PAR­KET ONTSLAAT TOOGRECHTERS

De Standaard - - Vooraan - KAREL VERHOEVEN

Wat goed dat het par­ket zelf een on­der­zoek voert naar de mis­dra­gin­gen van Bart De Pauw en daar­voor met­een een on­der­zoeks­rech­ter vor­dert. Zo groeit de kans dat we als­nog te we­ten ko­men hoe en hoe vaak De Pauw zijn po­si­tie mis­bruik­te, met wel­ke im­pact, en of ver­zach­ten­de om­stan­dig­he­den gel­den. Nu blijft dat al­le­maal voer voor spe­cu­la­tie.

Die spe­cu­la­tie is ne­fast. Ze ver­troe­belt het open de­bat dat ein­de­lijk over sek­su­eel machts­mis­bruik woedt. #Me­too reikt vrou­wen een maat­staf aan waar­mee ze zelf kun­nen eva­lu­e­ren wat hen is over­ko­men. Vaak is het een her­ij­king. Lang zwe­gen ze over sek­sis­me en mis­bruik, maar plot­se­ling is de toe­la­ting er om aan te kaar­ten en aan te kla­gen. Nieu­we nor­men zijn in de maak. Ze zijn bo­ven­dien maat­schap­pe­lijk af­dwing­baar.

De zaak­De Pauw dreigt die nieu­we ont­van­ke­lijk­heid te door­krui­sen. De stem­ming wordt be­nauwd, de dis­cus­sies wor­den agres­sie­ver. Een pu­blieks­lie­ve­ling sneu­velt door aan­tij­gin­gen waar­over wei­nig be­kend is. Dat voedt de vrees dat ie­der­een voort­aan ver­dacht kan wor­den, el­ke man een Bart De Pauw, el­ke vrouw een aan­klaag­ster. Zo komt al­le ge­wicht toch weer bij de vrou­wen die ge­tuig­den over het grens­over­schrij­den­de ge­drag. Over­drij­ven ze niet? Het is de klas­sie­ke be­schul­di­gen­de vraag die mis­brui­ken­de man­nen zo lang be­schermt.

De weg die de VRT koos, heeft daar he­laas toe bij­ge­dra­gen, ook al had de open­ba­re om­roep te­gen­over­ge­stel­de in­ten­ties. De VRT be­han­del­de de breuk als een con­trac­tu­e­le dis­cus­sie. Geen ver­trou­wen meer, dus geen con­tract meer. Om­dat de mel­din­gen ver­trou­we­lijk wa­ren, wor­stel­de de VRT ook met hel­der com­mu­ni­ce­ren over de wa­re toe­dracht. We kre­gen om­floers­te fei­ten en ver­wij­zin­gen dat de pers meer zou we­ten. On­der­zoek naar de fond van de zaak had de VRT niet no­dig. Maar de maat­schap­pe­lij­ke op­hef vergt dat bij uit­stek wel. Voor­al om­dat er geen for­me­le klacht was en geen en­ke­le vrouw (ano­niem) wil­de ge­tui­gen in de me­dia.

Als het even mee­zit, le­vert het ge­rech­te­lijk on­der­zoek straks fei­ten op en het oor­deel van een rech­ter. Die ontslaat al­le toogrechters. In­tus­sen krijgt De Pauw het ver­moe­den van on­schuld en recht op ver­de­di­ging. Cru­ci­aal wordt nu de ano­ni­mi­teit van de ac­tri­ces die ge­tuig­den. Ze zul­len de druk voe­len toch naar bui­ten te ko­men. En de vrees wat dat voor hun ima­go en car­ri­è­re be­te­kent. Het zou een flin­ke stap ach­ter­uit zijn als ze te­gen hun zin zelf pu­bliek het plei­dooi moe­ten voe­ren dat ze niet over­drij­ven. In­tus­sen kan de film­ en te­le­vi­sie­we­reld la­ten we­ten dat ac­tri­ces die zich uit­spre­ken te­gen mis­bruik, geen pa­ria’s zijn maar voor­vecht­sters. Als dat sig­naal niet komt, zegt dat veel over wel­ke lan­ge weg we nog te gaan heb­ben.

De stem­ming wordt be­nauwd, de dis­cus­sies agres­sie­ver

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.