Te kor­te car­ri­è­re, te kort le­ven

De Standaard - - SPORT - BART LAGAE

Jo­sip We­ber stierf een week voor zijn 53ste ver­jaar­dag aan kan­ker, na een strijd van drie jaar die hij in zijn ge­boor­te­land Kro­a­tië voer­de. Net als zijn car­ri­è­re was zijn le­ven (veel) te kort.

BRUSSEL I Luis Oli­vei­ra, Jo­sip We­ber, Bran­ko Strupar, Gor­dan Vido­vic. In de ja­ren ne­gen­tig wa­ren ze de vreem­de een­den in de bijt bij de na­ti­o­na­le ploeg. De Ro­de Dui­vels wa­ren blan­ke Bel­gen, net als hun ou­ders. Maar de in­ter­na­ti­o­na­le voet­bal­re­gels lie­ten toe dat spe­lers die lang ge­noeg in Bel­gië voet­bal­den, toch het na­ti­o­na­le shirt kon­den dra­gen. Van al­le ge­na­tu­ra­li­seer­de Dui­vels was Jo­sip We­ber, ge­bo­ren op de grens van Kro­a­tië en Bosnië in het toen­ma­li­ge Joego­sla­vië, de po­pu­lair­ste. Dat had hij te dan­ken aan zijn in­ne­men­de lach en zijn uit­ste­kend Ne­der­lands. Maar toch voor­al aan zijn fa­bel­ach­ti­ge neus voor goals.

In 1988 be­land­de hij bij Cer­cle Brug­ge als ‘de der­de Joego­sla­vi­ër’, naast ver­de­di­ger Jer­ko Ti­pu­ric en spel­ma­ker Bran­ko Kara­cic. Hoe­wel Cer­cle in die ja­ren tot de mid­den­moot van eer­ste klas­se be­hoor­de, werd We­ber drie jaar op rij top­schut­ter (1992, ’93 en ’94). Het le­ver­de hem in 1994 een lu­cra­tie­ve trans­fer naar An­der­lecht op. Paars-wit be­taal­de 100 mil­joen frank of 2,5 mil­joen eu­ro, in die tijd een fa­bel­ach­tig be­drag.

Doel­pun­ten­ma­chi­ne

Rond de­zelf­de tijd drong bonds­coach Paul Van Himst aan op de na­tu­ra­li­sa­tie van de Joego­sla­vi­ër. ‘Ik had heel wat aan­val­len­de spe­lers, maar geen en­ke­le doel­pun­ten­ma­chi­ne’, ver­telt Van Himst. ‘Nie­mand kon in die tijd naast de kwa­li­tei­ten van We­ber kij­ken. Toen ik hoor­de dat hij in aan­mer­king kon ko­men voor de na­ti­o­na­le ploeg, heb ik niet ge­twij­feld om hem er­bij te ha­len.’

In zijn eer­ste wed­strijd voor Bel­gië scoor­de We­ber vijf keer. De wed­strijd te­gen Zam­bia ein­dig­de op 9-0 en viel in de aan­loop naar de we­reld­be­ker in Ame­ri­ka. Met Preud’hom­me, Al­bert, Gr­ün, Van der Elst, Sci­fo, Stae­lens, Ni­lis en De­gry­se had ons land een cen­tra­le as om U te­gen te zeg­gen. Met de doel­pun­ten van We­ber er­bij leek niets ons van de we­reld­ti­tel te kun­nen hou­den. We­ber scoor­de ook nog in een oe­fen­match te­gen Honga­rije. Bel­gië ver­trok in een eu­fo­ri­sche sfeer naar Ame­ri­ka.

Maar in de VS ver­liep het tor­nooi niet als ge­pland. We­ber start­te te­gen Ma­rok­ko en Ne­der­land, maar scoor­de niet. Hij zat op de bank in de nood­lot­ti­ge wed­strijd Sau­di-Ara­bië, die Bel­gië met 0-1 ver­loor, waar­door re­ge­rend we­reld­kam­pi­oen Duits­land de Dui­vels op­wacht­te in de 1/8ste fi­na­les.

Die wed­strijd in Chi­ca­go zou in het col­lec­tie­ve ge­heu­gen blij­ven han­gen door één fa­se: de pe­nal­ty­over­tre­ding van Tho­mas Hel­mer op We­ber. ‘Niet ge­zien door de scheids­rech­ter, maar wel door 60.000 man’, dixit Van Himst. De Zwit­ser­se ref Kürt Röth­lis­ber­ger gaf ach­ter­af toe dat hij de fa­se ver­keerd be­oor­deeld had. Hij floot na­dien geen en­ke­le match op een groot tor­nooi meer.

