Jour­na­lis­te De Stan­daard sterft in ver­keer

De Standaard - - FRONT PAGE -

Stephanie Verbraekel sol­li­ci­teer­de in 2014 bij de­ze krant als vorm­geef­ster. Drie jaar la­ter heeft ze hon­der­den kran­ten en Week­bla­den ge­lay­out, maar ook re­de­s­igns mee uit­ge­dacht, een di­gi­ta­le krant hel­pen ont­wik­ke­len, ve­le tien­tal­len col­la­ges en il­lu­stra­ties ge­maakt. Haar ta­lent was veel­zij­dig, haar ener­gie en schep­pings­drang to­me­loos. Van­af vol­gen­de week zou Stephanie ook op de in­fo­gra­fi­sche af­de­ling in­ge­zet wor­den.

Haar eer­ste in­fo­gra­fiek zal ze nooit ma­ken. Ze zal geen kran­ten meer vorm­ge­ven, niks meer il­lu­stre­ren. Wij zul­len haar nooit meer zien. Dins­dag­avond om half­twaalf werd ze bij het over­ste­ken van de straat vlak bij haar wo­ning in Schaar­beek op­ge­schept door een au­to. Stephanie stierf ter plek­ke. Ze was am­per 28. We zul­len haar erg hard mis­sen.

STEPHANIE VERBRAEKEL 5/2/1989 ­ 7/11/2017

El­ke re­dac­tie telt meer­de­re dead­line­schrij­vers: re­dac­teu­ren die pas net voor de per­sen gaan draai­en hun stuk­ken door­stu­ren. Vaak een kwes­tie van uit­stel­ge­drag, of van wan­trou­wen te­gen­over eind­re­dac­teurs.

Dead­line­il­lu­stra­to­ren zijn veel zeld­za­mer. Col­le­ga Stephanie Verbraekel, die dins­dag­avond fa­taal aan­ge­re­den werd door een au­to, was er één. Niet uit vrije wil of wan­trou­wen, wel uit nood­zaak. Een laat stuk over lief­des­ver­driet, ont­haas­ting of de­pres­sie; over pri­va­cy in in­ter­net­tij­den, di­gi­ta­le oor­log­voe­ring, het nieu­we an­al­fa­be­tis­me: als de fo­to­gra­fie geen goeie op­los­sing bood, ging zij aan de slag. In­tus­sen moest er ook nog vorm­ge­ge­ven wor­den. Lan­den de­den we al­tijd, meest­al met fris­se pa­gi­na’s en een slim­me il­lu­stra­tie.

Aan­van­ke­lijk maak­te ze uit­slui­tend col­la­ges. Gaan­de­weg kwa­men er tech­nie­ken bij. Tal­lo­ze vrije uren gin­gen op aan bij­stu­de­ren, de cre­a­tie­drang en de dri­ve om zich­zelf te ver­nieu­wen, wa­ren enorm.

Dat we goud in han­den had­den: dat be­sef leef­de hier ter re­dac­tie al een he­le tijd. Ze kon na­ge­noeg al­le on­der­wer­pen aan, haar re­gis­ter aan to­nes of voi­ce werd ge­staag bre­der. Er was één stem die ze voor geen me­ter be­heerste: die van het cy­nis­me. Dat kwam er, bui­ten haar wil, al­leen he­le­maal op het ein­de.

De re­dac­tie van De Stan­daard leeft mee met de fa­mi­lie en de naas­ten.

JAN DESLOOVER, ART DIRECTOR KA­REL VERHOEVEN, HOOFDREDACTEUR

4/11/2017, Waar­om mens­we­ten­schap­pen geen luxe zijn ­ dS Week­blad.

13/07/2017, Be­roeps­ge­heim: de ste­war­dess ­ cul­tuur & me­dia.

04/08/17, Voor de rech­ter ­ bin­nen­land.

7/10/2017, Wil­len we Fa­ce­book of de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.