Ita­lië niet naar Rus­land

De Standaard - - Sport - FRANK BUYSE

Ita­lië rouwt. Voor het eerst sinds 1958 ont­bre­ken de Az­zur­ri op het WK. Een 1­0­ze­ge thuis was voor de sta­len Zwe­den vol­doen­de, de thuis­ploeg vond gis­ter­avond in Mil­aan geen gaat­je. BRUS­SEL I Ita­lië was er zelfs maar één WK niet bij, in 1958 dus. ‘In­dien we het niet ha­len, is het de apo­ca­lyps,’ klonk voor­af bij Gaz­zet­ta del­lo Sport. Ze haal­den het niet.

Ze heb­ben er noch­tans àl­les aan ge­daan. De zwaar ge­con­tes­teer­de coach Ven­tu­ra had zelfs plots Jorg­in­ho een ba­sis­plaats ge­ge­ven, ter­wijl hij de mid­den­vel­der van Na­po­li voor de con­fron­ta­ties te­gen Zwe­den zelfs niet se­lec­teer­de. Waar­door het gro­te ta­lent dreig­de voor Bra­zi­lië te kie­zen.

De eer­ste helft was na­ge­noeg he­le­maal voor de Ita­li­a­nen – al had­den de Zwe­den die paar ke­ren dat ze aan de over­kant kwa­men wel twee straf­schop­pen kun­nen krij­gen, twee keer voor hand­spel. Maar daar­voor was Pa­ro­lo ook al in de 16 me­ter ver­dacht aan­ge­lo­pen door Au­gust­ins­son. En al na een kwar­tier zwol de Ita­li­aan­se druk steeds meer aan, kwa­men er ook steeds meer kan­sen in een bij­zon­der in­ten­se en ner­veu­ze match met tal­lo­ze fout­jes. Maar het luk­te dus niet voor de Ita­li­a­nen. De sta­len Zwe­den, die al zon­der Ham­bur­ger SV­mid­den­vel­der Al­bin Ek­dal moesten aan­tre­den en na 20 mi­nu­ten ook nog Jo­hans­son moesten mis­sen, hiel­den stand. Bij de rust ging een die­pe zucht door heel Mil­aan. Neen, door heel Ita­lië. Nog maar 45 mi­nu­ten en de apo­ca­lyps was na­bij.

De twee­de helft gaf het­zelf­de spel­beeld. De­zelf­de do­mi­nan­tie van de Ita­li­a­nen, de­zelf­de span­ ning. Maar ook op­nieuw geen go­al. En geen straf­schop, het had wéér ge­kund. En een af­ge­we­ken schot dat op de dek­lat viel, sa­ves van Ol­sen… het luk­te niet. Apo­ca­lyps! Ciao, Bel­la Ita­lia.

En ciao Ven­tu­ra, wel­licht. In au­gus­tus werd zijn con­tract nog ver­lengd tot en met het EK van 2020. Het eni­ge voor­deel van een WK zon­der Ita­lië is dat ze hem nu mo­gen ont­slaan zon­der af­koop­som, klonk gis­te­ren al in de Laars.

WK-gan­ger 30: Ier­land of De­n­e­mar­ken?

Zwe­den is sinds gis­te­ren dus WK­gan­ger num­mer 29, van­avond wordt Ier­land of De­n­e­mar­ken het land dat zich als num­mer 30 plaatst voor Rus­land 2018. Dat be­te­kent dus dat het WK het of­wel zon­der de sym­pa­thie­ke Gr­een Ar­my van coach Mar­tin O’Neill moet doen – op het EK 2016 de leuk­ste te­gen­stan­der van de Ro­de Dui­vels – of zon­der het Da­nish Dy­na­mi­te. Na de 0­0 za­ter­dag in Kopen­ha­gen lij­ken de Ie­ren er het best voor te staan.

© pho­to news

Im­mo­bi­le en Flo­ren­zi drui­pen ont­goo­cheld af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.