Als drie streep­jes niet mo­gen, dan twee streep­jes ook niet

De Standaard - - Mens & Economie - (kls)

In de ja­ren ne­gen­tig kwam H&M met een reeks kle­ren op de markt, met daar­op twee ver­ti­ca­le stre­pen. Dat leek te hard op de ge­pa­ten­teer­de drie stre­pen van Adi­das, von­den ze in Duits­land. Een ver­bod door de ‘voor­zie­nin­gen­rech­ter’ leid­de er in 1997 toe dat H&M de col­lec­tie uit de rek­ken nam.

Het dis­puut was daar­mee niet voor­bij. Adi­das eis­te dat H&M een ont­hou­dings­ver­kla­ring zou te­ke­nen om te voor­ko­men dat het ooit op­nieuw zou ge­beu­ren. De Zwe­den wei­ger­den. Ze be­twist­ten zelfs de claim dat al­leen Adi­das met ver­ti­ca­le streep­jes aan de slag mag.

Nu heeft een recht­bank in Den Haag Adi­das in een uit­spraak ten gron­de ge­lijk ge­ge­ven, meldt de Ne­der­land­se krant Het Fi­nan­ci­eele Dag

blad. H&M mag zul­ke kle­ren niet meer op de markt bren­gen.

De stre­pen van Adi­das zijn pa­ral­lel­le stre­pen van ge­lij­ke breed­te, waar­bij de spa­tie er­ tus­sen even breed is als de stre­pen zelf en er con­trast is tus­sen de stre­pen en de ach­ter­grond­kleur. De va­ri­ant van H&M zou een in­breuk zijn op het beeld­merk van Adi­das.

H&M ar­gu­men­teer­de nog dat het beeld­merk niet van toe­pas­sing zou zijn bij kle­ren in an­de­re kleu­ren dan zwart en dat de ruim­te tus­sen de stre­pen niet zo breed is als de stre­pen zelf. Te­ver­geefs.

Eer­der clash­te Adi­das hier­over ook al met de Ne­der­land­se be­drij­ven Mar­ca Mode, C&A Ne­der­land en Maxe­da, maar met hen werd een schik­king ge­trof­fen.

Adi­das staat op zijn stre­pen. © rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.