‘RELSCHOPPERS NIET IN DE BOEI­EN SLAAN, LE­VERT OP LAN­GE TER­MIJN MEER OP’

Het lijkt heel vreemd, or­de­troe­pen die bij­na boei­en slaan. ‘Maar dat heeft wei­nig zin als je ze met­een vrij moet la­ten.’

De Standaard - - Front Page -

De lu­ci­fers waar­mee in­bre­kers pro­beer­den brand te stich­ten, lig­gen nog ver­spreid over de grond. Ma­tras­sen zijn be­smeurd met bloed­vlek­ken en voet­af­druk­ken. En al­les is ka­pot. De meu­bel­win­kel op de Mauri­ce Le­mon­nier­laan ligt er nog pre­cies bij zo­als hij door de relschoppers ach­ter­ge­la­ten werd. Zij trok­ken za­ter­dag­avond, na­dat Ma­rok­ko zich had ge­plaatst voor het WK voetbal, door de straat en lie­ten een spoor van ver­nie­ling na (DS 13 no­vem­ber).

‘Dit had fa­taal kun­nen af­lo­pen’, zegt zaak­voer­ster Frieda De Kerf. ‘Bo­ven on­ze win­kel lag een ge­zin met kin­de­ren te sla­pen. Stel je voor dat die brand wel op gang was ge­ko­men. Drie kwar­tier lang heb­ben die man­nen hier bin­nen ge­ze­ten. Dat de po­li­tie dat al­le­maal heeft la­ten ge­beu­ren, is on­ge­loof­lijk.’

‘Zij heb­ben ons let­ter­lijk ge­zegd dat wij en on­ze bu­ren “zelf moesten in­staan voor de be­wa­king van on­ze ei­gen­dom”. En de brand­weer kon niet in­grij­pen, om­dat er geen po­li­tie­be­ge­lei­ding was. Gek­ker moet het niet wor­den.’

Pep­per­spray

De Brus­sel­se po­li­tie be­seft dat de rel­len van za­ter­dag­avond ne­fast zijn voor het beeld van het korps en dat ze les­sen moet trek­ken uit de rel­len van za­ter­dag­avond. De com­bi­na­tie van een on­ver­wach­te es­ca­la­tie van een voet­bal­feest, op­stoot­jes op ver­schil­len­de lo­ca­ties en het uit­blij­ven van ar­res­ta­ties doet uit­schij­nen dat de or­de­troe­pen er voor spek en bo­nen bij ston­den.

‘We zijn in snel­heid ge­pakt’, zegt een lei­ding­ge­ven­de fi­guur in het korps. De ana­ly­se van wat er pre­cies fout is ge­lo­pen, is nog vol­op be­zig. Van­daag zit­ten korps­lei­ding en po­li­tie­bon­den sa­men.

Her en der klinkt het dat er ‘or­ders wa­ren om niet in te grij­pen’. Vol­gens on­ze in­for­ma­tie klopt dat niet: toen het feest aan het beurs­ge­bouw ont­aard­de in van­da­len­stre­ken op de vlak­bij ge­le­gen kerst­markt, kwam de po­li­tie tus­sen­bei­de met traan­gas en pep­per­spray. Relschoppers voor wie de uit­slag van de voet­bal­match bij­zaak was, zou­den zich on­der de feest­vier­ders heb­ben ge­mengd. Om de boel te kal­me­ren, kwam de sproei­wa­gen er­bij. Die dreef de mas­sa te­rug in de rich­ting van het Zuid­sta­ti­on. Daar­op sta­ken amok­ma­kers bij het beurs­ge­bouw een au­to in brand en moest de po­li­tie kie­zen: te­rug­ke­ren met het ri­si­co dat de si­tu­a­tie in de rich­ting van het sta­ti­on op­nieuw es­ca­leer­de, of daar blij­ven en de brand­weer bij het beurs­ge­bouw geen bij­stand ge­ven. Op dat mo­ment kwa­men er al mel­din­gen bin­nen over de pro­ble­men bij de meu­bel­win­kel, wat de kwes­tie niet een­vou­di­ger maak­te. Er wa­ren te wei­nig men­sen om over­al op het­zelf­de mo­ment te zijn, ook om­dat ze niet had­den ver­wacht dat een Afri­kaan­se voet­bal­match hier tot rel­len zou lei­den.

Geen af­stel

Ook het zeer ge­rin­ge aan­tal ar­res­ta­ties (wel­ge­teld één, die snel weer werd vrij­ge­la­ten) doet wenk­brau­wen fron­sen en voedt het ver­wijt dat de po­li­tie niets mocht doen.

‘Als je men­sen in de mas­sa op­pakt en je hebt on­vol­doen­de ele­men­ten om hen te la­ten aan­hou­ den of op kor­te ter­mijn te dag­vaar­den, heb­ben ze he­le­maal het ge­voel dat ze de dans ont­sprin­gen’, zegt Ine Van Wy­mersch van het Brus­sels par­ket. ‘We kie­zen er­voor om een dos­sier op te bou­wen, on­der meer op ba­sis van vi­deo­beel­den (waar­voor zon­dag­avond al een op­roep is ge­daan, red.). Als dat rond is, wor­den de relschoppers uit hun bed ge­licht om voor de rech­ter te wor­den ge­bracht en te la­ten ver­oor­de­len. Uit­stel is ze­ker geen af­stel.’

De han­de­laars en be­wo­ners die nu de ge­vol­gen van de rel­len voe­len, zal het een schra­le troost we­zen. Zij ver­kie­zen wel­licht dat er met­een werd in­ge­gre­pen.

‘De­ze aan­pak laat slacht­of­fers toe om zich bur­ger­lij­ke par­tij te stel­len en een scha­de­ver­goe­ding te ei­sen van de juis­te per­soon’, zegt Van Wy­mersch. ‘We be­grij­pen dat

‘Dit had fa­taal kun­nen af­lo­pen. Bo­ven on­ze win­kel lag een ge­zin met kin­de­ren te sla­pen’ FRIEDA DE KERF Zaak­voer­ster meu­bel­win­kel waar ge­pro­beerd werd brand te stich­ten

het niet evi­dent over­komt, maar dit le­vert het mees­te re­sul­taat op.’

Na de rel­len tij­dens een na­ti­o­na­le be­to­ging van en­ke­le ja­ren ge­le­den, werd die tac­tiek toe­ge­past om bij­voor­beeld dok­wer­kers te ver­oor­de­len. De kans op sla­gen blijkt niet al­tijd even groot. Men­sen die de FOD Jus­ti­tie vo­rig jaar bin­nen­dron­gen en er ver­nie­lin­gen aan­richt­ten, zijn tot hier­toe niet op­ge­spoord.

© kv

Frieda De Kerf: ‘Gek­ker moet het niet wor­den’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.