De vijf wer­ven van Mar­ti­nez

‘Met de­ze tac­tiek red­den we het niet op het WK.’ Bondscoach Ro­ber­to Mar­ti­nez kreeg vlijm­scher­pe kri­tiek te slik­ken van Kevin De Bruyne. We zet­ten de vijf pijn­pun­ten van de Ro­de Dui­vels op een rij.

De Standaard - - Sport - Ro­de Dui­vels

BART LAGAE

BRUSSEL I Het 3–3­ge­lijk­spel te­gen Mexi­co zin­der­de gis­te­ren nog na op het na­ti­o­naal oe­fen­cen­trum in Tu­be­ke. Het was al de der­de keer dat de Ro­de Dui­vels drie doel­pun­ten slik­ten: in maart in Rus­land (3–3), in ok­to­ber in Bosnië (3–4) en vo­ri­ge vrij­dag te­gen Mexi­co.

Op de pers­con­fe­ren­tie leg­de Kevin De Bruyne en­ke­le pijn­pun­ten op ta­fel. ‘De tac­tiek is niet goed’, zei hij. ‘We spe­len nog al­tijd te veel op ba­sis van ta­lent. Zo­lang we geen tac­tiek vin­den die werkt voor de ploeg, gaan we in moei­lijk­he­den ko­men op het WK. Maar een op­los­sing vin­den voor on­ze tac­ti­sche pro­ble­men, is niet mijn taak. De trai­ner moet het bes­te sys­teem voor de ploeg vin­den. Ik zeg dit niet om slecht te pra­ten over ie­mand, wel om de pro­ble­men opgelost te krij­gen voor het WK be­gint. Op dit mo­ment heb­ben we op al­le po­si­ties top­pers. Mis­schien zeg­gen na dit WK een aan­tal men­sen af. Dit is mis­schien een van de laat­ste kan­sen om een sterk tor­nooi te spe­len.’

De­ze vijf tac­ti­sche kno­pen moet Mar­ti­nez door­hak­ken.

1. Het blok ho­ger zet­ten?

Bel­gië kwam te­gen Mexi­co in de pro­ble­men door de die­pe kloof tus­sen de ver­de­di­gers en de aan­val­lers. ‘We heb­ben of­fen­sief wel kan­sen ge­cre­ëerd, maar de­fen­sief heb­ben we te veel ruim­te ge­la­ten’, zegt De Bruyne. ‘We had­den de moed niet om de ploeg ho­ger te zet­ten. Daar­door kwam Mexi­co aan de bal. Door drie man voor­in te hou­den, pro­beer­den zij on­ze vijf ver­de­di­gers zo dicht mo­ge­lijk te­gen het ei­gen doel te druk­ken. Op die ma­nier kwa­men wij met vijf te­gen ze­ven uit en be­gon­nen we te zwemmen op het mid­den­veld.’

Het blok ho­ger zet­ten is een mo­ge­lij­ke op­los­sing. Dan moe­ten voor­al de vleu­gel­ver­de­di­gers druk naar vo­ren dur­ven te zet­ten. ‘Met Man­ches­ter Ci­ty heb­ben we het zo al ge­daan’, zegt De Bruyne. ‘Maar dat moet je dur­ven, want die aan­pak brengt ook ri­si­co’s mee.’

2. Be­ter met vier ver­de­di­gers?

Mar­ti­nez speelt al een he­le cam­pag­ne met drie ach­ter­in, maar te­gen Mexi­co was het een vei­li­ge­re keu­ze ge­weest om met vier ver­de­di­gers te spe­len, een sys­teem dat al on­ze spe­lers be­heer­sen. Zo zou­den kwets­ba­re ver­de­di­gers als Lau­rent Ci­man en De­dry­ck Boy­a­ta niet in een één­opéén­si­tu­a­tie te­recht­ko­men. Er zijn dan geen vleu­gel­backs meer, maar er is wel een man­ne­tje ex­tra op het mid­den­veld dat bal­len kan ver­o­ve­ren.

