‘Groe­ne’ mi­nis­ter stelt af­bouw kern­ener­gie uit

De Standaard - - BUITENLAND -

Het is niet re­a­lis­tisch het aan­deel van de kern­ener­gie in de Fran­se elek­tri­ci­teits­pro­duc­tie te­gen 2025 te­rug te drin­gen tot 50%. Dat zegt Ni­co­las Hulot, mi­nis­ter voor Eco­lo­gi­sche Tran­si­tie en een van de ge­zich­ten van de eco­lo­gi­sche be­we­ging in Frank­rijk.

‘Ik ver­kies re­a­lis­me en op­recht­heid bo­ven ver­lak­ke­rij’, ver­klaar­de Hulot. De doel­stel­ling voor de af­bouw van kern­ener­gie, die nu goed is voor 75%, staat in een wet die in 2015 werd goed­ge­keurd on­der pre­si­dent Fran­çois Hol­lan­de. Zijn op­vol­ger, de hui­di­ge pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron, nam die am­bi­tie over.

Maar om het ver­lies aan pro­duc­tie uit kern­ener­gie te com­pen­se­ren, zou Frank­rijk vier steen­kool­cen­tra­les moe­ten open­hou­den en een twin­tig­tal gas­cen­tra­les moe­ten bou­wen. Dat zou de uit­stoot van broei­ kas­gas­sen bij de elek­tri­ci­teits­pro­duc­tie ver­ho­gen. ‘Als we wil­len vast­hou­den aan de dead­line van 2025 om het aan­deel kern­ener­gie in on­ze ener­gie­mix tot 50% te­rug te drin­gen, zal dit ten kos­te gaan van on­ze kli­maat­doel­stel­lin­gen’, al­dus Hulot.

De doel­stel­ling blijft over­eind, maar de mi­nis­ter zal de ko­men­de maan­den la­ten on­der­zoe­ken wel­ke da­tum wel re­a­lis­tisch is. Vol­gens de Fran­se net­werk­be­heer­der moet 2030 haal­baar zijn. Daar­voor moe­ten 18 van de 58 kern­cen­tra­les slui­ten.

Van­we­ge zijn prag­ma­ti­sche aan­pak krijgt mi­nis­ter Hulot de wind van vo­ren van on­der meer Gr­een­pea­ce en de Fran­se par­tij Europe Eco­lo­gie­Les Verts.

‘Ik ver­kies re­a­lis­me en op­recht­heid bo­ven ver­lak­ke­rij’ NI­CO­LAS HULOT Mi­nis­ter Eco­lo­gi­sche Tran­si­tie

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.