Pleeg­zorg straks mo­ge­lijk tot 25 jaar

De Vlaam­se meer­der­heids­par­tij­en heb­ben een ak­koord be­reikt om de pleeg­zorg te ver­len­gen tot 25 jaar. ‘Zo ver­mij­den we dat net de kwets­baar­sten eerst op straat moe­ten wor­den ge­zet.’

De Standaard - - FRONT PAGE - VAN ON­ZE REDACTRICE VEERLE BEEL

Jeugd­rech­ters krij­gen weer de mo­ge­lijk­heid om kin­de­ren met­een tot hun 13de in een pleeg­ge­zin te plaat­sen

BRUSSEL I Pleeg­zorg niet meer stop­pen bij 18 jaar, maar pas wan­neer de jon­ge­re 25 is. Dat is een van de speer­pun­ten in het voor­stel van de­creet dat de drie meer­der­heids­par­tij­en in het Vlaams Par­le­ment sa­men in­die­nen. Ze ho­pen dat het nog voor het kerst­re­ces wordt goed­ge­keurd.

De ge­mid­del­de leef­tijd waar­op Vlaam­se jon­ge­ren hun ou­der­lij­ke huis ver­la­ten, is de jong­ste de­cen­nia ge­ste­gen tot 25 jaar. Ook in de jeugd­hulp wor­den stap­pen ge­zet om de be­ ge­lei­ding, via mo­du­les, tot de leef­tijd van 25 te ver­len­gen. Het leek de Vlaam­se Par­le­ments­le­den Ka­trien Schry­vers (CD&V), Lo­rin Pa­rys (N­VA) en Mar­ti­ne Tael­man (Open VLD) niet meer dan lo­gisch om ook de maxi­mum­leef­tijd voor jon­ge pleeg­gas­ten te ver­ho­gen. ‘Het stuit te­gen de borst dat juist de kwets­baar­sten eerst op straat zou­den moe­ten wor­den ge­zet’, zegt Pa­rys. ‘Van­daar de­ze wij­zi­ging.’

Stu­die­toe­la­ge

In het ge­val pleeg­zorg tot die leef­tijd wordt ver­lengd – al­tijd een be­slis­sing van de rech­ter – wor­den pleeg­ou­ders straks ook ver­ant­woor­de­lijk voor de pe­ri­o­de waar­in pleeg­jon­ge­ren even­tu­eel ho­ge­re stu­dies aan­vat­ten. Dat was vroe­ger veel­eer een rem op de ver­ho­ging van de leef­tijd.

‘De pleeg­zorg­ver­goe­ding voor pleeg­ou­ders vol­staat in­der­daad niet om de kos­ten van ho­ger on­der­wijs te dra­gen’, zegt Ka­trien Schry­vers. ‘Maar met het pleeg­zorg­de­creet dat in 2014 van kracht werd, zijn we daar al aan te­ge­moet­ge­ko­men. Sinds­dien heb­ben pleeg­kin­de­ren al­tijd recht op een stu­die­toe­la­ge.’

In het nieu­we voor­stel krij­gen jeugd­rech­ters op­nieuw de mo­ge­lijk­heid om kin­de­ren met­een tot hun 13de jaar in een pleeg­ge­zin te plaat­sen. Dat was vroe­ger mo­ge­lijk, maar werd in 2014 te­niet­ge­daan. Van­af toen moest er om de drie jaar een nieu­we rech­ter­lij­ke be­slis­sing vol­gen. Maar uit hoor­zit­tin­gen is ge­ble­ken dat het toch be­ter is om kin­de­ren die niet op kor­te ter­mijn te­rug naar hun ou­ders kun­nen, met­een dui­de­lijk­heid te ge­ven. ‘Er valt dan een hoop stress weg’, zegt Pa­rys. Bo­ven 13 jaar blijft de re­gel van drie jaar so­wie­so gel­den.

Tot slot zul­len straks ook meer­de­re ge­zin­nen te­ge­lijk de pleeg­zorg van een pleeg­kind of ­gast kun­nen de­len. Han­dig in het ge­val een oor­spron­ke­lijk pleeg­ge­zin een echt­schei­ding door­maakt. En ook han­dig bij pleeg­kin­de­ren met een zwa­re zorg­vraag, waar­bij een twee­de pleeg­ge­zin de zorg af en toe in het week­end of va­kan­ties zou kun­nen over­ne­men.

Na een re­por­ta­ge in de­ze krant over een te­kort aan de­kens bij de Brus­sel­se dak­lo­zen­or­ga­ni­sa­tie Sa­muso­ci­al bo­den en­ke­le le­zers hulp aan.

BRUSSEL I ‘Ik las de ge­tui­ge­nis­sen van dak­lo­zen in de krant (DS 6 no­vem­ber) en kreeg een be­vreem­dend ge­voel. Het is toch niet om­dat een paar gro­te vissen graai­en, dat dak­lo­zen in de kou moe­ten cre­pe­ren? We be­slo­ten om met het be­drijf dui­zend de­kens te schen­ken, nie­mand van ons komt daar­door iets te­kort.’

Dat zegt een ven­noot van een be­drijf uit Me­che­len. De man over­tuig­de zijn twee me­de­ven­no­ten om een gift van 10.000 eu­ro te doen. Hij wil al­leen ano­niem ge­tui­gen om niet de in­druk te wek­ken dat het een re­cla­me­stunt is.

Sa­muso­ci­al zag het aan­tal gif­ten sterk da­len na het schan­daal rond de zit­pen­nin­gen van ex­di­rec­tri­ce Pas­cal Pera­ï­ta en oud­bur­ge­mees­ter van Brussel Yvan May­eur (PS). De dak­lo­zen­or­ga­ni­sa­tie ver­loor in ver­ge­lij­king met vo­rig jaar 12.000 eu­ro aan maan­de­lijk­se bij­dra­gen en kreeg min­der ma­te­ri­ë­le do­na­ties. On­danks de da­len­de tem­pe­ra­tu­ren be­sloot de or­ga­ni­sa­tie te rant­soe­ne­ren. Al­leen de kwets­baar­ste ge­val­len kre­gen nog de­kens.

Veel klei­ne gif­ten

‘Ik be­grijp dat trou­we do­na­teurs zich be­dro­gen voel­den, maar we moe­ten voor­uit. De slacht­of­fers van het schan­daal lig­gen op straat. We kun­nen toch niet om prin­ci­pi­ë­le re­de­nen men­sen la­ten ver­kom­me­ren’, zegt de ven­noot.

‘We zijn het be­drijf erg dank­baar’, zegt Ma­rie­An­ne Rob­be­recht, de woord­voer­der van Sa­muso­ci­al. ‘Die dui­zend ex­tra de­kens hel­pen ons een heel eind voor­uit om de win­ter door te ko­men. Maar er wa­ren ook veel klei­ne gif­ten waar­voor we dank­baar zijn. Veel men­sen schre­ven ons dat ze pak­ket­ten van twin­tig tot der­tig de­kens had­den lig­gen.’ Ook de Kring­loop­win­kel in La­ken do­neer­de tien­tal­len de­kens.

‘Ik be­grijp dat trou­we do­na­teurs van Sa­muso­ci­al zich be­dro­gen voel­den, maar we moe­ten voor­uit. De slacht­of­fers van het schan­daal lig­gen op straat’ ANO­NIE­ME GEVER

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.