In de scha­duw van het schoon ver­diep lijkt 14 ok­to­ber 2018 nog ver­af voor de sin­jo­ren. Maar dat het of Bart De We­ver, of het Bond­ge­noot­schap wordt, is nu al dui­de­lijk. CD&V en Open VLD gaan am­per over de ton­gen.

De Standaard - - Politiek - VAN ON­ZE REDACTEUR MAT­THI­AS VER­BERGT ANTWERPEN I

‘Pro­gres­sief blok te­gen De We­ver’, ti­telt de po­pu­lai­re krant die dicht­ge­vou­wen op een ta­fel­tje op het ter­ras van ca­fé Den En­gel ligt. Ru­dy heeft het ar­ti­kel over­ge­sla­gen. ‘De ver­kie­zin­gen? Daar ben ik nog lang niet mee be­zig’, ver­woordt hij het sen­ti­ment van de mees­te van de an­ders zo mon­di­ge Ant­wer­pe­na­ren hier.

Bond­ge­noot­schaps­lijst of niet, het wa­ter uit de hand van reus An­ti­goon kla­tert nog steeds met het­zelf­de ge­luid neer op de stug­ge kas­sei­en van de Ant­werp­se gro­te markt. Maar de volk­se ca­fés in de scha­duw van het Schoon Ver­diep heb­ben stee­vast een half oog ge­richt op de door vlag­gen deels ver­ho­len machts­cen­trum van hun stad. Ook al heeft de bur­ge­mees­ter er door re­no­va­tie­wer­ken even geen kan­toor.

Een ron­de langs de on­der­buik van ’t Stad le­vert of voor­stan­ders op van de bur­ge­mees­ter, of men­sen met heim­wee naar het so­ci­a­lis­ti­sche tijd­perk. Maar er is wei­nig plaats er­tus­sen voor par­tij­en als Open VLD of CD&V. Het lijkt een voor­bo­de van de ul­tie­me twee­strijd die wacht in ok­to­ber vol­gend jaar.

‘Als ha­ven­ar­bei­der heb ik al al­tijd links ge­stemd’, zegt Dominique Ver­schae­ren (38), die net in oran­je over­all zijn ster­ke lijf in een stoel heeft neer­ge­ploft na een shift als hef­truck­chauf­feur, die om zes uur de­ze och­tend be­gon. Zijn eer­ste pin­tje van de dag ver­dwijnt haast he­le­maal in zijn be­smeur­de hand­palm.

‘Ik zie zo’n front van de SP.A en Groen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.