Al­le ogen op Gent en Oos­ten­de

De Standaard - - Verkiezingen 14/10 -

Open VLD had de lo­ka­le machts­strijd kun­nen over­la­ten aan CD&V en N­VA, maar be­sloot mid­den 2016 mee te din­gen naar een plaats in de schijn­wer­pers. De lat werd hoog ge­legd: twee bur­ge­mees­ters in de der­tien cen­trum­ste­den (Bart So­mers in Mechelen en Vin­cent Van Quic­ken­bor­ne in Kort­rijk) moesten er vier wor­den, al­dus voor­zit­ter Gwen­do­lyn Rut­ten. Ma­thi­as De Cler­cq (in Gent) en Bart Tom­me­lein (in Oos­ten­de) we­ten wat hen te doen staat.

Al­le ogen zul­len mor­gen op Gent en Oost­ en­de ge­richt zijn. Tom­me­lein komt weg met ver­lies, want de ver­kie­zin­gen in de Koningin der Bad­ste­den draai­en om de fi­guur van bur­ge­mees­ter Johan Van­de La­not­te (SP.A) en hij rijdt in de Vlaam­se re­ge­ring een vlek­ke­loos par­cours. Voor de jon­ge De Cler­cq is geen sjerp een bla­ma­ge.

Rut­ten zou Rut­ten niet zijn, mocht ze niet zelf het voor­beeld ge­ven. De Aar­schot­se sche­pen riep zich­zelf twee jaar ge­le­den uit tot kan­di­daat­bur­ge­mees­ter. Maar tus­sen droom en daad gaapt een kloof met CD&V van acht ze­tels. En er zou een ver­meend voor­ak­koord zijn té­gen Rut­tens Open VLD.

De lat hoog leg­gen heeft een na­deel: het wordt steeds ver­lei­de­lij­ker om er­on­der te gaan. Open VLD is kam­pi­oen in het uit­roe­pen van zich­zelf tot win­naar van de ver­kie­zin­gen – ook al zegt de glo­ba­le uit­slag iets an­ders – dus wel­licht tri­om­feert Rut­ten mor­gen, wat er ook ge­beurt. Maar de naak­te waar­heid is dat de par­tij wel goed móét sco­ren, wil ze in 2019 nog het ver­schil ma­ken met de N­VA. (mju)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.