Open en bloot te­gen sek­su­eel ge­weld

‘Niet elk slacht­of­fer zit hui­lend in de ze­tel’

De Standaard - - FRONT PAGE - VAN ON­ZE REDACTRICE MYRTE DE DECKER

In mei ver­sche­nen op de

cam­pus Et­ter­beek van de Vrije Uni­ver­si­teit Brussel pos­ters van ‘Lu­na’ (DS 13 mei). Dat al­ter ego van Selma Bouil­lard was ge­te­kend met plak­band op de mond. Daar­op stond ‘I said

no’ ge­schre­ven, met een kor­te sa­men­vat­ting van hoe een goe­de vriend haar ver­kracht had.

Bouil­lard hield de ver­krach­ting vier jaar lang ge­heim, maar dank­zij de pos­ters kon ze haar ver­haal ver­tel­len en de­len met de bui­ten­we­reld.

‘Ik kon dit over­win­nen en weer ge­luk­kig wor­den. Nu wil ik an­de­ren hel­pen om hulp te zoe­ken en hun ge­luk te­rug te vin­den’, zei Bouil­lard toen. (my­de)

BRUSSEL I ‘Al­le vier over­le­ven­den van aan­ran­ding be­slo­ten we dat het tijd is dat de men­ta­li­teit ver­an­dert. Daar­om or­ga­ni­se­ren we een he­le week om te strij­den te­gen de ver­krach­tings­cul­tuur’, staat op de Fa­cebook­pa­gi­na van GRa­pe Pro­ject. Van­af maan­dag kun­nen stu­den­ten van de Vrije Uni­ver­si­teit Brussel (VUB) en Frans­ta­li­ge te­gen­han­ger Uni­ver­si­té Li­b­re de Bruxel­les (ULB) een week lang le­zin­gen en ge­spreks­avon­den rond sek­su­eel grens­over­schrij­dend ge­drag bij­wo­nen. Ook vindt er een ten­toon­stel­ling plaats, voor en door stu­den­ten. Stu­den­ten die aan­ge­rand of ver­kracht wer­den, heb­ben de kle­dij die ze toen droe­gen ge­do­neerd. Kleed­jes, swea­ters en trai­nings­broe­ken han­gen om­hoog in de ruim­te, met daar­tus­sen foto’s van slacht­of­fers die leu­zen op hun li­chaam heb­ben ge­schre­ven.

De the­ma­week komt er kort na al­le ont­hul­lin­gen over sek­su­eel grens­over­schrij­dend ge­drag in Hol­ly­wood en de #me­too­ge­tui­ge­nis­sen op so­ci­a­le me­dia. Maar het idee speel­de al lan­ger. Een van de ini­ti­a­tief­neem­ sters, stu­den­te Selma Bouil­lard (23), werd vier jaar ge­le­den ver­kracht en zet­te een half­jaar ge­le­den al een pos­ter­cam­pag­ne op te­gen sek­su­eel ge­weld aan de VUB (zie voor­af). ‘Het idee voor GRa­pe Pro­ject is daar­uit ont­staan’, zegt ze. ‘De re­ac­ties op die cam­pag­ne wa­ren over­wel­di­gend. Ik kreeg tien­tal­len be­rich­ten van meis­jes én jon­gens die hun ei­gen er­va­rin­gen deel­den of wil­den dat we meer zou­den doen.’

‘Rond sek­su­eel over­schrij­dend ge­drag hangt nog al­tijd een ta­boe­sfeer’, zegt Bouil­lard. ‘Die wil­len we door­bre­ken. Aan de uni­ver­si­tei­ten, maar ook daar­bui­ten. Er ko­men al­tijd ini­ti­a­tie­ven, maar die heb­ben dik­wijls wei­nig zicht­baar re­sul­taat. De beel­den zul­len con­fron­te­rend zijn. Maar ze to­nen ook dat slacht­of­fers niet op­ge­ven. We zijn geen zie­li­ge slacht­of­fers van wie het le­ven is ge­stopt. We gaan ver­der en ko­men er krach­ti­ger uit.’

Boys will be boys

De vraag rijst of het wel een goed idee is dat de stu­den­ten het heft in ei­gen han­den ne­men. Maar vol­gens Lies­beth Ken­nes, ex­per­te sek­su­eel ge­weld CAW Oost­Bra­bant, zal dat net de sterk­te van de­ze cam­pag­ne zijn. ‘Ze gaat in te­gen het ste­reo­tie­pe beeld over slacht­of­fers dat nog leeft in on­ze maat­schap­pij: hui­lend in de ze­tel. De­ze meis­jes to­nen dat een goed le­ven na een aan­ran­ding of ver­krach­ting mo­ge­lijk is. Die vecht­lust is mooi, maar kan ook hef­ti­ge re­ac­ties uit­lok­ken. Kijk maar naar wat schrijf­ster Griet Op de Beeck over­kwam.’

Ove­ri­gens valt de woord­keu­ze van de cam­pag­ne niet over­al in de smaak, ook niet bij de VUB zelf (zie re­ac­tie). ‘We den­ken bij het woord “ver­krach­tings­cul­tuur” aan het doel­be­wust in de hand wer­ken van ver­krach­tin­gen’, duidt Ken­nes. ‘Maar het gaat ei­gen­lijk over de on­der­huid­se bood­schap­pen die we kin­de­ren mee­ge­ven, bij­voor­beeld dat “jon­gens al­tijd jon­gens zul­len zijn” of “meis­jes pla­gen om lief­de vra­gen is”. Dat is een voe­dings­bo­dem voor het sek­su­eel ge­weld door ple­gers en het stil­zwij­gen van slacht­of­fers.’

Brouillard vindt het jam­mer dat hun woord­keu­ze con­tro­ver­se op­wekt. ‘Maar wij vin­den dat “ver­krach­tings­cul­tuur” de la­ding dekt en staan er vol­le­dig ach­ter. Al­leen zo kun­nen we een krach­tig sig­naal stu­ren.’

‘De beel­den zul­len con­fron­te­rend zijn, maar to­nen ook dat we niet op­ge­ven’ SELMA BROUILLARD Stu­den­te, vier jaar ge­le­den ver­kracht

© cdm

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.