‘Dat had al­les veel sim­pe­ler ge­maakt’, zegt Ci­man. ‘We ston­den ver uit el­kaar om­dat de Mexi­ca­nen zelfs bij bal­ver­lies met drie voor­aan ble­ven staan. Ik speel­de ei­gen­lijk als rechts­ach­ter in plaats van als rech­ter­cen­trum­ver­de­di­ger. De snel­heid van de Mexi­caan­se aan­val­lers bracht ons in de pro­ble­men, want als je an­ti­ci­peert, ris­keer je hen in je rug te krij­gen. Met een vier­mans­de­fen­sie was er meer dek­king ge­weest.’

‘Een vier­mans­de­fen­sie kon een op­los­sing zijn, maar het hangt ook af van wat de op­drach­ten zijn’, was de re­ac­tie van De Bruyne. Voor Tho­mas Ver­mae­len hoeft er niets te ver­an­de­ren in de ver­de­di­ging. ‘Het is een goed sys­teem, dat veel top­ploe­gen spe­len. Met het sys­teem is niets mis, wel met de uit­voe­ring.’

3. Heb­ben we de juis­te flank­ver­de­di­gers?

Door het sys­teem van wing

backs in te voe­ren sloeg Mar­ti­nez aan­van­ke­lijk twee vlie­gen in één klap. Hij los­te het pro­bleem op dat Bel­gië geen ver­de­di­gen­de backs van top­kwa­li­teit heeft en hij vond een plaats voor Tho­mas Meu­nier (een tot ver­de­di­ger om­ge­school­de aan­val­ler) en Yan­nick Car­ras­co in het elf­tal.

Te­gen Mexi­co nam Na­cer Chad­li de plaats in van de ge­bles­seer­de Car­ras­co. En Mar­ti­nez speelt zelfs met het idee om Ad­nan Ja­nu­zaj – in zijn hoofd een num­mer tien – als vleu­gel­ver­de­di­ger op links uit te pro­be­ren. De vraag is of die om­ge­vorm­de aan­val­lers wel vol­doen­de ver­de­di­gen­de kwa­li­tei­ten heb­ben om de­fen­sief een tand­je bij te ste­ken te­gen ster­ke te­gen­stan­ders.

Meu­nier ziet geen pro­ble­men. ‘We moe­ten het sys­teem met drie ach­ter­in hand­ha­ven, want Bel­gië is een ploeg die moet do­mi­ne­ren en het ver­schil ma­ken. Dat heb­ben we in de eer­ste helft te­gen Mexi­co ove­ri­gens pri­ma ge­daan. Mexi­co raak­te niet over on­ze flan­ken heen. Ze had­den al­leen het ge­luk dat ze met een pe­nal­ty in de

‘Ik vind het raar dat je de match be­gint, we­ten­de dat je het je spe­lers moei­lijk maakt’ KEVIN DE BRUYNE

match kon­den ko­men.’

4. Zijn er meer wa­ter­dra­gers no­dig?

Heeft Bel­gië niet te veel aan­val­len­de spe­lers en te wei­nig wa­ter­dra­gers? Voor Kevin De Bruyne ligt daar de kern van het pro­bleem. ‘We spe­len een ver­de­di­gend sys­teem met aan­val­len­de spe­lers die vaak de bal wil­len. Dan krijg je pro­ble­men zo­als te­gen Mexi­co, waar­door we heel wei­nig de bal heb­ben en ie­der­een in een spel­sys­teem te­recht­komt dat hem ei­gen­lijk niet ligt.’

