Bur­ger krijgt stem in slui­ting kern­cen­tra­les

De Bel­gen kun­nen drie we­ken lang hun me­ning ge­ven over het ener­gie­vraag­stuk. Pas daar­na hak­ken de mi­nis­ters kno­pen door.

De Standaard - - Front Page - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR WIM WINCKELMANS

Moe­ten de kern­cen­tra­les dicht? Of bent u be­reid te be­ta­len voor her­nieuw­ba­re ener­gie? Dit soort vra­gen wordt van­af vol­gen­de week af­ge­vuurd op de Belg, al­vo­rens het me­nens wordt met de on­der­han­de­lin­gen over het Ener­gie­p­act.

In het voor­jaar heb­ben de ener­gie­sec­tor, de werk­ge­vers en de mi­li­eu­be­we­ging hun me­ning al kun­nen ge­ven. Net als bij de Vlaam­se Stroom­ver­snel­ling mo­gen nu ook de con­su­men­ten dat doen. De Over­heids­dienst Eco­no­mie en de be­voeg­de mi­nis­ters van Ener­gie leg­gen de laatste hand aan een web­si­te waar­op een en­quê­te in­ge­vuld kan wor­den, met vra­gen over de pro­duc­tie van ener­gie, de ener­gie­markt en het ener­gie­be­leid.

De be­doe­ling is dat de mi­nis­ters – Ma­rie Chris­ti­ne Mar­g­hem (fe­de­raal), Bart Tom­me­lein (Vlaam­se re­ge­ring), Cé­li­ne Fre­mault (Brus­sel­se re­ge­ring) en Jean­Luc Cruc­ke (Waal­se re­ge­ring) – die sinds be­gin dit jaar dis­cus­si­ë­ren over de Bel­gi­sche ener­gie­toe­komst, de re­sul­ta­ten mee­ne­men in de on­der­han­de­lin­gen. Ook al is nu al dui­de­lijk dat ze niet van plan zijn de aan­be­ve­lin­gen blin­de­lings uit te voe­ren.

Van­af mid­den no­vem­ber moe­ten de re­sul­ta­ten van de en­quê­te be­schik­baar zijn en kun­nen de ge­sprek­ken tus­sen de ener­gie­mi­nis­ters de laatste rech­te lijn in, met de hoop voor het ein­de van het jaar een af­ge­werkt ak­koord te kun­nen voor­leg­gen.

Het Ener­gie­p­act is be­doeld om de sec­tor dui­de­lijk­heid te ver­schaf­fen over het ener­gie­be­leid in de ko­men­de de­cen­nia, zo­dat die zijn in­ves­te­rin­gen daar­op kan af­stem­men. Het lot van de kern­cen­tra­les blijft het groot­ste dis­cus­sie­punt, aan­ge­zien de (af­ge­schre­ven) cen­tra­les el­ke in­ves­te­rings­im­puls in de kiem drei­gen te smo­ren.

Een sce­na­rio waar­in de twee jong­ste cen­tra­les (Doel 4 en Ti­han­ge 3) na 2025 open­blij­ven om de ener­gie­be­voor­ra­ding te ver­ze­ke­ren, is nog al­tijd niet van de baan, ook al gaan er sinds de fors da­len­de prij­zen van off­sho­re wind­ener­gie meer en meer stem­men op om de ker­nuit­stap on­ver­kort uit te voe­ren.

De mi­nis­ters wach­ten ook nog een nieu­we stu­die van Elia, de be­heer­der van het hoog­span­nings­net, over de ener­gie­be­voor­ra­ding af. Ook die wordt in no­vem­ber ver­wacht. De FOD Eco­no­mie heeft in­tus­sen al wel een stand van za­ken op­ge­steld, maar die blijft vaag en de hei­ke­le pun­ten in de on­der­han­de­lin­gen wor­den uit de weg ge­gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.