Bel­gië twij­felt over ko­pen da­ta van klok­ken­lui­ders

De re­ge­ring twij­felt over de vraag of de Bel­gi­sche fis­cus zelf da­ta van klok­ken­lui­ders moet op­ko­pen, zo­als Duits­land doet. Ook al is de op­brengst in het bui­ten­land hoog, al­dus de BBI.

De Standaard - - Mens & Economie - VAN ON­ZE REDACTEURS NI­CO TANGHE EVE­LI­NE VERGAUWEN

BRUSSEL I Mag de Bel­gi­sche fis­cus de bank­ge­ge­vens van Bel­gi­sche be­las­ting­plich­ti­gen uit fis­ca­le pa­ra­dij­zen op­ko­pen? Zo­als bij­voor­beeld de fis­cus in Duits­land al veel lan­ger doet. Dat is de vraag waar­over de Bel­gi­sche mi­nis­ter­raad zich ‘de ko­men­de we­ken’ zal bui­gen. Dat bevestigt het ka­bi­net van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Johan Van Overt­veldt (N­VA).

Dat is niets te vroeg. Want de mi­nis­ter heeft de Bij­zon­de­re Be­las­ting­in­spec­tie (BBI) eind vo­rig jaar al ge­vraagd die mo­ge­lijk­heid te on­der­zoe­ken. In de hoop dat de fis­cus op die ma­nier hon­der­den mil­joe­nen eu­ro kan re­cu­pe­re­ren die niet wer­den aan­ge­ge­ven in vroe­ge­re dos­siers als Swis­sLeaks, LuxLeaks en Pa­na­ma Pa­pers.

Een werk­groep van de BBI heeft in ju­ni zijn ad­vies over het op­ko­pen van da­ta van klok­ken­lui­ders al door­ge­stuurd. Maar sinds­dien bleef het aan re­ge­rings­kant op­val­lend stil. En dat ter­wijl mi­nis­ter Van Overt­veldt zelf vra­gen­de par­tij lijkt voor meer in­for­ma­tie. ‘De Pa­na­ma Pa­pers brach­ten de staats­kas 10 mil­joen op. Dat had meer kun­nen zijn, als we over al­le be­wijs­stuk­ken kon­den be­schik­ken. Ik roep de be­trok­ken jour­na­lis­ten dus nog­maals op om AL­LE in­fo te de­len met de fis­cus’, tweet­te Van Overt­veldt re­cent nog om zich te ver­de­di­gen te­gen de kri­tiek dat hij als be­voeg­de mi­nis­ter te wei­nig doet.

Wat hem van cri­ti­ci de scham­pe­re op­mer­king op­le­ver­de dat de Bel­gi­sche fis­cus die in­for­ma­tie ge­woon moet vra­gen aan de Duit­se fis­cus. Die heeft be­gin ju­li na­me­lijk 5 mil­joen eu­ro be­taald om de Pa­na­ma Pa­pers in han­den te krij­gen. De Duit­se fis­cus zou ook be­reid zijn om de in­for­ma­tie te de­len met an­de­re lan­den. Ster­ker nog, in de toe­komst is dat mis­schien niet eens meer no­dig. De Bel­gi­sche fis­cus zou ook ge­woon zelf al­le ge­lek­te da­ta over Bel­gi­sche be­las­ting­be­ta­lers van klok­ken­lui­ders kun­nen op­ko­pen. Zo­als niet al­leen Duits­land, maar ook De­n­e­mar­ken al doet. Maar dat is een po­li­tie­ke be­slis­sing. En een be­slis­sing die blijk­baar erg moei­lijk ligt.

Po­li­tiek ge­voe­lig

Dat zegt al­thans de be­voeg­de werk­groep van de BBI, die in zijn ad­vies zelf tot de con­clu­sie komt dat ‘het ge­voe­lig ligt om be­lo­nin­gen te voor­zien voor klok­ken­lui­ders’. Ook al to­nen voor­beel­den uit het bui­ten­land dat da­ta op­ko­pen veel geld kan op­le­ve­ren. ‘Van­uit bud­get­tair per­spec­tief lijkt zo’n re­ge­ling ver­de­dig­baar, ge­let op de hoge re­turn on in

vest­ment die in an­de­re lan­den werd vast­ge­steld. Toch is dit in eer­ste plaats een po­li­tie­ke be­slis­sing, die toe­komt aan het par­le­ment of de re­ge­ring’, ant­woord­de de mi­nis­ter be­gin ok­to­ber op een schrif­te­lij­ke vraag van Vin­cent Scour­neau (MR) in de Ka­mer.

Bij­ko­mend pro­bleem: er is ook een be­lang­rij­ke ju­ri­di­sche valkuil: de BBI raadt de re­ge­ring in haar ad­vies aan om een dui­de­lijk ju­ri­disch ka­der voor de be­wijs­ga­ring op te stel­len. ‘We moe­ten wel op­let­ten dat de BBI ef­fec­tief on­der­zoek kan doen en niet te­rug­ge­flo­ten wordt op ba­sis van on­wet­tig ver­kre­gen do­cu­men­ten’, ver­dui­de­lijkt Eric Van Rompuy (CD&V), voor­zit­ter van de ka­mer­com­mis­sie Fi­nan­ci­ën. Van Rompuy is zelf geen te­gen­stan­der van het op­ko­pen van da­ta. Maar in de schoot van de re­ge­ring zou Open VLD wél te­gen zijn. Bij het ka­bi­net­Van Overt­veldt wil­de men dit week­end nog geen kleur be­ken­nen.

‘We moe­ten wel op­let­ten dat de BBI ef­fec­tief on­der­zoek kan doen en niet te­rug­ge­flo­ten wordt op ba­sis van on­wet­tig ver­kre­gen do­cu­men­ten’ ERIC VAN ROMPUY voor­zit­ter com­mis­sie Fi­nan­ci­ën (CD&V)

© blg

Johan Van Overt­veldt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.