De kracht van de hui­di­ge ge­ne­ra­tie Ro­de Dui­vels ligt meer in de aan­val dan in de ver­de­di­ging. Als er met Vin­cent Kom­pa­ny, To­by Al­der­wei­reld en Jan Ver­tong­hen drie top­ver­de­di­gers ge­bles­seerd zijn, moet Mar­ti­nez mis­schien één van die aan­val­lend in­ge­stel­de spe­lers op­of­fe­ren. Een stof­zui­ger op het mid­den­veld kan al won­de­ren doen. Axel Wit­sel en You­ri Ti­ele­mans zijn cen­tra­le mid­den­vel­ders die een po­si­tie kun­nen hou­den, ze zijn niet de bal­len­ver­o­ve­raars of mid­den­veld­tij­gers die spe­lers als De Bruyne in een ze­tel kun­nen hel­pen.

Ma­rou­a­ne Mexi­ca­nen vrij­dag voor pro­ble­men kun­nen stel­len. Ook de in­ten­si­teit van Rad­ja Naing­go­lan werd ge­mist. Mou­sa Dem­bélé had vrij­dag een goeie in­val­beurt op het mid­den­veld. Een aan­ja­ger als Ste­ven De­four had het ver­schil kun­nen ma­ken. Mo­ge­lijk krijgt hij mor­gen zijn kans te­gen Ja­pan.

5. Meer luis­te­ren naar de spe­lers?

Bij Man­ches­ter Ci­ty is De Bruyne de eer­ste lui­te­nant van coach Pep Gu­ar­di­o­la. Speelt hij som­mi­ge van Gu­ar­di­o­la’s idee­ën door naar Mar­ti­nez? ‘Nee, dat zou fout zijn’, zegt De Bruyne. ‘Ik kan de tac­tiek van Ci­ty niet door­trek­ken naar hier. We heb­ben bij Bel­gië niet de­zelf­de spe­lers­pro­fie­len. Het zou ver­keerd zijn te zeg­gen: ik speel goed bij Ci­ty, kun­nen we als­je­blieft ook zo spe­len bij de Ro­de Dui­vels? De trai­ner moet be­slis­sen wat best is voor de ploeg en daar zal ik mijn rol wel goed in kun­nen vin­den.’

De spe­lers heb­ben wel moei­te met het feit dat Mar­ti­nez na de 3–3 te­gen Mexi­co ver­klaar­de dat hij hen be­wust in de pro­ble­men wil­de bren­gen om te zien hoe ze zou­den re­a­ge­ren. ‘Hij heeft ge­k­re­voor­uit­lo­pen gen wat hij wil­de’, zei Ci­man.

‘Ik vind het raar dat je een match be­gint we­ten­de dat je het je spe­lers moei­lijk maakt’, zegt De Bruyne. ‘Je wil toch el­ke match win­nen? Je kunt ook les­sen trek­ken door een an­de­re ma­nier van spe­len te bren­gen en die match te win­nen. Het is naar mijn me­ning be­ter dat je zo veel mo­ge­lijk wint, zo­dat je in een flow komt. Dat heb­ben we bij Ci­ty ook ge­zegd. In de voor­be­rei­ding had­den we ver­lo­ren te­gen Uni­ted. Toen heb­ben we te­gen el­kaar ge­zegd: we moe­ten de win­nen­de men­ta­li­teit krij­gen. Dan krijg je het ge­voel dat je niet meer wilt ver­lie­zen. Voor mij per­soon­lijk is dat be­ter, maar dat is de keu­ze van de bondscoach.’

© Vin­cent Van Door­nick/iso­sport

Tho­mas Ver­mae­len en Lau­rent Ci­man kwa­men te­gen Mexi­co in de pro­ble­men door de die­pe kloof tus­sen de ver­de­di­gers en de aan­val­lers.

© Jan De Meu­len­eir/pn

Kevin De Bruyne: ‘We spe­len nog al­tijd te veel op ba­sis van ta­lent. Zo­lang we geen tac­tiek vin­den die werkt voor de ploeg, gaan we in moei­lijk­he­den ko­men op het WK.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.