STEM LO­KAAL!

De Standaard - - Verkiezingen 14/10 - KAREL VERHOEVEN

Ein­de­lijk kun­nen we gaan kie­zen. Niet al­leen voor de po­li­ti­ci was het uit­put­tend. Maan­dag pra­ten we over de ge­vol­gen voor het Mar­te­laars­plein en de Wetstraat als­of dit slechts een voor­spel was. Maar zon­dag telt de lo­ka­le in­zet, om­dat ook de­ze ver­kie­zin­gen voor echt zijn. De de­mo­cra­tie wordt ster­ker als de bur­ger zich niet voor een an­de­re agen­da laat char­te­ren. Niet in Ant­wer­pen, waar de po­li­tie­ke do­mi­nan­tie van Bart De We­ver op ta­fel ligt, en niet in Gent, waar de ver­hou­din­gen op links wor­den be­slecht. Zelfs de kie­zer die sluw en stra­te­gisch wil stem­men – door het ge­brek aan recht­streek­se bur­ge­mees­ters­ver­kie­zin­gen, en dus gro­ter ge­sja­cher bij de co­a­li­tie­vor­ming, is het in Vlaan­de­ren en Brus­sel meer no­dig dan in Wal­lo­nië – doet er goed aan zijn ei­gen ge­meen­te­be­lang voor ogen te hou­den.

Een van de meest ont­nuch­te­ren­de nieuws­be­rich­ten was het be­drag dat nieu­we ge­meen­te­be­stu­ren, na af­trek van hun vas­te kos­ten en na af­be­ta­ling van hun le­nin­gen, per in­wo­ner te be­ste­den heb­ben: ge­mid­deld 46 eu­ro. Toch kun­nen bur­ge­mees­ters de ko­men­de ja­ren de we­reld red­den. Via hun in­ter­com­mu­na­les oe­fe­nen ze con­tro­le uit op elek­tri­ci­teits­stro­men die lo­ka­ler ge­pro­du­ceerd wor­den, en waar­bij het net­werk cru­ci­aal wordt voor de ze­ker­heid en be­taal­baar­heid. Ze stu­ren de mo­bi­li­teit en be­slis­sen hoe­veel ruim­te de au­to nog krijgt, en of fiet­sen en stap­pen vei­li­ger en fij­ner wor­den. Ze krij­gen meer arm­slag over De Lijn en dus over be­ter open­baar ver­voer. Zij be­slis­sen of vei­lig­heid ge­diend wordt door meer ca­me­ra’s en in­ter­ven­tie­ploe­gen dan wel door meer wijk­agen­ten. Of de groei­en­de wo­ning­nood van ar­men be­ter ge­le­nigd wordt via de huur­markt of via so­ci­a­le wo­nin­gen. Hoe­veel plaats er is voor ex­tra asiel­zoe­kers. Hoe­veel Ne­der­lands no­dig is om te in­te­gre­ren. Of de hoofd­doek aan het lo­ket mag, en dus hoe­veel plaats re­li­gie krijgt in de pu­blie­ke ruim­te. In hun han­den ligt het of de be­ton­stop haal­baar wordt en hoe dicht we op el­kaar gaan wo­nen. Wel­ke eco­no­mie de ste­den sti­mu­le­ren. En dan is er nog scho­ne lucht. Dat al­les vergt daad­kracht. Meer dan de par­tij­ide­o­lo­gie maakt het ka­li­ber van de kan­di­daat het ver­schil. Wie is in staat om uw ge­meen­te of stad op sleep­touw te ne­men?

Nog dit: zon­dag stem­men we ook voor de pro­vin­cie­raad. Op die lijs­ten vindt u toon­aan­ge­ven­de po­li­ti­ci die u het ge­voel ge­ven dat, als u voor de ge­meen­te­raad al geen na­ti­o­naal sig­naal gaf, u met de pro­vin­cie­raad een uit­ge­le­zen kans krijgt. Ga daar niet op in. Ten­zij ze u ga­ran­de­ren dat ze echt zul­len ze­te­len in dat gre­mi­um dat ze over­bo­dig vin­den en wil­len af­bou­wen, doen ze een on­fat­soen­lijk voor­stel.

Meer dan de par­tij­i­de­o­lo­gie maakt het ka­li­ber van de kan­di­daat het ver­schil

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.