De­fen­sie vecht te­gen wind­mo­lens

In plaats van de re­gels voor wind­mo­lens rond lucht­macht­ba­sis­sen te ver­soe­pe­len, scherpt De­fen­sie ze aan. Mi­nis­ter Tom­me­lein is not amu­sed.

De Standaard - - Front Page - VAN ON­ZE REDACTEUR WIM WINCKELMANS

BRUS­SEL I ‘Spij­tig dat De­fen­sie nog de­fen­sie­ver wordt. Ook de fe­de­ra­le over­heid heeft hier­in een ver­ant­woor­de­lijk­heid.’ Vlaams mi­nis­ter van Ener­gie Bart Tom­me­lein (Open VLD) re­a­geert ont­goo­cheld op de jong­ste be­slis­sing van De­fen­sie om uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen een to­taal­ver­bod voor wind­mo­lens in te stel­len rond de lucht­macht­ba­sis­sen van Koksij­de en Flo­ren­nes.

In die zo­nes gol­den al be­per­kin­gen, nu wordt het plaat­sen van wind­mo­lens he­le­maal uit­ge­slo­ten. Noch­tans gaat het om in­te­res­ san­te zo­nes voor wind­ener­gie. Bo­ven­dien vraagt De­fen­sie vol­gens Tom­me­lein meer aan­vul­len­de stu­dies om de ge­vol­gen van de plaat­sing van wind­mo­lens in te schat­ten, waar­door zo­wat heel Vlaan­de­ren aan bij­ko­mend on­der­zoek wordt on­der­wor­pen.

De re­gels dwars­bo­men de Vlaam­se ener­gie­ en kli­maat­plan­nen. Tom­me­lein re­kent te­gen 2020 op een for­se in­haal­be­we­ging om de Eu­ro­pe­se doel­stel­lin­gen in­za­ke her­nieuw­ba­re ener­gie te ha­len. Met de ex­tra be­per­kin­gen wordt dat nog moei­lij­ker.

Bart Bo­de, de top­man van de sec­tor­or­ga­ni­sa­tie VWEA, hoopt dat het om tij­de­lij­ke maat­re­ge­len gaat. Vol­gens hem kun­nen de be­per­kin­gen wor­den op­ge­he­ven na een up­da­te van de soft­wa­re, waar­door ra­dars wind­mo­lens wel her­ken­nen.

De wind­ener­gie­sec­tor over­legt al ruim een jaar met Belgo­con­trol, De­fen­sie en de Vlaam­se over­heid over een ver­soe­pe­ling van de nor­men. Hij wil ho­ge­re wind­mo­lens bou­wen, vraagt een aan­pas­sing van de trai­nings­zo­nes voor ge­vechts­vlieg­tui­gen, en pleit er ook voor de kaart met de mi­ni­mum­hoog­tes van vlieg­tui­gen aan te pas­sen. Belgo­con­trol is be­reid oplossingen te zoe­ken, maar de te­rug­hou­dend­heid van De­fen­sie dreigt tot nieu­we ver­tra­ging te lei­den.

Het ka­bi­net van mi­nis­ter van De­fen­sie Ste­ven Van­de­put (N­VA) zegt zich be­wust te zijn van het be­lang van wind­ener­gie en zich daar­voor in te span­nen, maar ver­ de­digt toch de in­greep. ‘De nor­men voor wind­tur­bi­nes evo­lu­e­ren en hun im­pact op com­mu­ni­ca­tie, na­vi­ga­tie en sur­veil­lan­ce dus ook. Dit be­ïn­vloedt de vlieg­vei­lig­heid. Ver­geet niet dat een F­16­pi­loot door zijn snel­heid de wie­ken van een wind­mo­len niet kan zien draai­en’, klinkt het.

De­fen­sie le­ver­de het voor­bije jaar 224 ad­vie­zen voor wind­tur­bi­nes. 98 wer­den zon­der meer goed­ge­keurd, 112 goed­ge­keurd met voor­waar­den en 14 ge­wei­gerd. Belgo­con­trol le­ver­de 188 po­si­tie­ve ad­vie­zen af op 221 be­han­del­de aan­vra­gen en vroeg in zes ge­val­len bij­ko­mend on­der­zoek.

Eu­ro­pe­se doel­stel­lin­gen in­za­ke her­nieuw­ba­re ener­gie ha­len, wordt nog moei­lij­ker

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.