Sms’jes, meer­de­re sim-kaar­ten en val­se Twit­ter­ac­counts

In de com­mu­ni­ca­tie over het ‘ont­slag’ van Bart De Pauw wer­den al­le wa­pens in de strijd ge­gooid. Tot het par­ket de zaak naar zich toe­trok.

De Standaard - - Vooraan - VAN ON­ZE REDACTEURS TOM HEREMANS EN VALERIE DROEVEN

BRUSSEL I Vo­ri­ge don­der­dag om half­ze­ven ’s avonds kreeg Bart De Pauw te­le­foon van de VRT: de com­mu­ni­ca­tie over de stop­zet­ting van de sa­men­wer­king kon niet meer wor­den te­gen­ge­hou­den, hij zou om ze­ven uur wor­den op­ge­beld door De Stan­daard, de VRT zou de vol­gen­de och­tend een pers­be­richt uit­stu­ren. De Pauw koos voor de vlucht voor­uit en stuur­de prompt de in­tus­sen be­ken­de vi­deo­bood­schap de we­reld in. Die had hij de­zelf­de dag op­ge­no­men, kort na de mid­dag.

Het was een sterk staal­tje cri­sis­com­mu­ni­ca­tie, de VRT was in snel­heid ge­pakt. Even la­ter zat VRT­woord­voer­der Bob Ver­meir wat ver­weesd in De af­spraak bij Bart Schols, waar hij zich ‘om ju­ri­di­sche re­de­nen’ op de vlak­te hield over de in­houd van de aan­tij­gin­gen, en ver­wees naar de ‘ge­ruch­ten’ en de ‘dos­siers te­gen De Pauw waar de kran­ten mee be­zig wa­ren’.

De vol­gen­de dag nam ceo Paul Lem­brechts de com­mu­ni­ca­tie over: hij gaf wél meer de­tails: het ging om hon­der­den sms­be­rich­ten met por­no­gra­fi­sche in­slag, De Pauw ge­bruik­te ‘meer­de­re sim­kaar­ten’ om za­ken ver­bor­gen te hou­den.

Of die har­de­re com­mu­ni­ca­tie er kwam na­dat De Pauw veel steun had ge­kre­gen op so­ci­a­le me­dia, is niet ge­we­ten. Feit is dat in de voor­af­gaan­de com­mu­ni­ca­tie aan De Pauw zelf ook wei­nig de­tails wer­den vrij­ge­ge­ven, en dat de VRT ook daar­in ver­wees naar ar­gu­men­ten bui­ten het ei­gen dos­sier om. De Stan­daard kon de e­mail in­kij­ken die de ju­ri­di­sche dienst van de VRT naar De Pauw stuur­de. Daar­in staat on­der meer: ‘Naast en­ke­le mel­din­gen gons­de het sinds het los­bar­sten van de af­fai­re­Wein­stein van de ge­ruch­ten, en wer­den er in de pers ook dos­siers aan­ge­legd. Het ri­si­co op con­tro­ver­se was daar­door groot ge­noeg om de sa­men­wer­king stop te zet­ten.’

Een cri­sis­app

De Pauw kreeg die mail van de ju­ri­di­sche dienst van de VRT, en­ke­le da­gen na­dat hij het nieuws te ho­ren had ge­kre­gen tij­dens een ge­sprek met Paul Lem­brechts, ceo van de VRT, en Peter Claes, di­rec­teur Me­dia.

En­ke­le da­gen la­ter volg­de een twee­de bij­een­komst op de VRT. Toen zat De Pauw sa­men met zijn ad­vo­caat aan ta­fel te­gen­over Di­a­ne Wau­mans, de in­te­gri­teits­ma­na­ger van de VRT, Til­ly Saeys, de pre­ven­tie­ad­vi­seur, en een me­de­werk­ster van de ju­ri­di­sche dienst. Ook in dat ge­sprek, waar­van

De Stan­daard een op­na­me kon be­luis­te­ren, werd al­leen in va­ge ter­men over de aan­tij­gin­gen ge­spro­ken. Over de in­houd van de sms’en werd in het ge­sprek niets ge­zegd. Ook het ge­bruik van meer­de­re sim­kaar­ten, waar­over ceo Paul Lem­brechts het vrij­dag

in De och­tend op Ra­dio 1 had, komt niet ter spra­ke. Ook het aan­tal klach­ten houdt Saeys angst­val­lig ge­heim. Als de ad­vo­caat van De Pauw vraagt of het er meer of min­der dan tien zijn, krijgt hij geen ant­woord.

