spa­ren in de kin­der­psy­chi­a­trie. N­VA en CD&V ei­sen dat ze het volgt.

De Standaard - - Front Page - VAN ON­ZE REDACTEUR SI­MON AN­DRIES

BRUSSEL I Drie maan­den ge­le­den kreeg mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block (Open VLD) een storm van pro­test over zich heen. Haar be­slis­sing om te snoei­en in het per­so­neel voor de dag­plaat­sen in de kin­der­ en jeugd­psy­chi­a­trie kwam hard aan in de sec­tor. De kin­der­psy­chi­a­ters van de al­ge­me­ne zie­ken­hui­zen in Vlaan­de­ren roer­den zich en be­na­druk­ten dat ze hun aan­bod van the­ra­pie­ën nood­ge­dwon­gen zou­den moe­ten aan­pas­sen.

Na de ve­le ver­ont­waar­di­ging kon­dig­de De Block aan dat ze een nieuw ad­vies zou vra­gen aan de Fe­de­ra­le Raad voor Zie­ken­huis­voor­zie­nin­gen, een or­gaan bin­nen de Fe­de­ra­le Over­heids­dienst Volks­ge­zond­heid dat al­le sta­ke­hol­ders sa­men­brengt. ‘Hoe de fi­nan­cie­ring er de ko­men­de ja­ren moet uit­zien, hangt af van dat ad­vies’, be­na­druk­te ze toen.

Dat lang­ver­wach­te ad­vies is nu klaar en het oor­deel van de Raad is dui­de­lijk. Geen af­bouw

In het ad­vies staat let­ter­lijk dat De Block in haar ko­nink­lijk be­sluit ‘al­le ar­ti­ke­len moet op­hef­fen met be­trek­king tot de ge­fa­seer­de af­bouw in de kin­der­psy­chi­a­trie’ als ze de ge­lijk­scha­ke­ling van de fi­nan­cie­ring wil be­ko­men.

Ter ver­dui­de­lij­king moe­ten we te­rug naar de oor­zaak van de be­spa­ring: het ka­bi­net­De Block had vast­ge­steld dat de plaat­sen in de kin­der­ en jeugd­psy­chi­a­trie al ja­ren­lang voor 200 pro­cent zijn ge­fi­nan­cierd. Met een ko­nink­lijk be­sluit gaf ze de op­dracht die dub­be­le fi­nan­cie­ring ge­lei­de­lijk af te bou­wen.

Op zich een lo­gi­sche be­slis­sing, maar door de in­ge­wik­kel­de con­struc­ties in de zie­ken­huis­fi­nan­cie­ring dreig­de dat er­toe te lei­den dat er dag­plaat­sen in het ge­drang zou­den ko­men. Met als groot­ste slacht­of­fers: de kin­de­ren die nu nog op de wacht­lijs­ten staan.

De Block hield eerst nog re­ke­ning met een af­bouw van 13 naar 8 per­so­neels­le­den per 20 plaat­sen voor dag­op­vang in de al­ge­me­ne zie­ken­hui­zen en naar 10 voor nacht­op­vang. Nu spreekt het rap­port dui­de­lijk over het be­hou­den van 13 per­so­neels­le­den voor de apar­te dag­ en nacht­op­vang.

Co­a­li­tie­part­ner CD&V re­a­geert te­vre­den op het ad­vies en voert de druk op De Block op: ‘Er is een gro­te maat­schap­pe­lij­ke nood om te in­ves­te­ren in de kin­der­psy­chi­a­trie. Het was de meest bi­zar­re plaats om te be­spa­ren’, zegt Vlaams Par­le­ments­lid Ve­ra Jans (CD&V). ‘Het ad­vies ver­wijst de voor­ge­no­men be­spa­ring nu naar de vuil­nis­bak. Het is aan De Block om het on­ver­kort te vol­gen en uit te voe­ren.’ Ook N­VA­par­le­ments­lid Björn An­seeuw be­na­drukt dat ‘de tijd van tal­men voor­bij is’. ‘Met dit ad­vies is er nu geen twij­fel meer mo­ge­lijk.’

Het ka­bi­net De Block wil­de gis­te­ren al­leen re­a­ge­ren dat ‘de mi­nis­ter het ad­vies, dat ze zelf heeft aan­ge­vraagd, ont­van­gen heeft en nu gron­dig zal be­stu­de­ren’.

‘Het was de meest bi­zar­re plaats om te be­spa­ren. Het ad­vies ver­wijst de voor­ge­no­men be­spa­ring nu naar de vuil­nis­bak’ VE­RA JANS Vlaams Par­le­ments­lid CD&V

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.