Ken je die van die ene F-16 die de an­de­re op­blies?

De­fen­sie en het fe­dera­le par­ket on­der­zoe­ken of een tech­ni­cus per on­ge­luk met het boord­ka­non van een F­16 op een an­de­re F­16 heeft ge­vuurd. De zaak is een pr­nacht­mer­rie voor het leger.

De Standaard - - Binnenland - Aan de F­16’s loopt in de tien­tal­len mil­joe­nen eu­ro’s.

De

BRUS­SEL I On­ge­loof op veel ge­zich­ten bij de Bel­gi­sche lucht­macht, toen don­der­dag op de lucht­macht­ba­sis van Flo­ren­nes een ge­par­keerd F­16­ge­vechts­vlieg­tuig in­eens ont­plof­te. Van het pe­per­du­re toe­stel blijft niets over. Bij de brand raak­te ook een twee­de toe­stel zwaar be­scha­digd. De scha­de loopt in de tien­tal­len mil­joe­nen eu­ro’s.

Als de eer­ste aan­wij­zin­gen klop­pen, dreigt de oor­zaak van de ex­plo­sie voor de lucht­macht een pr­ramp te wor­den, en in het bui­ten­land zelfs een heu­se Bel­gen­mop.

Wa­pen­ma­ker

Vol­gens ver­schil­len­de bron­nen voer­de een ‘wa­pen­ma­ker’, een mi­li­tair die wa­pen­sys­te­men on­der­houdt, een tech­ni­sche in­spec­tie uit aan de boord­mi­trail­leur van een F­16 die in een on­der­houds­han­gar stond ge­par­keerd. Tot ie­ders ver­ba­zing gin­gen tij­dens dat onderhoud een of meer­de­re scho­ten af, waar­na de ko­gels van dit wa­pen met zwaar ka­li­ber zich in de ge­vul­de ke­ro­si­ne­tank boor­den van een na­bij ge­par­keer­de F­16.

De ge­vol­gen wa­ren na­ve­nant: een zwa­re ex­plo­sie, ge­volgd door een vuur­zee die het ge­par­keer­de toe­stel vol­le­dig ver­niel­de en ook nog een an­der ge­vechts­vlieg­tuig be­scha­dig­de. Eén mi­li­tair die in de buurt stond, liep ern­sti­ge ge­hoor­scha­de op, een twee­de mi­li­tair is in shock af­ge­voerd.

De­fen­sie be­ves­tig­de noch ont­ken­de vrij­dag de­ze gang van za­ken, net als het fe­dera­le par­ket. Dat laat­ste co­ör­di­neert het on­der­zoek, ge­let op de ern­sti­ge fi­nan­ci­ë­le scha­de die aan de Bel­gi­sche staat is be­rok­kend. De Bel­gi­sche F­16­ge­vechts­vlieg­tui­gen – hoe­wel bij­na al­le­maal 30 jaar oud – kos­ten per exem­plaar ve­le mil­joe­nen eu­ro’s.

Stij­gen­de werk­druk

Ook Ed­win Lau­we­reins, vak­bonds­man van VSOA De­fen­sie, wil niet voor­uit­lo­pen op het on­der­zoek. ‘Maar wij waar­schu­wen al lan­ger voor de ern­sti­ge leeg­loop bij De­fen­sie, waar­door steeds meer ta­ken op de nek van het res­te­ren­de per­so­neel te­recht­ko­men, met als ge­volg een stij­gen­de werk­druk.’

De com­man­dant van de lucht­macht­ba­sis van Flo­ren­nes ver­moedt dat het neer­schie­ten van de F­16 al­leen het ge­volg kan zijn van ‘een on­ge­lo­fe­lij­ke sa­men­loop van om­stan­dig­he­den’. Dat ver­klaar­de ko­lo­nel Di­dier Po­lo­mé aan de RTBF. Want ook bij on­der­houds­wer­ken gel­den er zwa­re vei­lig­heids­pro­ce­du­res, waar­door dit in­ci­dent vol­gens hem ‘niet de fout van één per­soon al­leen kan zijn’. (wer)

‘Door de leeg­loop bij De­fen­sie ko­men steeds meer ta­ken op de nek van het res­te­ren­de per­so­neel te­recht’ ED­WIN LAU­WE­REINS Vak­bonds­man VSOA De­fen­sie

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.