Ein­de ver­haal voor Wilmots in Ivoor­kust

Marc Wilmots gaat niet naar het WK. Nu hij de kwa­li­fi­ca­tie met Ivoor­kust heeft ge­mist, lijkt zijn po­si­tie als bondscoach van Les Elép­hants on­houd­baar ge­wor­den.

De Standaard - - Sport - KOEN VAN UYTVANGE

BRUSSEL I ‘Ie­mand die al op de grond ligt, ga ik niet af­ma­ken.’ Marc Wilmots bleef zijn doel­man steu­nen. Ook al had een fla­ter van Syl­vain Gbo­houo, kee­per van het Con­go­le­se TP Ma­zem­be, er mee voor ge­zorgd dat Ivoor­kust niet naar de we­reld­be­ker gaat. De voor­zet van Na­bil Di­rar, ex-spe­ler van Club Brug­ge, had de op­vol­ger van Bar­ry Bou­b­a­car Copa ge­woon moe­ten heb­ben. Hij dwar­rel­de ech­ter bin­nen: 0-1. In de 0-2 van de Ma­rok­kaan­se aan­voer­der Be­na­tia had trou­wens een an­de­re ou­de be­ken­de een voet. Mbark Bous­sou­fa, ge­we­zen spe­ler van AA Gent en An­der­lecht, trap­te de cor­ner die het Felix Houp­hou­et-Boig­ny Sta­di­um in Abid­jan deed ver­stom­men en het lot Wilmots be­ze­gel­de.

Zijn doel­man werd dus ge­spaard. Maar dat ze Wilmots in Ivoor­kust af­ma­ken, dat kan haast niet an­ders. Fi­guur­lijk dan, ook al sprak hij met de Bel­gi­sche am­bas­sa­deur een vlucht­rou­te af voor het ge­val hij en zijn staf moei­lijk­he­den zou­den heb­ben om het land te ver­la­ten. Om maar te zeg­gen. ‘De moei­lijk­ste da­gen in mijn le­ven’, noem­de Wilmots de­ze pe­ri­o­de on­langs Wilmots liet ver­staan dat zelfs bij kwa­li­fi­ca­tie zijn toe­komst niet vast­lag, on­danks een con­tract tot maart 2019. Niet-kwa­li­fi­ca­tie voor de we­reld­be­ker staat in prin­ci­pe ge­lijk met een ont­slag, ze­ker hij tus­sen nu en het ein­de van zijn ver­bin­te­nis geen en­kel tor­nooi meer op de agen­da heeft staan.

Eén keer ge­won­nen

Vier ne­der­la­gen, een ge­lijk­spel en am­per één over­win­ning: de ba­lans na acht maan­den is bar­s­lecht. Hoe­wel door­gaan met Wilmots een heus mi­ra­kel zou zijn, wil­de hij na de ne­der­laag nog niet op de fei­ten.

‘Heel Ivoor­kust, heel de be­vol­king is ont­goo­cheld’, ver­kon­dig­de hij. ‘Mijn toe­komst? Het is nooit goed om uit­spra­ken te doen in vol­le emo­tie. Ik ga nu een dis­cus­sie hou­den met de bonds­voor­zit­ter om te kij­ken wat de toe­komst brengt.’

Voor Ivoor­kust, aan­we­zig op de jong­ste drie WK’s, is dit mis­ge­lo­pen tic­ket al­les­zins het ein­de van een gou­den ge­ne­ra­tie, waar­van Ger­vin­ho (30) en Sa­lo­mon Ka­lou (32) de laat­ste over­le­vers wa­ren.

Naast Ma­rok­ko gaat ook Tu­ne­sië naar het WK in Rus­land. De ploeg had za­ter­dag in Ra­dès vol­doen­de aan een ge­lijk­spel te­gen Li­bië (0–0). Tu­ne­sië nam in 2006 voor het laatst deel aan een WK.

Zwit­ser­land en Kro­a­tië

Ook Zwit­ser­land en Kro­a­tië heb­ben hun WK-tic­ket te pak­ken. De Zwit­sers had­den aan een 0–0 te­gen Noord-Ier­land ge­noeg voor hun vier­de WK-kwa­li­fi­ca­tie op rij na­dat ze in de heen­wed­strijd met 0–1 had­den ge­won­nen in Noor­dIer­land. Kro­a­tië kon niet sco­ren in Grie­ken­land, maar had het WK­tic­ket reeds vei­lig ge­steld in de heen­match.

In Eu­ro­pa zijn er nog twee WK­tic­kets te ver­de­len. Van­avond staat de te­rug­wed­strijd tus­sen Ita­lië en Zwe­den op het pro­gram­ma, mor­gen die tus­sen Ier­land en De­n­e­mar­ken. Zwe­den ver­de­digt een 1–0-voor­sprong, ter­wijl de heen­wed­strijd Ier­land en De­n­e­mar­ken op 0–0 was ge­ëin­digd.

‘Mijn toe­komst? Het is nooit goed om uit­spra­ken te doen in vol­le emo­tie’ MARC WILMOTS Bondscoach Ivoor­kust

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.