Lo­ka­le kop­po­si­tie be­hou­den

De Standaard - - Verkiezingen 14/10 -

Voor CD&V gaat het mor­gen om niet meer of min­der dan het po­li­tie­ke lei­der­schap van de par­tij op lo­kaal ni­veau. De N­VA mag de chris­ten­de­mo­cra­ten op Vlaams en fe­de­raal ni­veau al even heb­ben over­vleu­geld, in de ge­meen­ten is het nog al­tijd CD&V die de la­kens uit­deelt, met dank aan de fijn­ma­zi­ge ver­tak­king van de par­tij over Vlaan­de­ren. CD&V zit van­daag in ze­ven op de tien ge­meen­ten in het be­stuur, le­vert meer dan 40 pro­cent van de bur­ge­mees­ters en een klein der­de van al­le ge­meen­te­raads­le­den.

Die po­si­tie zo veel mo­ge­lijk be­hou­den, is als am­bi­tie al meer dan hoog ge­noeg ge­gre­pen. Zes jaar ge­le­den be­gon de N­VA met een stra­te­gie om haar voet naast die van CD&V te zet­ten op lo­kaal ni­veau. Nu volgt een nieu­we po­ging om het po­li­tie­ke lei­der­schap ook op dat ni­veau over te ne­men.

De aan­val af­slaan, is voor CD&V des te be­lang­rij­ker om­dat de lo­ka­le ver­kie­zin­gen de spring­plank vor­men voor de par­le­ments­ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar. Het komt dan niet al­leen aan op het aan­tal kie­zers dat CD&V be­houdt, maar ook op het aan­tal co­a­li­ties. De par­tij heeft er be­lang bij om de N­VA waar mo­ge­lijk in de op­po­si­tie te hou­den.

Het zwak­ke punt ligt in de groot­ste­den, waar de cen­trum­par­tij am­per nog iets voor­stelt. Voor­al in Ant­wer­pen is de in­zet hoog. In 2012 was de co­a­li­tie er een voor­af­na­me van de Vlaam­se co­a­li­tie twee jaar la­ter. Dat zou nu ook kun­nen, moe­ten zelfs, als het van N­VA­voor­zit­ter Bart De We­ver af­hangt. Kop­stuk Kris Pee­ters neemt in de stad een groot ri­si­co. Als zijn kan­di­da­tuur niet aan­slaat bij de Ant­wer­pe­naar, dreigt hij be­scha­digd uit de ver­kie­zings­strijd te ko­men. (wwi)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.