BRUSSEL BONT EN BLAUW GE­SLA­GEN NA MA­ROK­KAAN­SE VOETBALZEGE

Waar­om ver­hin­der­de de po­li­tie niet dat 300 hoo­li­gans een spoor van ver­nie­ling trok­ken door Brussel? Jan Jam­bon opent een of­fi­ci­eel on­der­zoek.

De Standaard - - Front Page - (gom)

BRUSSEL I Twee uit­ge­bran­de wa­gens, neer­ge­haal­de ver­keers­lich­ten, los­ge­trok­ken vuil­nis­bak­ken, in­ge­sla­gen ra­men, ge­plun­der­de win­kels, be­scha­dig­de geld­au­to­ma­ten, de kerst­markt deels ver­nield ... Een drie­hon­derd­tal Ma­rok­kaan­se voet­bal­fans sloop­te za­ter­dag­avond, in een on­ge­zie­ne driest­heid, een tijd­lang on­ge­stoord al­les wat los en vast­stond in de Le­mon­nier­laan, de straat die de Beurs van Brussel ver­bindt met het Zuid­sta­ti­on.

De rel­len be­gon­nen even na acht uur, ter­wijl voor­dien noch­tans in al­le vre­dig­heid sup­por­ters van Ma­rok­ko op de Beurs ver­za­mel­den om scan­de­rend en zin­gend de over­win­ning op Ivoor­kust te vie­ren, wat een kwa­li­fi­ca­tie op­le­ver­de voor het WK vol­gend jaar in Rus­land.

Maar een gro­te frac­tie zocht plots, zon­der dui­de­lij­ke re­den of aan­voer­der, de con­fron­ta­tie met de po­li­tie, wiens aan­we­zig­heid blijk­baar ‘als een ro­de lap op een stier werk­te’, al­dus de Brus­sel­se com­mis­sa­ris en woord­voer­der Olivier Slos­se.

Maar door­dat het uren duur­de eer de po­li­tie het bui­ten­spo­ri­ge ge­weld kon in­dam­men, en door het feit dat slechts één ar­res­ta­tie volg­de die bo­ven­dien niets op­le­ver­de, la­gen de or­de­dien­sten de dag na hun op­tre­den zelf on­der vuur. Niet al­leen door de woe­den­de lo­ka­le han­de­laars, wier in­boe­del kort en klein op de straat kwam te lig­gen, maar ook van en­ke­le po­li­ti­ci.

Zo liet mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon (N­VA) we­ten een of­fi­ci­eel on­der­zoek te star­ten naar de pre­cie­ze om­stan­dig­he­den waar­in de Brus­sel­se po­li­tie, die na mid­der­nacht zelfs ver­ster­king moest vra­gen aan de col­le­ga’s uit Ant­wer­pen, moest ope­re­ren.

Jam­bon spreekt van ‘een zeer zwa­re ba­lans, ze­ker voor een voet­bal­wed­strijd die in Afri­ka plaats­vond’. Een ge­voel dat ook bij de agen­ten zelf leeft, ze­ker na het tel­len van de 22 ge­won­den, bij de in­ter­ven­tie­ploe­gen en de fe­de­ra­le bij­stand. ‘Pijn­lijk en frus­tre­rend’, vat­te een be­trok­ke­ne ano­niem de si­tu­a­tie sa­men op de VRT. ‘Er was sim­pel­weg niet ge­noeg volk ter be­schik­king om te kun­nen in­grij­pen.’

‘Als dit klopt, dan zijn niet al­leen de ge­weld­ple­gers ver­ant­woor­de­lijk voor de slacht­of­fers bij de po­li­tie­men­sen, maar heb­ben de be­leids­voer­ders hier een gro­te ver­ant­woor­de­lijk­heid’, zegt Joery Dehaes, se­cre­ta­ris bij ACV Po­li­tie. ‘Koel­bloe­dig op­tre­den’

Over de ar­res­ta­ties kan Slos­se kort zijn: die ko­men nog, na ana­ly­se van de vi­deo­beel­den die op so­ci­a­le me­dia cir­cu­le­ren. De Brus­sel­se po­li­tie richt­te daar­om, sa­men met het par­ket, een ge­rech­ter­lij­ke tas­kfor­ce op. ‘Maar za­ter­dag­avond was de eer­ste be­kom­mer­nis om de spi­raal van ge­weld zo snel mo­ge­lijk te stop­pen en de zaak niet te la­ten es­ca­le­ren. Men­sen op­pak­ken is dan niet al­tijd de bes­te ma­nier van wer­ken.’

Dat de or­de­hand­ha­vers niet met­een van de Beurs naar de Le­mon­nier­laan trok­ken, is vol­gens Slos­se het ge­volg van vei­lig­heids­re­de­nen. ‘Om­dat de brand­weer door vlie­gen­de pro­jec­tie­len niet met­een kon uit­ruk­ken om de bran­den­de wa­gens te blus­sen, kon de po­li­tie niet char­ge­ren, toch niet zon­der zelf in ge­vaar te ko­men.’

Wie wél het op­tre­den van de po­li­tie ver­de­dig­de, was de Brus­sels bur­ge­mees­ter Phi­lip­pe Clo­se (PS). Hij sprak over een ‘koel­bloe­dig op­tre­den’.

‘Als er niet ge­noeg volk ter be­schik­king was, zijn niet al­leen de ge­weld­ple­gers ver­ant­woor­de­lijk, maar ook de be­leids­voer­ders’ JOERY DEHAES ACV Po­li­tie

© blg, rtr

Ma­rok­kaan­se voet­bal­hoo­li­gans lie­ten een spoor van ver­nie­ling na in het cen­trum van Brussel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.