“Toe­ge­voeg­de waar­de langs bei­de kan­ten”

De Standaard - - Vooraan -

HOE­WEL SPECIAALZAAK TUINADVIES.BE OOR­SPRON­KE­LIJK ALS AD­VIES- EN INFORMATIEKANAAL WERD OP­GE­ZET, GROEI­DE HET VRIJ SNEL UIT TOT DE BEL­GI­SCHE NUM­MER ÉÉN-WEB­SHOP IN­ZA­KE TUINARTIKELEN. DAT UIT­GE­BREI­DE AS­SOR­TI­MENT WIL­DE BOL.COM MAAR WAT GRAAG AAN ZIJN KLAN­TEN AAN­BIE­DEN. NIET VEEL LA­TER NAM HET CON­TACT OP MET KOEN EN KURT VOSSAERT VAN TUINADVIES.BE. “In 2014 wees een on­der­zoek door Co­me­os uit dat on­ze web­si­te Tuinadvies.be in de Bel­gi­sche tuin­sec­tor de gou­den me­dail­le had bin­nen­ge­rijfd. Dat was bol.com, dat on­ver­min­derd speurt naar re­le­van­te ar­ti­ke­len om zijn veel­zij­di­ge as­sor­ti­ment nog ver­der te ver­bre­den, niet ont­gaan. Voor hen een goe­de re­den om te pol­sen naar een sa­men­wer­king met on­ze web­shop. We heb­ben ern­stig na­ge­dacht over wat bol.com voor ons kan be­te­ke­nen. Ui­t­ein­de­lijk wil je ko­men tot een sa­men­wer­king die voor bei­de par­tij­en een toe­ge­voeg­de waar­de biedt. Die vin­den we in het feit dat de mas­sa klan­ten die op bol.com rond­neust on­ver­mij­de­lijk ook op on­ze ar­ti­ke­len botst. Zo ge­ne­re­ren wij ex­tra klan­ten die zon­der bol.com niet of veel moei­lij­ker tot bij ons wa­ren ge­raakt.

AUTOMATISERING VAN DE VER­KOOP

Op dit mo­ment bie­den we zo­wat de helft van ons as­sor­ti­ment, zo’n 8.000 ar­ti­ke­len, via bol.com te koop aan. Dat ge­beurt ui­ter­aard niet ma­nu­eel: er is best wel wat werk ge­kro­pen in de automatisering van dat pro­ces. Nu wer­ken we met een sys­teem waar­bij al­le ar­ti­ke­len die in aan­mer­king ko­men langs een set van re­gels au­to­ma­tisch aan het win­kel­plat­form wor­den door­ge­ge­ven, via foto’s en be­schrij­vin­gen. Dat loont: dit jaar zul­len we de 100.000 pak­ket­ten ruim­schoots over­schrij­den, en daar­van is één zes­de tot één vijf­de te dan­ken aan de sa­men­wer­king met bol.com. Soms ver­ko­pen ar­ti­ke­len die het niet nood­za­ke­lijk goed doen bij ons wél uit­ste­kend op bol.com, en om­ge­keerd. De kruis­be­stui­ving tus­sen on­ze klan­ten blijft es­sen­ti­eel.

LOGISTIEKE SA­MEN­WER­KING IN DE PIJPLIJN

Hoe wij se­lec­te­ren wat op bol.com be­landt en wat niet? Om­vang­rij­ke ar­ti­ke­len zo­als tuin­huis­jes of ar­ti­ke­len die op pa­let­ten ge­le­verd wor­den, ver­han­de­len wij voor­als­nog niet via bol.com. De re­tour van zul­ke ar­ti­ke­len is niet evi­dent, we com­mu­ni­ce­ren daar­voor nog het liefst van al recht­streeks met de klant. Het pleit voor bol.com dat zij het klan­ten­con­tact over­ne­men zo­dat we min­der dienst na ver­koop moe­ten or­ga­ni­se­ren, maar die vlie­ger gaat voor­al op voor de ‘ge­wo­ne’, dus klei­ne en mid­del­gro­te ar­ti­ke­len. Bij de meer com­plexe ar­ti­ke­len hou­den wij voor­lo­pig de vin­ger aan de pols. We ver­zen­den ook al­les zelf, maar een logistieke sa­men­wer­king met bol.com be­hoort in de toe­komst ze­ker tot de mo­ge­lijk­he­den. Con­clu­sie: bol.com kan bo­gen op een enorm klan­ten­be­stand, waar­van een niet on­aan­zien­lijk deel uit Ne­der­land af­kom­stig is. Dat gro­te­re be­reik over de lands­gren­zen heen biedt ui­ter­aard heel wat mo­ge­lijk­he­den. Wij gaan er­van uit dat veel van on­ze ar­ti­ke­len die we via hen ver­ko­pen, ook men­sen be­rei­ken die ze an­ders nooit zou­den heb­ben ont­dekt.”

Koen en Kurt Vossaert van Tuinadvies.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.