WIL­HEL­MUS

De Standaard - - Vooraan -

Scho­lie­ren in Ne­der­land krij­gen voort­aan dus les over het Wil­hel­mus. Het was een voor­waar­de voor het CDA om in een re­ge­ring te stap­pen. Juis­ter: het is een com­pro­mis, het CDA wou graag dat het volks­lied recht­op­staand ge­zon­gen zou wor­den op school. Het zou na­me­lijk de Ne­der­land­se iden­ti­teit be­vat­ten. De Ne­der­lan­ders moe­ten weer we­ten wie ze zijn en waar­voor ze staan.

Het Wil­hel­mus is dui­de­lijk chris­te­lijk en ziet de vorst als de recht­ma­ti­ge ver­te­gen­woor­di­ger van God op aar­de. Mis­schien is dat wat Ne­der­land ooit was, maar in 1795 voer­de het land toch al de schei­ding van kerk en staat in. Zou de Ne­der­land­se grond­wet be­stu­de­ren geen be­ter idee zijn, zo­als som­mi­ge com­men­ta­to­ren op­pe­ren? In­hou­de­lijk zou het een be­te­re weer­ga­ve zijn van de Ne­der­land­se iden­ti­teit. El­ke och­tend een paar lijn­tjes uit de Ne­der­land­se grond­wet scan­de­ren, en hup, de school­dag is be­gon­nen.

Maar dan mis je het ple­zier van het sa­men­zin­gen, na­tuur­lijk. Ik hou stie­kem van de ge­zwol­len­heid van de na­ti­o­na­le sym­bo­len. De school­dag be­gin­nen met het Bel­gi­sche volks­lied, ik had het graag ge­daan. Op voor­waar­de dat je el­ke twee­de dag ook de pa­ro­die mag zin­gen, uit vol­le borst sa­men brul­len dat de ezel niet kan schij­ten om­dat zijn gat vol ca­out­chouc zit. Zelf­spot,

ik eis het als on­der­deel van el­ke

iden­ti­teits­dis­cus­sie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.