Re­bel­se mi­nis­ter moet ont­slag in­die­nen

De Standaard - - BUITENLAND - VAN ON­ZE REDACTRICE KARIN DE RUYTER

Mi­nis­ter van Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king Pri­ti Pa­tel werd door de Brit­se pre­mier The­re­sa May te­rug­ ge­roe­pen van een of­fi­ci­ë­le reis in Afri­ka. Thuis moest ze haar ont­slag ge­ven.

BRUSSEL I Wordt ze ont­sla­gen of niet? Die vraag over­heerste gis­te­ren van­af de vroe­ge och­tend de Brit­se me­dia. ‘Ze’, dat is Pri­ti Pa­tel, de 45­ja­ri­ge mi­nis­ter van Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king. Ze lag on­der vuur van­we­ge ont­moe­tin­gen met Is­ra­ë­li­sche mi­nis­ters, on­der wie pre­mier Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu, in au­gus­tus, toen ze op ‘fa­mi­lie­va­kan­tie’ was in Is­ra­ël. De Brit­se re­ge­ring was niet op de hoog­te van die af­spra­ken, zo­als het noch­tans hoort.

Pa­tel had tij­dens die va­kan­tie ook een Is­ra­ë­lisch veld­hos­pi­taal be­zocht op de Go­lan Hoog­te – in door Is­ra­ël be­zet ge­bied, waar mi­nis­ters niet thuis­ho­ren.

Pa­tel be­zorg­de maan­dag net­jes een lijst van de twaalf ont­moe­tin­gen die ze tij­dens haar ‘va­kan­tie’ had ge­had, en ver­ont­schul­dig­de zich. Maar nau­we­lijks was het stof gaan lig­gen of er raak­te be­kend dat ze ook in sep­tem­ber in Lon­den nog een Is­ra­ë­li­sche mi­nis­ter had ont­moet, zon­der me­de­we­ten van Dow­ning Street. Daar­mee was voor May de maat vol. Ze liet haar jon­ge mi­nis­ter gis­te­ren stan­te pe­de te­rug­ko­men van een of­fi­ci­ë­le reis uit Oe­gan­da.

Me­dia­cir­cus

De te­rug­vlucht werd een me­dia­cir­cus. De web­si­te Flightra­dar 24, die het mo­ge­lijk maakt vlieg­tui­gen te trac­ken, meld­de dat meer dan 22.000 men­sen de vlucht volg­den waar­op Pa­tel waar­schijn­lijk zat. Ge­mid­deld zijn er maar zo’n 20 ‘trac­kers’ per vlucht.

De lan­ding werd li­ve uit­ge­zon­den en kij­kers kon­den zien hoe Pa­tel met een li­mou­si­ne werd op­ge­haald op het tar­mac. De BBC volg­de met een he­li­kop­ter de rit van die li­mou­si­ne naar Lon­den. ‘Dit wordt het meest ge­me­di­a­ti­seer­de ont­slag ooit’, no­teer­de The Ti­mes op haar web­si­te. Nau­we­lijks en­ke­le uren la­ter stond een ko­pie van de brief waar­in Pa­tel haar ont­slag aan­biedt, al op de web­si­te van The Gu­ar­di­an.

Pa­tel was een rij­zen­de ster bin­nen de Con­ser­va­tie­ve Par­tij, waar ze tot de rech­ter­vleu­gel be­hoort. Ze was, net als mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Bo­ris Jo­hn­son, een voor­vecht­ster van de Brexit. Haar ont­slag kan een ein­de ma­ken aan een veel­be­lo­ven­de car­ri­è­re.

Ove­ri­gens ligt ook Bo­ris Jo­hn­son zelf weer on­der vuur. Hij blun­der­de en­ke­le da­gen ge­le­den door in het par­le­ment te zeg­gen dat Na­zan­in Zag­ha­ri­Rat­clif­fe, een Iraans­Brit­se die vo­rig jaar tij­dens een va­kan­tie in Iran ge­ar­res­teerd werd we­gens ‘spi­o­na­ge’, daar on­der meer was om jour­na­lis­tiek te on­der­wij­zen. Zo ris­keert ze een veel zwaar­de­re straf.

Het is de zo­veel­ste di­plo­ma­tie­ke mis­stap van Jo­hn­son. Maar als May na Pa­tel ook hem zou ont­slaan, wordt haar re­ge­ring wel erg uit­ge­dund. Vo­ri­ge week stap­te mi­nis­ter van De­fen­sie Mi­chael Fal­lon al op na #me­too­be­schul­di­gin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.