‘Ik ben een uit­laat­klep voor foert­stem­mers’

De Standaard - - Cultur & Media -

De Ant­werp­se kie­zer is nooit vies ge­weest van wat po­li­tie­ke sa­ti­re. Toen Bo­ris, de bob­tail van the­a­ter­ma­ker Bert Ver­hoye, in 1994 op­kwam, kreeg hij prompt meer dan dui­zend stem­men. Geert Beul­lens zou dat aan­tal met zijn pas­ti­che op Bart De We­ver wel­eens kun­nen eve­na­ren. Ge­wa­pend met een pro­gram­ma vol on­zin, een kies­lijst met be­ken­de kop­pen als Vi­tal­ski en Mar­cel Van­thilt en een ver­ant­werpst La­tijn trekt BDW zon­dag naar de kie­zer. Zijn eer­ste eis: de on­af­han­ke­lijk­heid van Ant­wer­pen.

BDW pleit voor vro­lijk­heid maar kiest wel één dui­de­lijk mik­punt. Een vorm van op­po­si­tie?

‘Mijn ver­trek­punt is na­tuur­lijk een sa­ti­re op Bart De We­ver. Een lo­gi­sche keu­ze om­wil­le van zijn func­tie en de fy­sie­ke ge­lij­ke­nis, maar ik heb ze­ker ook in­hou­de­lij­ke kri­tiek. De ti­tel van mijn con­fe­ren­ce ver­wijst naar hoe De We­ver voort­du­rend an­de­ren in het har­nas jaagt. Ik denk niet dat dat een con­struc­tie­ve ma­nier is om als bur­ger­va­der met een stad om te gaan. Maar van­uit mijn per­so­na­ge lach ik ook met an­de­re po­li­ti­ci. Daar­voor is De We­ver een dank­ba­re fi­guur: net om­dat ik mij ach­ter zijn cas­san­te ka­rak­ter ver­schuil, kan ik een stap ver­der gaan.’

Je was niet van plan om met een ver­kie­zings­lijst op te ko­men. Waar­om heb je dat ui­t­ein­de­lijk wel ge­daan?

‘Als het kar­tel Sa­men was blij­ven be­staan, was ik waar­schijn­lijk geen lijst ge­start. Met een even­wich­ti­ge te­gen­stel­ling tus­sen pro­gres­sief en con­ser­va­tief kon ik het aan de po­li­ti­ci over­la­ten. Maar nu al­le par­tij­en met el­kaar flik­flooi­en en bek­vech­ten, zijn de ver­kie­zin­gen so­wie­so een klucht. (lacht) Wou­ter Van Be­sien wordt een schijn­hei­lig pa­ter­ke ge­noemd, De We­ver een sof­tie. Ik be­grijp dat dat men­sen kwaad maakt. De­ze BDW is een uit­laat­klep voor wie niet blan­co stemt, maar als­nog een positieve stem wil ge­ven.’

Van wel­ke par­tij­en stem­men af­snoe­pen? zal BDW

‘Wel­licht en­ke­le ou­de vrouw­tjes die zich van BDW ver­gis­sen, maar ook de kwa­de foert­stem­mers, die an­ders mis­schien naar het Vlaams Be­lang zou­den stap­pen. Er wordt ge­zegd dat ik ook link­se kie­zers zou in­pik­ken, maar zij stem­men vol­gens mij net heel prin­ci­pi­eel. Ik vind het so­wie­so raar dat we voor par­tij­pak­ket­jes moe­ten kie­zen. Op­ko­men­de bur­ger­be­we­gin­gen en on­af­han­ke­lij­ke kan­di­da­ten wij­zen van­daag wel op een fail­liet van het par­tij­sys­teem, maar we zeu­len nog een he­le in­fra­struc­tuur mee. Ik denk dat we ma­nie­ren moe­ten ont­wik­ke­len om daar flexi­be­ler mee om te gaan.’

Nieuw­recht­se groe­pen als Schild & Vrien­den ge­brui­ken hu­mor als ide­o­lo­gisch mid­del en Do­nald Trump is zelf al een pa­ro­die. Vraagt de po­li­tiek van­daag niet om an­de­re sa­ti­re?

‘Daar ben ik niet mee be­zig. Ik richt me voor­al op de woe­de die men­sen over po­li­tiek ui­ten. Ze­ker op het in­ter­net krij­gen som­mi­gen gor­tig­he­den naar hun hoofd ge­slin­gerd. De po­li­ti­ci vlie­gen el­kaar dan ook in de ha­ren, ter­wijl de me­dia hun ru­zies op­po­ken met one­li­ners die te kin­der­lijk zijn voor de krant. Met dat kleu­ter­ni­veau moe­ten we de draak ste­ken. Ik wil ont­la­ding bren­gen. Maar ik pro­beer men­sen ook po­si­tief te ac­ti­ve­ren, bij­voor­beeld door te ko­men waar mijn “imi­ta­tor” (Beul­lens noemt De We­ver zo als grap, red.) niet komt. Aan­we­zig zijn is de taak van een bur­ge­mees­ter, want de stads­po­li­tiek loopt vaak een beet­je ach­ter op haar volk.’

Pleit je voor het om­ge­keer­de?

‘De po­li­tiek kan ook pro­ac­tief wer­ken. Als je weet dat het kli­maat naar de knop­pen gaat, moet je niet zeu­ren over au­to’s of kern­cen­tra­les maar met­een maat­re­ge­len ne­men. Aan een in­ves­te­ring zo­als wind­mo­len­par­ken mag je niet twij­fe­len. Het suc­ces van Groen in de Ant­werp­se pei­lin­gen BDW: ‘Net om­dat ik mij ach­ter De We­vers cas­san­te ka­rak­ter ver­schuil, kan ik een stap ver­der gaan’. toont dat de be­vol­king spreekt. Nu pik­ken ook an­de­re par­tij­en de bood­schap op. De laat­ste we­ken wil N­VA van Ant­wer­pen een wan­del­stad ma­ken, wat voor­dien be­hoor­lijk on­waar­schijn­lijk was. Ho­pe­lijk wor­den de groe­ne the­ma’s straks mee­ge­no­men in het be­leid. Als ik bur­ge­mees­ter zou wor­den, komt dat in or­de. En vol­gens Kris Pee­ters heb ik aan 5 pro­cent ge­noeg.’ (lacht)

‘Er wordt ge­zegd dat ik ook link­se kie­zers zou in­pik­ken, maar zij stem­men vol­gens mij net heel prin­ci­pi­eel’

BDW

Sa­ti­ri­cus/po­li­ti­cus

‘De schuld van de an­de­ren’, op 13/10 in de Arenbergschouwburg in Ant­wer­pen.

© Jan Mar­chand

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.