Voet­bal­bond wei­gert ge­lijk loon

De Standaard - - Binnenland - (ge­gy)

De Bel­gi­sche voet­bal­bond ziet ge­lijk­ge­stel­de pre­mies niet zit­ten. ‘Het is eco­no­misch niet haal­baar om­dat de vrou­wen­ploeg min­der in­kom­sten ge­ne­reert.’

De­ze week be­slis­te de Noor­se voet­bal­bond om de vrou­wen voort­aan de­zelf­de pre­mies te ge­ven als de man­nen­ploeg. Wat Tes­sa Wul­laert, de ve­det­te van de Bel­gi­sche na­ti­o­na­le vrou­wen­ploeg, er­toe ver­leid­de om ook in ons land de dis­cus­sie op gang te bren­gen (DS, 10 ok­to­ber).

De Red Fla­mes vra­gen dus ge­lijk loon voor ge­lijk werk, maar vol­gens de Bel­gi­sche voet­bal­bond (KBVB) is dat niet haal­baar. ‘Het vrou­wen­voet­bal heeft nog niet de­zelf­de eco­no­mi­sche waar­de als het voet­bal bij de man­nen’, zegt Koen De Bra­ban­der, ceo van de KBVB. ‘Bij de man­nen ver­die­nen we veel geld aan tv­rech­ten, het aan­tal toe­schou­wers, spon­so­ring… Het geld dat we via de Ro­de Dui­vels ver­die­nen, wordt trou­wens ge­bruikt om de vrou­wen te on­der­steu­nen. Zo heb­ben we af­ge­lo­pen zo­mer al­le speel­sters voor en tij­dens het EK kun­nen be­ta­len.’

Drie maan­den lang gaf de KBVB de Red Fla­mes een vas­te ver­goe­ding, zo­dat de vrou­wen die on­be­taald ver­lof moesten ne­men op hun werk zon­der ex­tras­por­tie­ve zor­gen naar dat tor­nooi kon­den gaan.

Pa­ni­ni­al­bums

Het In­sti­tuut voor Ge­lijk­heid van Vrou­wen en Man­nen vindt de vraag van de Red Fla­mes ge­wet­tigd, maar kan – zon­der uit­spra­ken te doen over de grond van de zaak – ook be­grip op­bren­gen voor de ar­gu­men­ten van de Bel­gi­sche voet­bal­bond. ‘Al kan de bond mis­schien wel pro­be­ren iets te doen om de ver­schil­len weg te wer­ken’, zegt woord­voer­der Lies­bet Ste­vens.

Spor­teco­noom Tru­do De­jong­he volgt de re­de­ne­ring van de Bel­gi­sche voet­bal­bond. ‘Want wat brengt het vrou­wen­voet­bal in België op aan tic­ke­ting en mer­chan­di­sing? Dat zal niet veel zijn, hé. Als zij ook el­ke keer een sta­di­on met 50.000 toe­schou­wers vul­len, Pa­ni­ni­al­bums ver­ko­pen en spon­sors aan­trek­ken, heb­ben ze wel recht van spre­ken.’

De vrou­wen moe­ten dus eerst ma­ken dat ze meer in­kom­sten ge­ne­re­ren voor ze meer geld kun­nen krij­gen, re­de­neert de KBVB. ‘Ik vind dat wat kort door de bocht’, re­a­geert Tes­sa Wul­laert van de Red Fla­mes. ‘Het draait voor mij voor­al om het res­pect dat we ver­ die­nen voor on­ze pres­ta­ties. De voet­bal­bond re­de­neert nu dat wij niets op­bren­gen om­dat de sta­di­ons niet vol zit­ten en we wei­nig re­cla­me­in­kom­sten ge­ne­re­ren, maar mis­schien is het wel een om­ge­keerd ver­haal. Als er meer geld wordt ge­ïn­ves­teerd in het vrou­wen­voet­bal wordt het voet­bal er op lan­ge ter­mijn be­ter van. En dan vol­gen er au­to­ma­tisch ook meer in­kom­sten. Ik denk niet dat ze zich in Noor­we­gen de vraag heb­ben ge­steld wat de vrou­wen op­bren­gen ten op­zich­te van de man­nen.’

‘Als er meer geld wordt ge­ïn­ves­teerd in het vrou­wen­voet­bal wordt het voet­bal daar op lan­ge ter­mijn be­ter van’ TES­SA WUL­LAERT Voet­bal­ster bij Red Fla­mes

© BELGA

De op­roep van Red Fla­me Tes­sa Wul­laert botste op een njet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.