‘Geen her­vor­min­gen’, dus Odin­ga haakt af

De Standaard - - Buitenland - (reuters, kdr)

Op­po­si­tie­lei­der Rai­la Odin­ga neemt niet deel aan de ver­kie­zin­gen van 26 ok­to­ber. Hoe moet het nu ver­der in Kenia?

Op 26 ok­to­ber moe­ten in Kenia de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen van 8 au­gus­tus over­ge­daan wor­den, na­dat het Ke­ni­aan­se Grond­wet­te­lijk Hof die on­gel­dig heeft ver­klaard. De re­sul­ta­ten wa­ren ‘trans­pa­rant noch ve­ri­fi­eer­baar’, oor­deel­de het na een klacht van op­po­si­tie­lei­der (en voor de der­de keer ver­lie­zer) Rai­la Odin­ga. Het oor­deel van het Hof was een ste­vi­ge te­recht­wij­zing van de kies­com­mis­sie die had ge­oor­deeld dat Uhu­ru Ke­nyat­ta, de zit­ten­de pre­si­dent, op 8 au­gus­tus ge­won­nen had met 54 pro­cent van de stem­men.

Odin­ga meent nu dat de kies­com­mis­sie niet van plan is om ook maar iets te wij­zi­gen aan de ma­nier waar­op ze werkt en aan haar per­so­neels­be­zet­ting, zei hij gis­te­ren: ‘Al­les wijst er­op dat de ver­kie­zin­gen op 26 ok­to­ber nog er­ger zul­len zijn dan de vo­ri­ge.’ Dus trekt hij zich te­rug uit de ra­ce, ‘in het be­lang van het Ke­ni­aan­se volk, de re­gio en de rest van de we­reld’.

Daar­door kun­nen vol­gens hem de ver­kie­zin­gen op 26 ok­to­ber niet door­gaan. Hij wil met zijn te­rug­trek­king naar ei­gen zeg­gen de kies­com­mis­sie de tijd ge­ven om her­vor­min­gen door te voe­ren die ‘ge­loof­waar­di­ge ver­kie­zin­gen mo­ge­lijk ma­ken’. Odin­ga riep de be­vol­king op die eis te steu­nen, met de slo­gan ‘geen her­vor­min­gen, geen ver­kie­zin­gen’.

Maar vol­gens Ke­nyat­ta kun­nen de ver­kie­zin­gen wél plaats­vin­den zo­als ge­pland. Daar­door is een nieu­we pat­stel­ling ont­staan. Odin­ga’s op­roep tot pro­test zou kun­nen lei­den tot con­fron­ta­ties met de po­li­tie, hoe­wel de kans klein lijkt dat de pro­tes­ten zul­len lei­den tot groot­scheeps et­nisch ge­weld zo­als na de ver­kie­zin­gen van 2007. Daar­bij vie­len meer dan dui­zend do­den.

Rai­la Odin­ga. © epa

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.