Lie­pen er echt 60.000 fas­cis­ten door War­schau?

De Standaard - - Buitenland - VAN ON­ZE CORRESPONDENT IN OOST­EU­RO­PA ROELAND TERMOTE

De jaar­lijk­se On­af­han­ke­lijk­heids­mars in War­schau leidt tot be­zorgd­heid van­we­ge de ra­cis­ti­sche en ex­treem­recht­se span­doe­ken.

BOEDAPEST I Een dich­te rood­grij­ze ne­vel ver­spreid­de zich za­ter­dag bo­ven de hoof­den van de tien­dui­zen­den aan­we­zi­gen bij de On­af­han­ke­lijk­heids­mars in de Pool­se hoofd­stad War­schau. De rook van het vuur­werk in de han­den van jon­ge en vaak ge­mas­ker­de de­mon­stran­ten wek­te een in­ti­mi­de­ren­de in­druk.

Grim­mi­ger nog wa­ren de ex­treem­recht­se in­sig­nes en slo­gans in de op­tocht die de we­der­ge­boor­te van de Pool­se na­tie in 1918 her­dacht. In de dei­nen­de mas­sa rood­wit­te Pool­se vlag­gen kwa­men span­doe­ken voor­bij met bood­schap­pen als ‘een blank Eu­ro­pa van broe­der­lij­ke na­ties’, ‘puur bloed’ en ‘stop de is­la­mi­se­ring van Po­len’.

‘Een prach­tig ge­zicht’

De in­ter­na­ti­o­na­le ver­sprei­ding van de beel­den maak­te het jaar­lijk­se eve­ne­ment tot sym­bool van de op­mars van ex­treem­rechts in Mid­denEu­ro­pa. Op so­ci­a­le me­dia werd de mars van ‘60.000 ne­o­fas­cis­ten’ af­ge­lo­pen week­end veel be­spro­ken.

Veel Pool­se com­men­ta­to­ren, ook aan de lin­ker­zij­de, zijn ge­nu­an­ceer­der. De On­af­han­ke­lijk­heids­mars wordt al sinds 2010 ge­or­ga­ni­seerd door en­ke­le ex­treem­recht­se be­we­gin­gen. De op­komst lijkt niet spec­ta­cu­lair te stij­gen. Of­fi­ci­ë­le schat­tin­gen over za­ter­dag lie­pen uit­een tus­sen 30.000 en 60.000.

Bo­ven­dien zou een meer­der­heid van de deel­ne­mers ge­wo­ne Po­len zijn met een na­ti­o­na­lis­ti­sche over­tui­ging. Ve­len on­der hen be­na­druk­ten za­ter­dag te­gen­over jour­na­lis­ten dat ze niet mee­lie­pen om steun te be­tui­gen aan fas­cis­ti­sche be­we­gin­gen. En toch: de aan­we­zig­heid van de­ze bur­gers bij een mars die ge­or­ga­ni­seerd wordt door ex­treem­rechts en die ne­o­fas­cis­ten uit heel Eu­ro­pa aan­trekt, het be­li­chaamt vol­gens cri­ti­ci wel hoe sa­lon­fä­hig de ul­tra­na­ti­o­na­lis­ten in­mid­dels zijn in Po­len.

Dat is een ont­wik­ke­ling waar ve­len de na­ti­o­naal­con­ser­va­tie­ve re­ge­ring van Recht en Recht­vaar­dig­heid (PiS) voor ver­ant­woor­de­lijk ach­ten. PiS­po­li­ti­ci en ­me­dia zou­den met vij­an­di­ge re­to­riek over is­la­mi­ti­sche vluch­te­lin­gen xe­no­fo­bie aan­moe­di­gen. Voor ex­treem­recht­se uit­spat­tin­gen heeft het re­ge­rings­kamp vol­gens cri­ti­ci dan weer nau­we­lijks oog.

Mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Ma­ri­usz Blas­zc­zak noem­de de mars op een pers­con­fe­ren­tie ‘een prach­tig ge­zicht’. Op de vraag wat hij vond van de ra­cis­ti­sche slo­gans, ant­woord­de Blas­zc­zak dat hij de­ze ‘per­soon­lijk niet ge­zien had’.

Er was dit jaar een veel klei­ne­re te­gen­be­to­ging van link­se te­gen­stan­ders. In ver­ge­lij­king met an­de­re ja­ren bleef het ge­weld te­gen hen be­perkt.

Meer­der­heid van deel­ne­mers zou ge­wo­ne Po­len zijn met een na­ti­o­na­lis­ti­sche over­tui­ging

© afp

Ex­treem­recht­se be­to­gers in War­schau.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.