De term ‘stal­king’ wordt in dat ge­sprek niet ge­bruikt.

Dat woord ge­bruikt De Pauw ei­gen­aar­dig ge­noeg zelf als eer­ste, in zijn vi­deo­bood­schap – mis­schien heeft Lem­brechts het woord in het eer­ste ge­sprek ook ge­bruikt, daar heb­ben we geen weet van. Maar ook in het pers­be­richt dat de VRT don­der­dag­avond nog uit­stuur­de, wordt de term niet ge­bruikt. Of De Pauw de term met op­zet zelf ‘lan­ceert’, is niet dui­de­lijk.

In ie­der ge­val heeft de slim­me cri­sis­com­mu­ni­ca­tie van De Pauw ook na­de­len. Zo kan hij moei­lijk nog een klacht voor las­ter en eer­roof in­die­nen, aan­ge­zien hij de fei­ten zelf aan het licht heeft ge­bracht. De Pauw

‘Al snel na het los­bre­ken van de com­mo­tie rond De Pauw do­ken vreem­de Twit­ter­ac­counts op. Ze zijn al­le­maal heel re­cent aan­ge­maakt. De mees­te tweets ver­de­di­gen hem’ KENNY VERMEULEN So­ci­al me­dia cre­a­ti­ve

laat zich in­za­ke com­mu­ni­ca­tie mo­men­teel bij­staan door Eve­li­ne De Rid­der van het com­mu­ni­ca­tie­bu­reau Why­te. Dat bu­reau is ge­spe­ci­a­li­seerd in cri­sis­com­mu­ni­ca­tie, op zijn web­si­te prijst het zelfs een ‘cri­sis­app’ aan, voor al uw cri­sis­com­mu­ni­ca­tie op uw smartpho­ne. De Rid­der ad­vi­seer­de De Pauw on­der meer bij het ma­ken van de vi­deo.

So­ci­a­le me­dia zwij­gen niet

Nu het par­ket een on­der­zoek is ge­start, ver­kie­zen bei­de kam­pen er het zwij­gen toe te doen. Maar de so­ci­a­le me­dia leg je niet zo­maar het zwij­gen op. De voor­bije da­gen viel daar een vreemd fe­no­meen waar te ne­men.

‘Al snel na het los­bre­ken van de com­mo­tie rond De Pauw do­ken vreem­de Twit­ter­ac­counts op’, zegt so­ci­al me­dia cre­a­ti­ve Kenny Vermeulen. Na tien mi­nu­ten zoe­ken, vond hij er een twin­tig­tal waar­van hij kan stel­len dat ze fa­ke zijn.

‘Ze zijn al­le­maal heel re­cent aan­ge­maakt, som­mi­ge pas in no­vem­ber. Ze heb­ben wei­nig of geen vol­gers en hun pro­fiel is leeg. De pro­fielfo­to duikt ner­gens an­ders op het in­ter­net op en er zijn geen Fa­ce­book­ac­counts van te­rug te vin­den. Van­uit al die ac­counts wer­den al­leen tweets ver­stuurd over Bart De Pauw.’

‘De gro­te meer­der­heid van de tweets ver­de­digt hem, som­mi­ge zijn neu­traal, maar er is er geen die De Pauw of zijn ge­drag op de kor­rel neemt. Meest­al stond de hashtag #bart­de­pauw voor­aan in de tweets. Het gaat daar­bij echt om een stra­mien.’

Vol­gens Vermeulen wer­den de tweets tel­kens ver­stuurd door ie­mand die Twit­ter als me­di­um heel goed vat­te. ‘Ook dat is zeer uit­zon­der­lijk. Ie­mand die voor het eerst een nieu­we tech­no­lo­gie ge­bruikt, heeft die vaak niet met­een per­fect on­der de knie. Hier was dat wel het ge­val. Op­mer­ke­lijk.’

Het is niet ge­we­ten of De Rid­der van Why­te hier de hand in heeft. Vermeulen wil geen con­clu­sies trek­ken. ‘Het kan toe­val zijn, maar het blijft hoogst uit­zon­der­lijk.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.