Ja­loe­zie

We­ber zelf had in de VS last ge­had van ja­loe­zie van en­ke­le me­de­spe­lers. ‘Dat was zo met al­le ge­na­tu­ra­li­seer­den’, zegt Van Himst. ‘Lo­gisch, want ze pak­ten de plaats van een an­der af.’ Met na­me Marc Wilmots – een rij in de pik­or­de ge­zakt door We­ber – kon­dig­de na het WK zijn af­scheid aan. Pas on­der Ge­or­ges Leek­ens, in 1997, zou hij zijn co­me­back ma­ken. Luc Ni­lis en Marc De­gry­se, ploeg­maats bij An­der­lecht, wa­ren twee an­de­re con­cur­ren­ten.

We­ber con­cen­treer­de zich na het WK op zijn de­buut bij An­der­te­gen lecht, maar ook dat hu­we­lijk werd geen suc­ces. ‘Het pro­bleem was dat on­ze trai­ner Johan Bos­kamp hem als tar­get­spits wil­de ge­brui­ken, ter­wijl We­ber de bal graag in de ruim­te kreeg’, ver­telt Fi­lip De Wil­de, doel­man bij paars-wit. ‘Hij had moei­te om zijn spel­wij­ze af te stem­men op die van An­der­lecht of om­ge­keerd.’

Tot over­maat van ramp raak­te hij zwaar ge­bles­seerd door op Ger­mi­nal Eke­ren te­gen een doel­paal te bot­sen. Hij was een half jaar out en raak­te kort na zijn te­rug­keer weer ge­bles­seerd, nu aan de kruis­ban­den. ‘Hij bles­seer­de zich door een de­fen­sie­ve tac­kle. Dat is iets dat hij nooit deed. Zijn kruis­ban­den wer­den ge­raakt en hij keer­de nooit meer op zijn bes­te ni­veau te­rug’, zegt De Wil­de.

On­danks zijn bles­su­res maak­te We­ber nog wel doel­pun­ten voor An­der­lecht. 16 goals in 25 wed­strij­den. In 1997 stop­te hij, op zijn 32ste, nood­ge­dwon­gen met voet­bal­len. Voor de na­ti­o­na­le ploeg kwam hij niet meer in ac­tie.

Na zijn ac­tie­ve car­ri­è­re keer­de hij met zijn vrouw Iri­na en zijn kin­de­ren te­rug naar Kro­a­tië. Hij liet zijn kin­de­ren stu­de­ren aan de uni­ver­si­teit en werd groot­va­der. Hij bleef wer­ken, on­der an­de­re als

Hoe­wel Cer­cle be­gin ja­ren 90 tot de mid­den­moot be­hoor­de, werd We­ber er drie jaar op rij top­schut­ter. En ook bij An­der­lecht maak­te hij 16 goals in 25 wed­strij­den ‘Ik had heel wat aan­val­len­de spe­lers bij de Dui­vels, maar geen en­ke­le doel­pun­ten­ma­chi­ne. Ik heb niet ge­twij­feld om We­ber er­bij te ha­len’ PAUL VAN HIMST Oud-bonds­coach

ver­te­gen­woor­di­ger in de Bal­kan voor een West-Vlaams be­drijf.

In 2014 werd hij ziek. De pros­taat­kan­ker bleek uit­ge­zaaid en ter­mi­naal. We­ber kreeg nog 2,5 jaar toe­ge­dicht en be­zwoer zijn ver­blijf nog lan­ger te rek­ken. Een week voor zijn 53ste ver­jaar­dag ver­loor hij de strijd.

‘Hij bles­seer­de zich door een de­fen­sie­ve tac­kle, iets dat hij nooit deed, en keer­de nooit meer op zijn bes­te ni­veau te­rug’ FI­LIP DE WIL­DE Oud-doel­man An­der­lecht

© photo news

Jo­sip We­ber was de po­pu­lair­ste van al­le ge­na­tu­ra­li­seer­de Ro­de Dui­vels.

photo news

Drie jaar op rij (1992, ‘93 en ‘94) top­schut­ter als Cer­clespe­ler.©

Voor om­ge­re­kend 2,5 mil­joen eu­ro naar An­der­lecht,

Bel­gië-Duits­land op het WK ‘94: al­leen de ref zag

© pn

© bel­gaima­ge

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.