De rech­ter die twee da­gen zijn bed niet zag

Hij werk­te 48 uur aan een stuk door: de Ton­ger­se on­der­zoeks­rech­ter Joris Ras­kin (49) zou wel­eens kun­nen uit­groei­en tot de nieu­we ‘Bel­le­mans’.

De Standaard - - Binnenland -

BRUS­SEL I De dead­line was strak vrij­dag­och­tend. Pre­cies om 6 uur ’s och­tends ver­liep de wet­te­lij­ke ter­mijn van 48 uur om de kop­stuk­ken in Ope­ra­tie ‘Scho­ne Han­den’ aan te hou­den. On­der­zoeks­rech­ter Joris Ras­kin (49) liet zich flan­ke­ren door twee col­le­ga­rech­ters en bleef zijn rus­ti­ge vast­heid. Ras­kin heeft de lei­ding over het groot­scha­li­ge on­der­zoek naar match­fixing, wit­was­prak­tij­ken en cor­rup­tie in het voet­bal.

Net voor de dead­line ver­streek, zet­te de on­der­zoeks­rech­ter zijn hand­te­ke­ning on­der het laat­ste aan­hou­dings­be­vel. Met­een wist ook de Ser­vi­sche ma­ke­laar Veljko­vic dat hij de ko­men­de tijd in de cel zou door­bren­gen. Sinds de eer­ste huis­zoe­king woens­dag­och­tend had Ras­kin am­per zijn bed ge­zien. Het krijgt met Ope­ra­tie ‘Scho­ne Han­den’ de pro­fes­si­o­ne­le uit­da­ging van zijn le­ven voor­ge­scho­teld.

Dis­creet en am­bi­ti­eus

In Ton­ge­ren wordt Ras­kin om­schre­ven als een ‘on­be­ris­pe­lijk ge­kle­de aris­to­craat, ex­treem dis­creet’. Maar ook am­bi­ti­eus, na een car­ri­è­re van vijf jaar in de ad­vo­ca­tuur. Hij trad daar­mee in de voet­spo­ren van zijn va­der en broer. Sinds 2002 is hij cor­rec­ti­o­neel rech­ter in Has­selt en Ton­ge­ren. Zijn spe­ci­a­li­sa­tie is eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le mis­drij­ven.

Ras­kin haalt in 2009 het na­ti­o­na­le nieuws wan­neer hij een Genk­se ca­fé­baas vrij­spreekt die klan­ten, on­danks het rook­ver­bod, lus­tig bin­nen laat ro­ken. In zijn von­nis om­schrijft de rech­ter de toen­ma­li­ge rook­wet als ‘slecht, on­dui­de­lijk en dis­cri­mi­ne­rend’.

Op­mer­ke­lijk: tot be­gin dit jaar was Ras­kin lid van de li­cen­tie­com­mis­sie van de Bel­gi­sche Voet­bal­bond. Als geen an­der heeft hij dus zicht op de fi­nan­ci­ë­le huis­hou­ding van de voet­bal­clubs die hij on­der­zoekt.

Als hij dit me­ga­on­der­zoek tot een goed ein­de weet te bren­gen, treedt hij in de voet­spo­ren van Guy Bel­le­mans. De­ze il­lus­te­re on­der­zoeks­rech­ter boog zich in 1982 met suc­ces over een zaak van zwart geld in de voet­bal­we­reld en een om­ko­pings­zaak bij Standard­Wa­ter­schei. (phu)

Tot be­gin dit jaar was Ras­kin lid van de li­cen­tie­com­mis­sie van de Bel­gi­sche voet­bal­bond

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.