The­re­sa May

De mach­te­lo­ze gij­ze­laar­ster van Dow­ning Street

De Standaard - - Front Page - VAN ON­ZE REDACTEUR BART BEIRLANT

BRUSSEL I ‘Al­les wijst erop dat The­re­sa May aan het be­wind is maar niet aan de macht.’ Je­re­my Cor­byn moet als La­bour­op­po­si­tie­lei­der na­tuur­lijk ge­na­de­loos in­hak­ken op de Brit­se pre­mier. Maar zijn uit­spraak rijmt per­fect met de om­schrij­ving die een ‘hoge re­ge­rings­bron’ ano­niem gaf aan de Mail on Sun­day: May zit in Dow­ning Street, maar wordt er ge­gij­zeld door de mi­nis­ters Bo­ris Jo­hn­son (Bui­ten­land­se Za­ken) en Mi­chael Go­ve (Mi­li­eu). ‘Het is een sof­te staats­greep’, al­dus de bron.

De krant kreeg lucht van een no­ta die de twee vo­ri­ge maand schre­ven voor May. Daar­uit blijkt dat zij May de Brexit­stra­te­gie dic­te­ren. On­der de ti­tel ‘EU Exit –

Next Steps’ stel­len ze dat de voor­zie­ne over­gangs­pe­ri­o­de na de fei­te­lij­ke Brexit op 29 maart 2019 niet lan­ger mag du­ren dan ju­ni 2021.

‘Het is on­ze am­bi­tie om een vol­le­dig on­af­han­ke­lijk land te zijn te­gen de vol­gen­de ver­kie­zin­gen’, schrijft het duo, dat het kamp van de ‘hard Brexi­teers’ leidt. Ze de­den hun be­klag dat ‘de voor­be­rei­din­gen in som­mi­ge de­len van de re­ge­ring met on­vol­doen­de ener­gie voor­uit­gaan’.

May on­der­gaat al­les

De twee ha­len daar­mee uit naar mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Phi­lip Ham­mond, de aan­voer­der van de voor­stan­ders van een sof­te Brexit. ‘Som­mi­gen be­we­ren dat we geen voor­be­rei­din­gen kun­nen tref­fen voor het ge­val er geen deal is (over de nieu­we re­la­tie na de Brexit,

red.). Dit zou vol­gens hen on­ze ver­plich­ting tot “op­rech­te sa­men­wer­king” met de EU on­der­mij­nen. Maar als we dit ern­stig ne­men, zou ons dat in 2021 hul­pe­loos ach­ter­la­ten.’ Het duo roept May er­toe op er­voor te zor­gen dat al­le mi­nis­ters zich in die lo­gi­ca in­schrij­ven.

Het ge­lek­te rap­port il­lu­streert de ana­ly­se die een an­de­re kwel­geest van May, de krant The Eve

ning Standard, vrij­dag al maak­te: ‘May is haar ge­zag ver­lo­ren toen ze haar meer­der­heid ver­loor (bij de ver­kie­zin­gen in ju­ni, red.). In plaats van de din­gen te stu­ren, on­der­gaat ze al­les.’

Dat werd pijn­lijk dui­de­lijk bij de se­lec­tie van de op­vol­ger van de ont­sla­gen mi­nis­ter van Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king Pri­ti Pa­tel: May koos voor Pen­ny Mor­daunt om­dat een Brexi­teer ver­van­gen moest wor­den door een Brexi­teer (DS 10 no­vem­ber).

Ver­trou­wen op­ge­zegd

Een ij­ze­ren wet in de po­li­tiek zegt dat zwak­ke lei­ders aan­ge­val­ len wor­den. Een an­de­re zon­dags­krant, The Sun­day Ti­mes, wist te mel­den dat al veer­tig Con­ser­va­tie­ve par­le­ments­le­den be­reid zijn hun hand­te­ke­ning te zet­ten on­der een brief waar­in ze het ver­trou­wen in May op­zeg­gen. Dat zijn er acht te wei­nig om een lei­der­schaps­ver­kie­zing – en de even­tu­e­le ver­van­ging van de pre­mier – uit te lok­ken.

De zwak­te van de Brit­se pre­mier ver­groot het ri­si­co dat de on­der­han­de­lin­gen uit­draai­en op het sce­na­rio van een ‘no deal’, waar­naar Jo­hn­son en Go­ve in hun brief ver­wij­zen. Ook de Brexit­hoofd­on­der­han­de­laar na­mens de EU, Mi­chel Bar­nier, houdt se­ri­eus re­ke­ning met die op­tie. ‘Ie­der­een moet er zich op voor­be­rei­den, zo­wel de lid­sta­ten als de be­drij­ven. Wij­zelf doen al voor­be­rei­dend tech­nisch werk. Op 29 maart 2019 wordt Groot­Brit­tan­nië een der­de land’, ver­klaar­de hij aan Le Jour

nal du Di­man­che. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie werkt al een tijd aan de voor­be­rei­din­gen voor zo’n nacht­mer­rie­sce­na­rio.

Nog twee we­ken tijd

De vol­gen­de cru­ci­a­le da­tum wordt 14 en 15 de­cem­ber. Dan moe­ten de Eu­ro­pe­se lei­ders be­slis­sen of er vol­doen­de voor­uit­gang is ge­boekt om over te stap­pen naar de twee­de fa­se van de on­der­han­de­lin­gen – over de over­gangs­pe­ri­o­de én de (han­dels)re­la­tie na de Brexit.

Bar­nier ver­klaar­de vrij­dag na de zes­de on­der­han­de­lings­ron­de dat de Brit­ten nog twee we­ken heb­ben om ‘op­rech­te en re­ë­le voor­uit­gang’ te boe­ken in de drie dos­siers van de eer­ste fa­se: de rech­ten ga­ran­de­ren van de EU­bur­gers in Groot­Brit­tan­nië na de Brexit, ver­mij­den dat er een har­de grens komt tus­sen Ier­land en Noord­Ier­land, én be­pa­len hoe hoog de uit­staan­de re­ke­ning is die Londen moet be­ta­len.

Voor­al dat laat­ste ligt heel ge­voe­lig in Londen: de voor­stan­ders van de Brexit voer­den cam­pag­ne met het ar­gu­ment dat een uit­tre­de uit de EU geld zou op­bren­gen voor de ge­zond­heids­zorg.

Het is een mys­te­rie hoe een ‘ge­gij­zel­de May’ de klaar­heid kan bie­den die Bar­nier vraagt. ‘Wij kun­nen ons daar toch niets van aan­trek­ken, dus helpt het ons niet voor­uit om daar veel over na te den­ken’, zegt een bron. ‘We ste­ve­nen recht op een gro­te cri­sis af’, klinkt het el­ders.

Als die voor­uit­gang er niet komt, schuift de da­tum op tot fe­bru­a­ri of maart om de com­plexe on­der­han­de­lin­gen over de toe­kom­sti­ge re­la­tie aan te vat­ten. In prin­ci­pe moe­ten die ge­sprek­ken rond ok­to­ber 2018 af­ge­rond zijn om de lid­sta­ten en het Eu­ro­pees Par­le­ment de tijd te ge­ven al­les te ra­ti­fi­ce­ren voor 29 maart 2019.

© Tol­ga Ak­men/afp

Pre­mier May wordt ge­gij­zeld door de mi­nis­ters Bo­ris Jo­hn­son en Mi­chael Go­ve, al­dus een Brit­se ‘hoge re­ge­rings­bron’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.